KHÁI NIỆM, ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP VÀ TINH

KHÁI NIỆM, ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP VÀ TINH

đồng phân ancol

Video đồng phân ancol

Bạn Đang Xem: KHÁI NIỆM, ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP VÀ TINH

Tôi. Định nghĩa và phân loại

1. Định nghĩa

– Ancol là hợp chất hữu cơ mà nhóm hiđroxyl (-oh) trong phân tử liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no. – Công thức chung: r(oh)x

2. Danh mục

– Các ancol được phân loại theo cấu tạo hiđrocacbon, theo số nhóm hiđroxyl trong phân tử và bậc sắp xếp của các ancol.

A. Dựa trên hydrocacbon

– Hiđrocacbon no

Ví dụ: ch3-ch2-oh: etanol

– nhóm hiđrocacbon không no

Ví dụ: ch2=ch-ch2-oh: anlylic ancol

-thơm

Ví dụ: c6h5-ch2-oh: rượu benzyl

Dựa trên nhóm chức của rượu

-rượu đơn chức

Ví dụ: ch3-ch2-ch2-oh: propanol

Xem Thêm: Bài thơ Khán “Thiên gia thi” hữu cảm (Cảm tưởng đọc “Thiên gia thi”)

– Cồn Đa Năng

Ví dụ: ho-ch2-ch(oh)-ch2-oh: glycerin

Theo đơn đặt hàng rượu

– rượu chính: r-ch2-oh

Ví dụ: ch3-ch2-ch2-ch2-oh: butanol

Xem Thêm : Diện tích hình thang – Bài tập & lời giải Toán 5

– rượu thứ cấp: r-ch(oh)-r’

Ví dụ: ch3-ch(oh)-ch2-ch3: rượu sec-butanol

– rượu bậc ba: r-c(r’)(oh)-r”

Ví dụ: ch3-c(ch3)(oh)-ch3: ancol text-butylic

Hai. Dongdong, các đồng phân và danh pháp của ankanol

1. Bằng

ch4o ch3oh metanol

c2h6o ch3-ch2-oh etanol

c3h8o … cnh2n+2o (n ≥ 1) Đồng đẳng của etanol (ankanol).

– Khái niệm: Ankan là những hợp chất hữu cơ có nhóm 1-oh liên kết với nhóm hiđrocacbon no trong phân tử.

– Công thức tổng quát: cnh2n+1oh (n ≥ 1).

2. đồng phân

Xem Thêm: Soạn bài Chương trình địa phương (phần Văn) sgk Ngữ văn 8 tập 1

cnh2n+2o có 2 đồng phân:

– Rượu no, đơn chức, mạch hở. Công thức đồng phân hóa: 2n-2 (1 < n < 6)

+ đồng phân mạch cacbon

+ nhóm đồng phân vị trí -oh

– ether no, chức năng duy nhất.

3. Danh pháp

A. Tên thường gọi

Tên gọi: rượu (ancol) + tên gốc hiđrocacbon + ic

*Lưu ý:Một số loại rượu có tên riêng cần nhớ:

ch2oh-ch2oh etilenglicol

ch2oh-choh-ch2oh glixerol (glixerol)

Xem Thêm : [Tải sách] Bản Đồ Hạnh Phúc PDF

ch3-ch(ch3)-ch2-ch2oh rượu isoamyl

A. bí danh

Đặt tên: số nhánh + tên nhánh + tên hiđrocacbon tương ứng + số thứ tự nhóm oh + ol

Ví dụ|: Viết đồng phân ancol và gọi tên từ c4h10o

Số đồng phân ancol là 2n-2 = 4 => c4h10o có 4 đồng phân ancol

Xem Thêm: Soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới | Soạn văn 9 hay nhất

ch3 – ch2 – ch2 – ch2 – oh: butan-1-ol (butanol) ch3 – ch2 – ch(oh) – ch3 : butan-2-ol (sec-butanol) ch3 – ch(ch3) – ch2 – ồ: 2-metylpropan-1-ol (isobutanol) ch3 – ch(ch3)(oh) – ch3: 2-metylpropan-2-ol (n-butanol)

iii. Tính chất vật lý

1. Trạng thái

– Lỏng từ c1 đến c12, rắn từ c13 trở lên.

2. điểm sôi

– Điểm sôi so với các chất có m đương lượng: muối > axit > ancol > anđehit > hiđrocacbon, ete và este…

– Giải thích: Nhiệt độ sôi của một chất thường phụ thuộc vào các yếu tố sau:

+ m: m càng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao.

+ liên kết có cực: liên kết ion > liên kết cộng hóa trị có cực > liên kết cộng hóa trị không cực.

+ Số liên kết hiđro: Càng nhiều liên kết hiđro thì nhiệt độ sôi càng cao.

+ Độ bền liên kết hiđro: Liên kết h càng mạnh thì nhiệt độ sôi càng cao.

3. Độ hòa tan

– Các ancol có 1, 2, 3 nguyên tử cacbon trong phân tử tan vô hạn trong nước.

– Ancol có càng nhiều c- thì độ tan trong nước càng giảm vì tính kỵ nước của nhóm hiđrocacbon tăng.

* Nhận xét:

– Chuỗi c càng lớn thì nhiệt độ sôi của ancol càng cao và độ tan trong nước càng thấp.

Trung tâm luyện thi, gia sư – dạy kèm tại nhà ntic đà nẵng

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục