Giải bài 28, 29, 30 trang 53, 54 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 28, 29, 30 trang 53, 54 SGK Toán 9 tập 2

Bài 28 trang 53 sgk toán 9 tập 2

Video Bài 28 trang 53 sgk toán 9 tập 2

bài 28 Trang 53 SGK Toán 9 Tập 2

Bạn Đang Xem: Giải bài 28, 29, 30 trang 53, 54 SGK Toán 9 tập 2

28 sau. Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau:

a) \(u + v = 32, uv = 231\);

b) \(u + v = -8, uv = -105\);

c) \(u + v = 2, uv = 9\)

Giải pháp thay thế:

a) \(u\) và \(v\) là nghiệm của phương trình: \({x^2}-{\rm{ }}32x{\rm{ }} + {\rm{ }}231{\rm{ }} = {\rm{ }}0\)

\(\delta {\rm{ }} = {\rm{ ( – }}16{)^2}-{\rm{ }}231.1{\rm{ }} = { \rm{ }}256{\rm{ }}-{\rm{ }}231{\rm{ }} = {\rm{ }}25,{\rm{ }}\sqrt {\delta ‘} {\rm{ }} = {\rm{ }}5\)

\({\rm{ }}{x_1} = {\rm{ }}21,{\rm{ }}{x_2} = {\rm{ }}11\)

Vậy \(u = 21, v = 11\) hoặc \(u = 11, v = 21\)

b) \(u\), \(v\) là nghiệm của phương trình:

Xem Thêm: Mã ZIP Long An là gì? Danh bạ mã bưu điện Long An cập nhật mới và đầy đủ nhất

\({{x^2} + {\rm{ }}8x{\rm{ }}-{\rm{ }}105{\rm{ }} = {\rm{ }}0}\)

\(\delta {\rm{ }} = {4^2}{\rm{ – 1}}{\rm{.( – 105) = }}16{\rm{ }} + {\rm{ }}105{\rm{ }} = {\rm{ }}121,{\rm{ }}\sqrt {\delta ‘} {\rm{ }} = {\rm{ }}11{\rm{ }}\)

\({x_1}{\rm{ }} = {\rm{ }} – 4{\rm{ }} + {\rm{ }}11{\rm{ }} = {\rm{ }}7\), \({{x_2} = {\rm{ }} – 4{\rm{ }}-{\rm{ }}11{\rm{ }} = {\rm{ }} – 15}\)

Xem Thêm : Bài 1,2,3,4 trang 14 SGK Hóa lớp 9: Tính chất hóa học của axit

Vậy \(u = 7, v = -15\) hoặc \(u = -15, v = 7\).

c) Vì \({{2^{2}}-{\rm{ }}4{\rm{ }}.{\rm{ }}9{\rm{ }} &lt ;{\rm{ }}0}\) Vậy các giá trị \(u\) và \(v\) không thỏa mãn điều kiện đã cho.

Bài 29 Trang 54 SGK Toán 9 Tập 2

Sau 29. Không giải phương trình, hãy tính tổng và tích các nghiệm (nếu có) của mỗi phương trình sau:

a) \(4{x^2} + {\rm{ }}2x{\rm{ }}-{\rm{ }}5{\rm{ }} = {\ rm{ }}0\);

b) \(9{x^2}-{\rm{ }}12x{\rm{ }} + {\rm{ }}4{\rm{ }} = {\ rm{ }}0\);

c) \(5{x^2} + {\rm{ }}x{\rm{ }} + {\rm{ }}2{\rm{ }} = {\ rm{ }}0\);

d) \(159{x^2}-{\rm{ }}2x{\rm{ }}-{\rm{ }}1{\rm{ }} = {\ rm{ }}0\)

Xem Thêm: Bản chất hóa học của gen là?

Giải pháp thay thế:

a) Phương trình \(4{x^2} + {\rm{ }}2x{\rm{ }}-{\rm{ }}5{\rm{ }} = { \rm{ }} = { rm{ }}0\) có nghiệm vì \(a = 4, c = -5\) trái dấu nên

\({x_1} + {x_2} = {\rm{ }} – {1 \ trên 2},{x_1}{x_2} = – {5 \ trên 4}\)

b) Phương trình \(9{x^2}-{\rm{ }}12x{\rm{ }} + {\rm{ }}4{\rm{ }} = { rm{ }}0\) có \(\delta’ = 36 – 36 = 0\)

\({x_1} + {x_2} = {{12} \ trên 9} = {4 \ trên 3},{x_1}{x_2} = {4\ trên 9}\)

c) Phương trình \(5{x^2} + {\rm{ }}x{\rm{ }} + {\rm{ }}2{\rm{ }} = { rm{ }}0\) Có

\(\delta =\) \({1^2} – {\rm{ }}4{\rm{ }}.{\rm{ }}5{\rm { }}.{\rm{ }}2{\rm{ }} = {\rm{ }} – 39{\rm{ }} < {\rm{ }}0\)

Xem Thêm : Toán lớp 5 trang 156, 157 Ôn tập về đo thời gian

Phương trình không có nghiệm, không tính được tổng và tích các nghiệm.

d) Phương trình \(159{x^2}-{\rm{ }}2x{\rm{ }}-{\rm{ }}1{\rm{ }} = { rm{ }}0\) có hai nghiệm khác nhau vì \(a\) và \(c\) trái dấu

\({x_1} + {x_2} = {\rm{ }}{2 \ trên {159}},{x_1}{x_2} = – {1 \ trên {159}}\ )

bài 30 trang 54 sgk toán 9 tập 2

Xem Thêm: H’Hen Niê

Sau 30. Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm rồi tính tổng rồi nhân nghiệm với m.

a) \({x^2}-{\rm{ }}2x{\rm{ }} + {\rm{ }}m{\rm{ }} = {\rm { }} { }}0\);

b) \({x^2}-{\rm{ }}2\left( {m{\rm{ }}-{\rm{ }}1} \right)x {\rm{ }} + {\rm{ }}{m^2} = {\rm{ }}0\)

Giải pháp

a) Phương trình \({x^2}-{\rm{ }}2x{\rm{ }} + {\rm{ }}m{\rm{ }} = { rm{ }}0\) có nghiệm khi \(\delta ‘{\rm{ }} = {\rm{ }}1{\rm{ }} – {\rm{ } }m{\rm{ }} \ge {\rm{ }}0\) hoặc khi \(m ≤ 1\)

Sau đó \({x_{1}} + {\rm{ }}{x_{2}} = {\rm{ }}2\), \({\rm{ } } {x_{1}}.{\rm{ }}{x_2} = {\rm{ }}m\)

b) Phương trình\({x^2}-{\rm{ }}2\left( {m{\rm{ }}-{\rm{ }}1} \right ) x{\rm{ }} + {\rm{ }}{m^2} = {\rm{ }}0\) có nghiệm

\(\delta ‘{\rm{ }} = {\rm{ }}{m^{2}} – {\rm{ }}2m{\rm{ }} + {\rm{ }}1{\rm{ }}-{\rm{ }}{m^2} = {\rm{ }}1{\rm{ }}-{\rm{ }}2m{\rm{ }} \ge {\rm{ }}0\)

Hoặc khi \(m ≤\) \(\frac{1}{2}\)

Sau đó \({x_{1}} + {\rm{ }}{x_2} = {\rm{ }}2\left( {m{\rm{ }}-{) rm{ }}1} \right)\), \({\rm{ }}{x_{1}}.{\rm{ }}{x_2} = {\rm{ }} {m^2}\)

giaibaitap.me

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục