Bài thu hoạch chính trị hè năm 2022 dành cho giáo viên (8 mẫu)

Bài thu hoạch chính trị

Bài thu hoạch chính trị

Video Bài thu hoạch chính trị

Lớp chính trị hè của giáo viên năm 2022——Bộ sưu tập mẫu bài soạn chính trị hè của giáo viên, Khóa bồi dưỡng chính trị hè 2022-2023, Luận văn chính trị 2022 Tự lực và tự hoàn thiện Bài soạn chính trị hè 2022… sẽ Là tài liệu tham khảo hữu ích giúp quý thầy cô nắm được bài soạn văn chính luận trong kỳ nghỉ hè năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết bài soạn chính trị hè 2022 của giáo viên để quý thầy cô có thêm tài liệu tham khảo sau khi hoàn thành tốt tiết học chính trị hè.

Bạn Đang Xem: Bài thu hoạch chính trị hè năm 2022 dành cho giáo viên (8 mẫu)

 • Báo cáo Chính trị Mùa hè 2022 về bct 35
  • Thu hoạch Chính trị Mùa hè 2022
  • Mẫu bìa thu hoạch chính trị của trường
  • Chung sức khát vọng tự lực, tự cường, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc
  • Bài thu hoạch chính trị hè 2022 dành cho giáo viên là nội dung quan trọng giáo viên cần thực hiện sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng chính trị hè. Bài tham luận chính trị hè của giáo viên là những kết luận quan trọng do giáo viên rút ra dựa trên kiến ​​thức và kinh nghiệm hiện có kết hợp với những kiến ​​thức mới quan trọng trong các khóa đào tạo. Nó sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, dũng khí, niềm tin và chuẩn mực đạo đức của người giáo viên để làm tốt công tác giáo dục và đào tạo. Sau đây là nội dung chi tiết của các mẫu bài soạn chính trị của giáo viên hè 2022, mời các bạn cùng tham khảo.

   1. Khoa Chính trị mùa hè 2022

   Phần 1:

   Phân tích nội dung cốt lõi và những điểm mới của Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII?

   Phần 2:

   Phân tích nội dung cốt lõi và những điểm mới của Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII?

   Phần 3:

   Nhằm thực hiện chủ đề năm 2022 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách công tác Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ thực sự tiền phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm 2022”. yêu cầu nhiệm vụ”, đồng thời góp phần xây dựng và phát triển Thành phố Thủ Đức Góp phần trở thành đô thị “thông minh, sáng sủa”. Tạo lập, có chất lượng cuộc sống tốt, văn minh, hiện đại và tình cảm gia đình; sự phát triển nhanh và bền vững của đơn vị”?

   Phần 4:

   Giáo viên nhận xét về các nội dung của việc xây dựng không gian văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh và những giải pháp để xây dựng không gian văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh gắn với bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa Thành phố Thủ Đức hiện nay. Zhiming đang ở nơi làm việc?

   Vì lời nhắc trả lời Thu hoạch chính trị mùa hè năm 2022 của Khoa dài, vui lòng xem nó trong tệp tải xuống.

   2. Tiểu luận thu hoạch chính trị tự lực mùa hè năm 2022

   Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, người đã hiến dâng tất cả tâm tư, tình cảm và cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại kho tàng vô giá về tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, tấm gương cao đẹp về đoàn kết con người và những giá trị truyền thống của thời đại. Vì vậy, được học tập và thi đua làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là niềm vinh dự, tự hào của mỗi chúng ta. Qua đợt bồi dưỡng chính trị hè năm 2022, chủ đề tôi tâm đắc nhất là “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, vì dân giàu, nước mạnh, hạnh phúc”. .

   Nội dung cơ bản:

   Giới thiệu về sự tự lực

   – Một là, tự lực, tự cường, không ỷ lại vào các thế lực bên ngoài, có quan điểm độc lập trong quan hệ quốc tế.

   – Thứ hai, ý chí tự lực tự cường là nhận thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Hồ Chí Minh nhắc lại nhân tố quyết định của cách mạng giải phóng dân tộc là sức mạnh của toàn dân tộc.

   – Thứ ba, tự lực, tự cường là chủ động chuẩn bị sẵn sàng mọi mặt cho điều kiện cách mạng.

   – Bốn là, ý chí tự lực, tự cường, là đặc biệt quan tâm nâng cao vai trò và sức mạnh của nhân dân.

   – Thứ năm, ý chí tự chủ và quyết tâm tự lực, tự cường là quyết tâm giữ vững và giữ vững nền độc lập dân tộc.

   Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

   1.Xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài.

   2. Trong điều kiện có Đảng cầm quyền, thực hiện khát vọng dân giàu nước mạnh, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

   3. Củng cố nền tảng kinh tế và triển khai một cách có kế hoạch dưới sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân.

   4. Phát huy nội lực, sử dụng ngoại lực, thực hiện chính sách thông thoáng, thu hút đầu tư nước ngoài

   5. Luôn xuất phát từ tình hình cụ thể của đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn, đưa ra quan điểm, chủ trương phù hợp, học hỏi kinh nghiệm của các nước, không giáo điều, máy móc

   Liên hệ với tôi:

   Trong những năm làm việc trong ngành giáo dục, tôi luôn nêu gương và hoàn thành tốt mọi việc. Sống cần kiệm, đối xử với mọi người liêm chính, chính trực, công minh, hòa nhã, nhân ái, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.

   Luôn tham gia các sự kiện chuyên nghiệp trong trường và trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn sự thống nhất của tổ chức. Bản thân tôi luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, không trì hoãn gây mất đoàn kết nội bộ. Luôn động viên các thành viên trong gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hóa.

   Bên cạnh những ưu điểm, tôi cũng nhận thấy mình cũng có những khuyết điểm như làm việc đôi khi chưa khoa học, chưa có hệ thống, tinh thần làm việc đôi khi chưa triệt để.

   Phương hướng đấu tranh, thực hành:

   Đất nước chúng ta, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn do đại dịch covit-19 đang hoành hành, vì vậy tôi không ngừng nâng cao kỹ năng của mình để thích nghi với tình hình xã hội mới. .Đẩy mạnh tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Luôn làm gương trước đồng nghiệp và học sinh.

   Tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân. Không ngừng tự học, nâng cao nghiệp vụ. chống các biểu hiện suy thoái đạo đức. Luôn thực hành đạo đức nhà giáo và tự học suốt đời.

   Thường xuyên quán triệt các chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước và chính quyền các cấp về phòng chống dịch covid-19. Nhằm tích cực tham gia các hoạt động gây quỹ phòng chống dịch, thực hiện khẩu hiệu 5k, tích cực làm tốt công tác phòng chống dịch cho bản thân và gia đình, góp phần quảng bá cho cộng đồng…

   3. Báo Chính trị Hè 2022 Khoa

   Câu hỏi Chủ đề bồi dưỡng chính trị hè 2022, bạn tâm đắc nhất với chủ đề nào? Nêu nội dung cơ bản của chủ đề đã chọn, gắn trách nhiệm với mình, nêu rõ phương hướng phấn đấu thực hiện có hiệu quả.

   Công việc:

   Chuyên đề bồi dưỡng chính trị hè 2022 rất bổ ích đối với giáo viên như tôi. Nhưng trong tất cả các chủ đề đó, tôi tâm đắc nhất là “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường, vì dân giàu, nước mạnh”. Hạnh phúc”. Chủ đề này khuyên chúng ta phải chăm chỉ học tập, có ý chí tự lực cánh sinh để phụng sự Tổ quốc.

   Với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho chúng ta thấy sức mạnh, tự lực, tự cường của dân tộc ta khát vọng quyền được sống và làm việc trong hòa bình đã nuôi dưỡng tư tưởng cách mạng và sự nghiệp cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, lan tỏa đến mọi tầng lớp xã hội Việt Nam. Nói cách khác, chính chủ nghĩa yêu nước, khát vọng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước “ đàng hoàng”, “ tươi đẹp” đã dẫn đến việc tiếp nhận chủ nghĩa Mác – Lênin và đặt nền móng cho sự phát triển trí tuệ. Chủ nghĩa Mác đã tạo nền tảng và điều kiện tiên quyết cho sự thành công của cách mạng dân tộc ở Việt Nam.

   Về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

   Trước hết, xin nói về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường. Trước hết là ý chí tự chủ không lệ thuộc vào các thế lực bên ngoài và có quan điểm độc lập trong quan hệ quốc tế. Nguyễn Ái Quốc cho rằng cách mạng các nước thuộc địa (trong đó có Việt Nam) có thể chủ động giành thắng lợi, không phụ thuộc vào thành công của cách mạng nước mình. Nguyễn Ái Quốc đã nêu rõ quyết tâm, ý chí và phương pháp cách mạng, đồng thời thể hiện sâu sắc quan điểm về tự lực, tự cường trong đấu tranh cách mạng: “Đối với tôi, câu trả lời đã rõ ràng: về quê hương, về quần chúng, Đánh thức họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, cử họ chiến đấu cho tự do và độc lập của họ”. Thứ hai, ý chí tự lực tự cường là nhận thức được sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, tinh thần dân tộc và chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Hồ Chí Minh nhắc lại nhân tố quyết định của cách mạng giải phóng dân tộc là sức mạnh của toàn dân tộc. Thứ ba, ý ​​chí tự lực, tự cường là sự chủ động, sẵn sàng về mọi mặt trước các điều kiện cách mạng. Qua thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 đã thể hiện sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác ở các nước thuộc địa, khẳng định đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng, khẳng định tinh thần, ý chí phấn đấu tự lực tự cường của toàn dân tộc. Tư tưởng tự lực, tự cường, tích cực chuẩn bị các điều kiện cách mạng tiếp tục được phát huy và khẳng định trong giai đoạn cách mạng tiếp theo, dẫn đến thắng lợi to lớn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 1945-1954), cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975), trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước (1975-nay), nhất là trong 35 năm đổi mới (1986-nay). Bốn là, ý chí tự lực tự cường, tự cường nghĩa là phải đặc biệt coi trọng phát huy vai trò và sức mạnh của nhân dân. Điều này được thể hiện rất rõ qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954) và chống Mỹ (1964-1975). Thứ năm là luôn xuất phát từ điều kiện cụ thể của đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn, đề ra quan điểm, chủ trương phù hợp; học hỏi kinh nghiệm của các nước, không giáo điều, học vẹt. Hồ Chí Minh cho rằng, xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa đòi hỏi Việt Nam phải có đường lối, bước đi và biện pháp phù hợp. “Chúng ta không thể giống Liên Xô, bởi vì Liên Xô có phong tục tập quán khác, lịch sử địa lý khác… Chúng ta có thể đi con đường khác lên chủ nghĩa xã hội”. tổng kết kinh nghiệm của Đảng ta, Phân tích đúng đặc điểm của nước ta. Có như vậy, chúng ta mới từng bước hiểu rõ quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, xác định được đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện của đất nước Việt Nam. ta.

   Tiếp theo, chúng ta hãy nói về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mong xây dựng đất nước phồn vinh, nước mạnh, hạnh phúc. Một là, xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, nâng cao dân trí, ươm mầm nhân tài. Hai là, thực hiện khát vọng dân giàu, nước mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Hai sự kiện này thể hiện ý chí mẫu mực và khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo đuổi độc lập, hạnh phúc của nhân dân, là sức mạnh của dân tộc, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, kiên quyết bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Điều thứ ba cần nói đến là củng cố nền tảng kinh tế và triển khai một cách có kế hoạch dưới sự đồng thuận của chính quyền và người dân. “Nhân dân ta, nhất là công nhân và nông dân phải hăng hái thi đua yêu nước, thực hiện khẩu hiệu: nhiều hơn, nhanh hơn, tốt hơn, rẻ hơn”. “Tự lực cánh sinh, tăng gia sản xuất, cần cù, tiết kiệm”. Với sự chung sức, đồng lòng của toàn đảng, toàn xã hội, việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày càng thành công. , phát huy tối đa các lực lượng bên ngoài, thực hiện chính sách mở cửa, thu hút vốn nước ngoài. Cuối cùng, phải luôn xuất phát từ tình hình cụ thể của đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn, đưa ra quan điểm, chính sách phù hợp; học tập kinh nghiệm của các nước, không giáo điều, học vẹt. Những điều trên cho thấy, những chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị chỉ đạo thực tiễn và nghiên cứu lý luận to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, trở thành cơ sở tư tưởng đặc biệt quan trọng cho việc đổi mới tư duy lý luận của Đảng. , nắm bắt thực tiễn, tôn trọng và hành động đúng quy luật khách quan, hoạch định đường lối đổi mới tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12.1986), lãnh đạo sự nghiệp đổi mới trong giai đoạn cách mạng, để Việt Nam có thời cơ, tiềm năng, địa vị và uy tín như ngày hôm nay.

   Trong thời gian tới, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh phải đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực và phải tập trung làm tốt ba việc: học tập, phản biện và nghiêm túc. Là tấm gương cho cán bộ, đảng viên. Để học tập và thực hiện có hiệu quả, cần quán triệt sâu sắc và thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tin tưởng rằng đây là nhiệm vụ thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên; các cấp ủy đảng, cơ quan, đoàn thể các cấp kết hợp với nhiệm vụ chính trị, đưa nội dung thực hiện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nếp làm việc. chương trình nghị quyết, kế hoạch hành động của cấp ủy. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia các cuộc vận động thi đua yêu nước, thu hút sự tham gia của toàn xã hội; kiên quyết nêu gương đi đầu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ý chí tự lực, tự cường, tự cường dân tộc , khát vọng dân tộc cường thịnh của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; , Bổ sung và nâng cao các chuẩn mực đạo đức cách mạng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa Hồ Chí Minh tư tưởng của Minh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. , hiện đại, lý thuyết đi đôi với thực hành, phù hợp với mọi ngành học. Nâng cao tính khoa học, tính quân sự trong đấu tranh chống sai trái, quan điểm thù địch, cơ hội chính trị, chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng chính trị để đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội, để cán bộ , đảng viên và quần chúng nhận thức đúng và tích cực tham gia giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, để những tư tưởng tiến bộ thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, có tác dụng chấn chỉnh những phát ngôn lệch lạc, hình thành thế giới quan, phương pháp luận và niềm tin khoa học trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Trung tâm, tăng cường phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đảng và sự đồng thuận của xã hội. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò của các cơ quan dân cử dân chủ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và các cơ quan thông tấn báo chí trong việc giám sát việc thực hiện các quy định của cán bộ, đảng viên. Cho một ví dụ. Kiên quyết xử lý nghiêm minh những vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ. Khen thưởng, tuyên dương, động viên kịp thời những mô hình hay, điển hình tiên tiến, người đứng đầu gương mẫu. Chúng ta cũng có thể liên tưởng ngay đến dịch covid hiện nay, chúng ta cũng nên có ý thức tự giác chống dịch theo quy định của nhà nước đưa ra, để đất nước và nhân dân ta trở lại cuộc sống bình thường. Ai trong chúng ta cũng nên học hỏi các bạn sinh viên y khoa ngoại tỉnh, học hỏi các tình nguyện viên dám đứng lên giúp đỡ, tận tụy chăm lo cho chúng ta trong cuộc chiến chống dịch hàng ngày.

   Qua nội dung và đáp án về chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, cho chúng ta thấy vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, phù hợp với yêu cầu thực tế của sự nghiệp phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân ta trong thời gian tới, đẩy mạnh toàn diện, đồng thời sự nghiệp trẻ hóa đất nước, với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

   4. Tiểu luận Chính trị hè 2021 của giáo viên

   câu 1: Đồng chí hãy cho biết chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII? Căn cứ vào nghị quyết và tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 Đảng Cộng sản Trung Quốc, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển của loài người. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

   Trả lời

   *Chủ đề Đại hội Đảng lần thứ XIII:

   – Chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Trung Quốc là “tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng, củng cố chế độ đảng và xây dựng chính quyền trong sạch; khơi dậy hoài bão phát triển đất nước, kết hợp ý chí và sức mạnh đoàn kết dân tộc với sức mạnh thời đại; tiếp tục thực hiện đồng bộ toàn diện Đẩy mạnh công cuộc đổi mới; kiên quyết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ 20 trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

   * Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 13 và Nghị quyết Tỉnh ủy khóa 17, tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam đẩy mạnh phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển con người tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025.

   – Phương hướng nhiệm vụ:

   Như chúng ta đã biết, phát triển và nâng cao nguồn nhân lực, nhất là chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao là khâu đột phá chiến lược, là nhân tố quyết định thúc đẩy phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, chuyển đổi phương thức tăng trưởng, thúc đẩy phát triển. Lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, đảm bảo phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững.

   Vì vậy, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới toàn diện và phát triển nhanh giáo dục và đào tạo, cần phải làm tốt 5 mặt sau:

   + Thứ nhất là tập trung đào tạo nhân tài đầu đàn, nhà quản lý giỏi, chuyên gia giỏi, quản trị doanh nghiệp tốt, công nhân lành nghề và đi đầu về công nghệ. Đào tạo những tài năng thích ứng với nhu cầu đa dạng và đa cấp của các lĩnh vực, công nghệ ngành và trình độ phát triển.

   Xem Thêm: [Sách Giải] Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)

   + Thứ hai, thực hiện liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, người sử dụng lao động, cơ sở đào tạo và nhà nước để phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội. Triển khai các kế hoạch, đề án đào tạo nhân tài chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm, mũi nhọn. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và phát huy nhân tài; ươm mầm nhân tài cho phát triển kinh tế tri thức.

   + Thứ ba, phát triển giáo dục phải thực sự trở thành quốc sách. Đổi mới căn bản nền giáo dục Việt Nam phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt. Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, lập nghiệp. Đổi mới cơ chế tài chính cho giáo dục. Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng các loại hình giáo dục và đào tạo ở các cấp học. Tạo môi trường giáo dục lành mạnh và gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

   + Thứ tư là mở rộng giáo dục mầm non và hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi. Phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, chất lượng ngày càng cao. Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng dạy nghề, giáo dục nghề nghiệp. Rà soát, hoàn thiện quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học, bảo đảm cơ chế tự chủ liên quan đến nâng cao trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục và đào tạo. Tập trung xây dựng một số trường, khoa, chuyên ngành tiên tiến, chất lượng cao.

   + Năm là năm đổi mới lớn về nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học ở các cấp học. Tích cực chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ. Nhà nước tăng cường đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội quan tâm phát triển giáo dục. Đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục vùng nghèo, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác khuyến học, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng xã hội học tập; mở rộng phương thức đào tạo từ xa và hệ thống trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên. Cơ hội học tập bình đẳng và thực hiện tốt chính sách xã hội trong giáo dục.

   – Nghị quyết cần thực hiện:

   Để nâng cao chất lượng giáo dục, ngành giáo dục cần thực hiện đồng thời các giải pháp, đó là: đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; đổi mới kiểm tra đánh giá để nâng cao công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Cụ thể:

   + Bộ Giáo dục rà soát, kiểm tra, phân loại học sinh đầu năm học, từ đó có hướng phụ đạo ngoài giờ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Xác định nguyên nhân học sinh bỏ học và có biện pháp tuyên truyền, vận động hỗ trợ tài chính để giảm tỷ lệ học sinh bỏ học.

   + Tổ chức bồi dưỡng, bồi dưỡng giáo viên về chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng của chương trình gdpt mới. Hướng dẫn dạy học hiệu quả, đổi mới phương pháp dạy học: hướng dẫn các sở giáo dục tổ chức các chuyên đề về đổi mới dạy học ở các địa phương, cơ sở giáo dục. Hướng dẫn trực tiếp theo chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng trong chương trình giáo dục phổ thông. Hướng dẫn vận dụng các ppdh phát huy tính chủ động sáng tạo, khuyến khích tinh thần tự học ở HS. Tăng cường ứng dụng hợp lý công nghệ thông tin; tổ chức dạy học bám sát đối tượng; sử dụng hợp lý tài liệu dạy học, khắc phục tình trạng dạy học sao chép. Qua đó từng bước thay đổi cách dạy của giáo viên và tạo không khí phấn khởi trong các trường học trên toàn tỉnh.

   +Đổi mới cũng cần thiết trong đánh giá. Cần kịp thời tổ chức, hướng dẫn các trường thực hiện đánh giá môn học, đảm bảo tỷ lệ nhận biết là 50%, tỷ lệ hiểu là 50%, tỷ lệ vận dụng là 50%. Với thái độ khách quan, công bằng, hướng dẫn học sinh thực hiện đánh giá nghiêm túc, đúng mức, ở mức độ phù hợp, hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá năng lực của mình; chấp hành nghiêm túc các quy định trong “Phương pháp đánh giá, xếp loại học sinh” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   + Bộ Giáo dục cần tổ chức xây dựng và duy trì kho học liệu mở có dữ liệu bám sát chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng của Bộ Giáo dục, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và được cập nhật thường xuyên để phục vụ dạy học, kiểm tra, đánh giá. định giá.giá cả.

   + Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác chuẩn bị cho việc đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh để tạo điều kiện điều chỉnh việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và tạo cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông tiếp theo.

   + Phối hợp với dự án tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên: bồi dưỡng dạy học theo chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng; tập huấn, hướng dẫn kiểm tra đánh giá cho các phòng giáo dục quận, huyện, thị xã, giám sát, hướng dẫn giáo viên địa phương tập huấn.

   + Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học. Cụ thể: trang thiết bị dạy học cần được củng cố, bổ sung hàng năm đáp ứng nhu cầu giảng dạy; phòng học được củng cố, sửa chữa đảm bảo điều kiện học tập của học sinh; các khoa, phòng đáp ứng yêu cầu phát triển và sử dụng của giáo viên. Tài liệu giảng dạy được cấp phát đầy đủ, cấp phát kịp thời trong kỳ nghỉ hè, để chuẩn bị cho năm học mới. Tỷ lệ trường học trên địa bàn huyện có thư viện và sách giáo khoa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài các thiết bị dạy học tối thiểu, cũng cần đề xuất với chính quyền địa phương bố trí kinh phí mua sắm thiết bị dạy học ngoài danh mục tối thiểu đưa vào dạy và học trong các cơ sở giáo dục. Phấn đấu hầu hết các trường học trên địa bàn thành phố đều có máy vi tính, máy chiếu để phục vụ công tác quản lý và giảng dạy. Trường duy trì kết nối internet thường xuyên để cho phép giáo viên sử dụng tài liệu giảng dạy.

   <3 Thịnh vượng, hạnh phúc. Đồng chí hãy gắn việc thực hiện những nội dung cơ bản này với các cơ quan, đơn vị và chức năng nhiệm vụ của mình?

   Trả lời

   * Nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc:

   ——Thứ nhất, về tính tự lập:

   + Thứ nhất, có ý chí tự túc, tự chủ, không lệ thuộc vào các thế lực bên ngoài, có chính kiến ​​độc lập trong quan hệ quốc tế. Nguyễn Ái Quốc cho rằng cách mạng các nước thuộc địa (trong đó có Việt Nam) có thể chủ động giành thắng lợi, không phụ thuộc vào thành công của cách mạng nước mình. Nguyễn Ái Quốc đã nêu rõ quyết tâm, ý chí và phương pháp cách mạng, đồng thời thể hiện sâu sắc quan điểm về tự lực, tự cường trong đấu tranh cách mạng: “Đối với tôi, câu trả lời đã rõ ràng: về quê hương, về quần chúng, Đánh thức họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, cử họ ra đi đấu tranh cho tự do và độc lập.”

   + Thứ hai, ý chí tự lực tự cường là nhận thức sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, tinh thần dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Hồ Chí Minh nhắc lại nhân tố quyết định của cách mạng giải phóng dân tộc là sức mạnh của toàn dân tộc.

   Xem Thêm : Top 26 bài văn Kể lại một trải nghiệm của em Ngắn gọn

   Trong tác phẩm “Đường vào cách mạng” (1927), Người viết: “Tôi chỉ mong đồng bào đọc xong hãy suy nghĩ kỹ, suy nghĩ rồi tỉnh ngộ, tỉnh ngộ, đứng dậy, đoàn kết lại kiên trì đường lối độc lập, tự chủ, tinh thần tự lực tự cường “tự lấy sức mình mà tự giải phóng”, nhưng “cần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân nước ta với nhân dân các nước bạn bè”. , nhân dân Pháp, nhân dân yêu nước “hòa bình thế giới”.Người nhấn mạnh vấn đề có tính nguyên tắc: “Muốn dân mình trước hết phải tự giúp mình.”

   + Ba là, tự lực cánh sinh, tự lực cánh sinh là chủ động, mọi mặt chuẩn bị các điều kiện cho cách mạng. Theo Hồ Chí Minh, điều kiện đầu tiên là phải có đảng cách mạng, “vận động và tổ chức quần chúng ở trong, liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản ở khắp nơi. Cách mạng thành công cũng như người lái tàu. phải là tư tưởng cốt lõi, mọi người trong đảng phải hiểu và mọi người phải tuân theo. Không có trí tuệ cho một người đàn ông và không có hướng dẫn cho một con tàu.”

   Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc chống thực dân đế quốc, phong kiến. Làm cho các nước miền Nam được hoàn toàn độc lập”, “đem lại cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng cho một xã hội cộng sản”.

   Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, ngày 28-1-1941, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã về nước và trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng. Hội nghị lần thứ tám và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã cùng nhau quyết định hoàn thành việc điều chỉnh phương hướng chiến lược của cách mạng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, giải quyết đúng đắn những vấn đề lớn của cách mạng như đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp, dân tộc. đấu tranh. lợi ích giai cấp, quyết tâm đấu tranh giành độc lập dân tộc.

   + Thứ tư, ý chí tự chủ, tự cường nghĩa là phải đặc biệt coi trọng phát huy vai trò và sức mạnh của nhân dân.

   Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, “dân” là phạm trù cao quý nhất. Người đã nói: “Trời không gì bằng người, trên đời không gì bằng một thành phố thống nhất”. Ai bảo dân mạnh thì không binh, súng không địch. “Với khả năng lãnh đạo tốt thì bất kể khó khăn hay khó khăn như thế nào, người bình thường cũng có thể làm được”.

   Trong thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa, Người chỉ rõ: “Đồng bào ơi! Giờ quyết định vận mệnh của dân tộc đã đến. Đồng bào hãy đứng dậy dùng sức mình mà tự giải phóng cho ta… Chúng ta không thể chậm trễ. Tiến lên! Tiến lên! Việt Nam Dưới cờ Liên đoàn ta hãy anh dũng tiến lên!”. Ngày 19-12-1946, khi kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng dậy! Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ già trẻ, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, dân tộc”. , mọi người Việt Nam Ai cũng phải đứng lên đánh thực dân Pháp cứu nước, ai có súng thì dùng súng, ai có dao thì dùng dao, ai không có dao thì dùng cuốc xẻng. đánh Pháp cứu nước”(9). Ngày 17-7-1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã nói: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố và Nhà máy có thể bị phá hủy, nhưng dân tộc Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Sẽ xây dựng lại Tổ quốc đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.”

   + Thứ năm, ý chí tự lực tự cường là quyết tâm giữ vững và giữ vững nền độc lập dân tộc.

   Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiên quyết bảo vệ và giữ vững độc lập dân tộc, “kiên quyết không để mất nước, không chịu làm nô lệ”, “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, thể hiện rất rõ việc Tổ quốc lâm nguy , khi đất nước phải đối mặt với âm mưu áp đặt chế độ áp bức, bóc lột của cộng sản đối với những kẻ thù hùng mạnh về kinh tế và quân sự giữa các cường quốc thế giới. đế quốc thực dân.

   Ngay khi giành được độc lập, nước ta đã phải chuẩn bị cho cuộc kháng chiến tất yếu. Khi kêu gọi toàn dân khởi nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết cướp nước ta. .” ! Đừng! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không bao giờ mất nước và không bao giờ làm nô lệ. “

   -Thứ hai, về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

   + Một là, xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài. Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn xây dựng một đất nước giàu mạnh, đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Tư tưởng của Người được nêu bật tại Đại hội II của Đảng (1951): xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và phồn vinh. Người đã nhiều lần nhắc nhở: “Nếu nước độc lập mà dân không giành được tự do, hạnh phúc thì độc lập cũng vô nghĩa”. Đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ dân trí, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh. “Nay ta đã giành được độc lập, một trong những nhiệm vụ cấp bách lúc này là phải nâng cao trình độ dân trí.” Trước khi ra đi, Người bày tỏ tâm nguyện cuối cùng trong di chúc, cũng là tâm nguyện cuối cùng: “Toàn thể Đảng và nhân dân cả nước đoàn kết, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào “sự nghiệp cách mạng thế giới” của Việt Nam.

   + Thứ hai, trong điều kiện có Đảng cầm quyền, thực hiện khát vọng dân giàu nước mạnh, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no của nhân dân. Hồ Chí Minh ngay từ khi ra đi tìm đường cứu nước đã mang theo khát vọng lớn lao: Độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Người nói: “Tôi chỉ có một điều ước, điều mong ước tột bậc, là nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào đều có cơm ăn áo mặc, đồng bào ai cũng được ăn học”. Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời cống hiến cho cách mạng chỉ với một mục đích duy nhất là đấu tranh cho lợi ích của Tổ quốc, hạnh phúc của dân tộc.

   + Thứ ba, củng cố nền tảng kinh tế và triển khai một cách có kế hoạch dưới sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân.

   Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, muốn thực hiện dân giàu, nước mạnh, hạnh phúc là phải xây dựng hệ thống chính trị dân chủ tiến bộ, thực sự phục vụ nhân dân, xây dựng một xã hội có đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội văn minh, tiến bộ, và đạo đức tốt. Để làm được điều này, chúng ta phải xây dựng một nền tảng kinh tế vững chắc và xây dựng kế hoạch thực hiện với sự đồng thuận của chính quyền và người dân.

   Trong phiên họp đầu tiên của Uỷ ban ngày 10-1-1946, Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn mọi người đem tài năng trí tuệ thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Cho người ta ăn. Để người ta mặc. Cho người một nơi để ở. Giáo dục mọi người.

   + Thứ tư, phát huy cao nhất nguồn lực trong nước, tranh thủ ngoại lực, thực hiện chính sách mở, thu hút vốn nước ngoài.

   Vấn đề nội lực dân tộc là một điểm mấu chốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Người đã chỉ ra “Hãy lấy sức mạnh của tôi và giải phóng tôi”. Hồ Chí Minh cho rằng, mở cửa ra bên ngoài và hợp tác quốc tế không chỉ để giành sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, mà còn để thu hút lực lượng và đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển, khơi dậy tiềm lực dân tộc và đưa đất nước phát triển. kinh tế và nâng cao mức sống của nhân dân.

   + Thứ năm là luôn xuất phát từ điều kiện cụ thể của đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn, đưa ra quan điểm, chủ trương phù hợp; học hỏi kinh nghiệm của các nước, không giáo điều, máy móc.

   Hồ Chí Minh cho rằng, xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa đòi hỏi Việt Nam phải có đường lối, bước đi và biện pháp phù hợp. “Chúng ta không thể giống Liên Xô, bởi vì Liên Xô có phong tục tập quán khác, lịch sử địa lý khác… Chúng ta có thể đi con đường khác lên chủ nghĩa xã hội”. Chúng ta vận dụng lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác – Lênin để tổng kết kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích đúng đặc điểm của nước ta. Có như vậy, chúng ta mới từng bước hiểu rõ quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, xác định được đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện của đất nước Việt Nam. ta.

   * Gắn việc thực hiện các nội dung cần thiết này với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị hoặc của bản thân:

   – Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, theo tôi cần tập trung vào ba nội dung: học tập và rèn luyện, làm theo các Bác và nêu gương cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. công nhân. Nghiên cứu, triển khai hiệu quả các giải pháp sau:

   + Cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đó là công việc thường xuyên, không thể thiếu của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

   Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên về nội dung, giá trị, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, phát triển và vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn đội ngũ giáo dục cán bộ. Cán bộ, nhân viên…

   + Cấp ủy, cơ quan, đoàn thể các cấp gắn trách nhiệm chính trị, đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy.

   Kết hợp chặt chẽ giữa dạy và học, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

   + Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia thi đua yêu nước, thu hút sự tham gia của toàn xã hội.

   Tăng cường tuyên truyền, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động tuyên truyền, học tập ở các cấp, các ngành.

   Làm cho mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên hiểu sâu sắc và có ý thức thực hiện nhiệm vụ, chức trách của mình, liên hệ mật thiết với quần chúng, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, “tôn trọng quần chúng, gần gũi với quần chúng”, “kính trọng quần chúng”. quần chúng, gần dân”, “tin quần chúng”. Hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân.

   Nghiên cứu và tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn Đảng, toàn dân, toàn Đảng, toàn dân” xây dựng đất nước, quyết tâm thực hiện tâm nguyện “sánh vai cùng cường quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin đại chúng, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

   + Có trách nhiệm nêu gương, học tập và thi đua làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu gương trong cả nước về ý chí tự rèn luyện, tự cường dân tộc, ý chí tự cường xây dựng đất nước giàu mạnh. , giáo viên, nhân viên và đặc biệt là cô hiệu trưởng. Đầu tiên là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn, tổ trưởng chuyên môn, chức vụ càng cao cán bộ càng mẫu mực.

   Mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên phải nêu gương, có ý chí vươn lên, phát triển bản thân và cơ quan, đơn vị trực thuộc. Không ngừng học tập, rèn luyện, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, có ý thức nêu gương, cần kiệm, liêm chính, liêm chính, dũng cảm đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm.

   + Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với tình hình mới, làm cơ sở cho việc rèn luyện, rèn luyện, nâng cao ý thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” .

   + Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát.

   Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đổi mới, đổi mới đội ngũ giảng viên, nhân viên nhằm cảnh báo, cảnh báo, phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm quy chế nhà trường và pháp luật nhà nước, đảm bảo việc học tập là tuân thủ pháp luật. Tư tưởng, đạo đức, phong cách làm việc Hồ Chí Minh được quán triệt, triển khai tại chỗ, thực hiện đến nơi đến chốn, đạt hiệu quả thiết thực.

   Phát huy vai trò giám sát của ban giám sát nhân dân đối với việc thực hiện nội quy nhà trường. Xử lý kiên quyết, nghiêm minh những giáo viên, nhân viên vi phạm. Khen thưởng kịp thời, biểu dương, khuyến khích điển hình tiên tiến.

   Kết luận

   Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, hạnh phúc là sự vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng. Trong bối cảnh hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đáp ứng yêu cầu thực tế của sự nghiệp phát triển đất nước và nguyện vọng của toàn đảng, toàn quân, toàn dân trong quá trình đẩy mạnh toàn diện, đồng thời sự nghiệp trẻ hóa đất nước, với mục tiêu của “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

   Xem Thêm: Tập làm văn lớp 5: Tả người ông đáng kính của em Dàn ý & 28 bài văn tả ông nội, ông ngoại lớp 5

   Thực hiện chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường, xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, hạnh phúc” là cách giải quyết vấn đề hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra. Đây là cơ sở để mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tiếp tục phát huy sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, là mục tiêu cơ bản hướng tới năm 2045. Tiền đề là nước ta sẽ kỷ niệm 100 năm Quốc khánh. Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sẽ hiện thực hóa mục tiêu “xây dựng một quốc gia có thu nhập cao được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

   5. Hướng dẫn viết bài thu hoạch chính trị mùa hè năm 2021

   Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều hoạt động, công tác chính trị xã hội bị ảnh hưởng, trong đó công tác giáo dục, kế hoạch thời gian học tập, thi cử, nghỉ hè… bị gián đoạn nhiều. Vì vậy, nội dung học tập chủ yếu của công tác bồi dưỡng chính trị hiện nay chưa cụ thể.

   Đối với viết chính luận, cá nhân không phải tự nghĩ ra chủ đề mà có câu hỏi cụ thể để trả lời dựa trên nội dung đó. Vấn đề thu hoạch có thể là: theo Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về Nghị quyết 35 mới, sau đó kết nối bản thân với đơn vị.

   Để có thể viết được bài thu hoạch chính trị toàn diện và đạt chất lượng cao, ngoài việc nắm bắt nội dung học trên lớp còn phải thường xuyên theo dõi tình hình kinh tế, chính trị, hoạt động, chính sách. đảng và đất nước.

   Nội dung bài viết phải nêu được tư tưởng, định hướng chính của nghị quyết 35. Mọi bài viết chính trị cần gắn lý luận với thực tiễn, tác giả phải gắn với thực tiễn và rút ra kết luận. Rút kinh nghiệm từ các bài học và đóng góp của riêng bạn:

   – Đề cập và đưa ra các báo cáo chính trị, kinh tế và các báo cáo khác phù hợp với nội dung nghị quyết.

   – Tiếp tục đồng thời xây dựng, phát triển, đổi mới và bảo vệ đất nước với tầm nhìn 2045 (100 năm dựng nước) và 5 đến 10 năm (2030 đến 100 năm).

   – Đối với các văn kiện trình Đại hội XIII thể hiện tinh thần tiếp tục thực hiện công tác xây dựng, phát triển đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, bền vững, phát triển tiến bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng.

   p>

   – Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tranh thủ các nguồn lực trong và ngoài nước phục vụ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa đất nước Việt Nam phát triển phương pháp bền vững.

   – Liên hệ với tôi, công việc của tôi và chủ của tôi:

   + Không ngừng học hỏi để phát triển kiến ​​thức thực tế mới và thiết lập phương pháp giảng dạy phù hợp để đảm bảo truyền thụ kiến ​​thức cho học viên.

   + Nghiêm túc chấp hành quy định của đơn vị, nêu gương, không vi phạm pháp luật, tiếp tục học tập, phát huy tư tưởng của Đảng.

   Đây là những điều cơ bản cần thiết cho một vụ thu hoạch chính trị mùa hè.

   6. Báo cáo Chính trị Mùa hè 2021 – Mẫu 1

   Câu 1: Mục đích của việc cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là nhằm tạo cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ làm việc trong môi trường giáo dục một thái độ tự giác, thường xuyên, có văn hóa. Hãy đề xuất và phân tích những việc làm thiết thực thể hiện trách nhiệm nêu gương của giáo viên trong môi trường dạy học?

   Câu hỏi 2: Theo ông, để thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 và 2045, cần thực hiện những giải pháp thiết thực nào?

   Câu 3: Theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, thông qua học tập, nghiên cứu chuyên sâu, hình thành ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, quan tâm đến đời sống của nhân dân. Xin ông giới thiệu nhận thức và kết quả thực hiện cụ thể trong quá trình công tác?

   Đề xuất câu hỏi thu hoạch chính trị mùa hè 2020

   Phần 2: Giải pháp thiết thực thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

   Tiềm năng phát triển kinh tế biển Việt Nam

   Kinh tế biển là sự kết hợp hữu cơ giữa hoạt động kinh tế biển và hoạt động kinh tế đất liền ven biển. Trong đó, biển chủ yếu đóng vai trò là vùng nguyên liệu phát triển và môi trường cho hoạt động vận tải biển và du lịch; còn mọi hoạt động sản xuất và dịch vụ phát triển biển đều diễn ra ở vùng ven biển. Vì vậy, xét về kinh tế biển, vùng biển không thể tách rời vùng ven biển và ngược lại. Từ khái niệm này có thể thấy, hoạt động kinh tế biển và không gian kinh tế biển bao gồm hai bộ phận: không gian biển và không gian đất liền ven biển. Vì vậy, đối với lãnh thổ Việt Nam, kinh tế ven biển là các hoạt động kinh tế ở vùng ven biển, có thể tính trên diện tích các huyện, quận, tỉnh có đường biên giới đất liền giáp biển, bao gồm cả lĩnh vực nông nghiệp. , lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, dịch vụ…

   Đất nước tôi có đường bờ biển dài 3.260 km từ bắc chí nam, diện tích chủ quyền biển Hoa Đông rộng hơn 1 triệu km2, gấp 3 lần diện tích đất liền. Vùng biển có hơn 3.000 đảo và quần đảo lớn nhỏ, có hải sản lớn, phong phú, trữ lượng khoáng sản, đặc biệt là dầu mỏ và khí tự nhiên rất lớn, tiềm năng du lịch lớn liên quan đến biển và biển. Điểm sáng là trong 10 tuyến đường biển lớn nhất thế giới có 5 tuyến đi qua biển Hoa Đông, là hướng mở rộng giao thương và thắt chặt, tăng cường quan hệ quốc tế. Cả nước đã xây dựng 9 cảng biển và 15 khu kinh tế ven biển, với tổng diện tích đất và mặt nước 662.249 ha, thu hút khoảng 700 nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư các dự án với tổng vốn gần 33 tỷ USD và 330 nghìn tỷ đồng. . Có 28 tỉnh, thành phố, 12 thành phố lớn, 125 huyện, thành phố ven biển, 100 cảng biển, khoảng 238.000 cụm công nghiệp, gần 1.000 bến cá dọc bờ biển Việt Nam… là một quốc gia có nền kinh tế biển phát triển. Tiềm năng và thực tế đó đang tạo cơ sở và cơ hội để Việt Nam từng bước trở thành cường quốc biển, giàu mạnh từ biển, trên cơ sở phát triển đúng mức, phát huy toàn diện ngành công nghiệp biển, có cơ cấu phong phú, hiện đại, tạo nên tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững. và tốc độ phát triển hiệu quả.

   và khó khăn

   Hiện nay, số dân sống ở vùng ven biển đang tăng lên nhanh chóng, hàng triệu người làm nghề đánh bắt, nuôi trồng hải sản, vận tải biển, đóng và sửa chữa tàu thuyền, sản xuất chế biến thủy sản, dầu khí, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch … Nhiều thị trấn, thị trấn, khu du lịch đã hình thành dọc theo bờ biển của đất nước. Tuy nhiên, những thành tựu trên mới chỉ là bước đầu, bởi chiến lược phát triển kinh tế biển chưa được cộng đồng doanh nghiệp và người dân ven biển nắm bắt đầy đủ. Trong thời gian qua, phát triển kinh tế biển chưa quan tâm đúng mức đến đào tạo nguồn nhân lực, các chương trình phòng ngừa, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo chưa đồng bộ. Nhiều địa phương, các cấp, ngành và doanh nghiệp ven biển còn thờ ơ với tác động của biến đổi khí hậu đối với kinh tế biển bền vững. Hầu hết ngư dân không nhận thức đầy đủ về sự tàn phá của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao. Một trong những nguyên nhân chính là cơ chế, chính sách chưa hoàn thiện. Theo các chuyên gia, kinh tế biển có tính đặc thù, cần có cơ chế, chính sách đặc thù, khác với cơ chế, chính sách chung hiện nay. Đất nước ta muốn trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu về biển thì phải phát huy lợi thế của các tỉnh ven biển Bắc Bộ và Nam Bộ.

   Việt Nam là quốc gia có diện tích lớn trên biển Hoa Đông, có vị trí địa chính trị, địa kinh tế quan trọng trên bản đồ chiến lược khu vực và quốc tế. Vì vậy, phát triển kinh tế biển hiệu quả, bền vững có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước, tạo thế mạnh cho nước ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong thời gian tới. Lâu đài. Điều quan trọng nhất hiện nay là thực hiện Nghị quyết số 36 của Đảng càng sớm càng tốt. Nhiệm vụ quan trọng của đất nước hiện nay là thực hiện phương hướng, mục tiêu, những thành tựu chủ yếu và những điểm đột phá đã đề ra trong nghị quyết.

   Những giải pháp thiết thực để thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045?

   – Nâng cao năng lực, tính chủ động, phân tích, dự báo, theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế và trong nước để có biện pháp đối phó kịp thời, phù hợp…

   – Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược. Kiên quyết coi đổi mới thể chế, cơ chế là khâu đột phá quan trọng, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, thúc đẩy chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong các ngành, lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao…

   – Triển khai quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Tập trung phát triển các ngành dịch vụ hiện đại, công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn…

   – Tiếp tục cơ cấu lại thu chi ngân sách. Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước và triển khai mạnh mẽ các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế, triển khai hóa đơn điện tử. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước và sử dụng các nguồn lực cho đầu tư phát triển…

   -Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững biển, tập hợp sự đồng thuận của toàn xã hội. Nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan đảng các cấp, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình phát triển kinh tế bền vững. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật biển đảo, chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam trong toàn hệ thống chính trị, làm phong phú về hình thức và nội dung. Cộng đồng quốc tế nhắc lại chính sách nhất quán của Việt Nam là duy trì môi trường hòa bình, ổn định và tôn trọng luật pháp quốc tế trên biển.

   – Hoàn thiện thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển bền vững kinh tế biển. Rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật biển phục vụ phát triển bền vững bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với các chuẩn mực pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

   -Phát triển khoa học công nghệ và tăng cường điều tra cơ bản biển. Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến; đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định, hoàn thiện chính sách, chế độ phát triển bền vững kinh tế biển.

   Xem Thêm : Tóm tắt Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (11 mẫu)

   – Đẩy mạnh giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển. Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, kiến ​​thức, hiểu biết về biển và đại dương, kỹ năng sinh tồn, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng, tránh thiên tai cho học sinh, sinh viên tương lai. Giáo dục ở tất cả các cấp.

   – Tăng cường năng lực bảo đảm quốc phòng, an ninh và thực thi pháp luật trên biển. Hoàn thiện việc thành lập các lực lượng hỗ trợ quốc phòng, an ninh và thực thi pháp luật trên biển. Đầu tư trang thiết bị hiện đại, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, nâng cao khả năng phối hợp tác chiến của các lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài chính bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đất nước. Xây dựng lực lượng Công an ven biển, hải đảo, đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp vững mạnh, làm nòng cốt bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biển. đảo

   – Tích cực củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại biển và hợp tác quốc tế. Kiên định đường lối đối ngoại độc lập, đa nguyên, đa phương; tích cực nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; kiên định đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia và các lợi ích hợp pháp, chính đáng trên biển, đồng thời trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc , thông qua các biện pháp hòa bình để chủ động xử lý các tranh chấp và khác biệt ở Biển Hoa Đông; Luật Biển 1982; duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác cùng phát triển.

   7. Báo cáo chính trị mùa hè năm 2021 – Mẫu 2

   Thành phần thu hoạch chính trị

   Họ và tên: …………………………………….. ………………………………………………………….. …………………..

   Đơn vị: …………………………………………………….. … ……………………………………………. …………………

   Câu hỏi:

   Câu 1: Xin giới thiệu nội dung cơ bản của Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên tại Quy định số 08-qĐ/tw ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương. Y tá).

   Câu 2: Nêu những việc làm thiết thực của bản thân thể hiện trách nhiệm nêu gương của bản thân trong môi trường dạy học?

   Trang tính

   Điều 1: Văn bản 08-qĐ/tw của Ban Chấp hành Trung ương ngày 25/10/2018 quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên:

   Điều 1 Cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương phải nghiêm chỉnh chấp hành cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, điều lệ của Đảng và của Nhà nước. chính sách, pháp luật; Quy định số 101-qđ/tw ngày 07/6/2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55-qđ/tw của Bộ Chính trị ngày 19-12-2016 về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương. Cán bộ, đảng viên ở cương vị cao phải nêu gương đi đầu.

   Điều 2 Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương phải nêu gương đi đầu:

   1.Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam. Học tập, nắm vững hệ thống những nguyên lý cơ bản, kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đối với những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm, chúng ta phải có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến ​​rõ ràng. Chủ động phòng ngừa, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

   2. Hết lòng phụng sự Tổ quốc, vì nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, vì mục tiêu, lý tưởng cách mạng của dân tộc, của dân tộc, của Đảng. không làm gì

   Việc gì có hại cho đảng, hại nước, hại dân. Mục tiêu là phấn đấu vì sự ấm no, hạnh phúc và hài lòng của mọi người.

   3. Thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, thực dụng, hiệu quả; thực sự lấy lòng đoàn kết, tập hợp, động viên và phát huy trí tuệ tập thể làm trung tâm. Chỉ đạo mạnh mẽ, hiệu quả công tác cải cách hành chính, chuyển đổi thành tựu khoa học và công nghệ.

   4. Sẵn sàng nhận và cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nhiệt tình và tận tâm với công việc. Chủ động, kiên quyết giải quyết các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; xử lý tích cực, kịp thời, hiệu quả các vụ việc, sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

   5. Tích cực thực hiện các quy định về tinh gọn quản lý, giao quyền. Tích cực triển khai các chính sách thí điểm của Trung ương; khuyến khích các mô hình, cách làm mới, hiệu quả. Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tìm tòi, đổi mới và phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, ngành, lĩnh vực mình phụ trách.

   Xem Thêm: Soạn bài Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt

   6.Công tác cán bộ tuân thủ nguyên tắc, dân chủ, công bằng, khách quan, công khai, minh bạch. Làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ kế cận. Chủ động, tích cực phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài, có cống hiến. Bảo vệ sức sống, sức sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì sự nghiệp của đảng, vì quốc gia – dân tộc.

   7.Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Chuẩn mực về đạo đức, lối sống. Thực cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, bộc trực, chân thành.

   8. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy điều gì đúng thì phải kiên quyết bảo vệ; Có dũng khí nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Ông cho rằng mình không còn đủ điều kiện, năng lực và uy tín để thực hiện nhiệm vụ nên tự nguyện xin từ chức.

   Điều 3 Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống:

   1.Chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cục bộ và chủ nghĩa vị chủng. Lợi dụng tập thể để trốn tránh trách nhiệm hoặc lợi dụng danh nghĩa tập thể để đạt được mục đích cá nhân. Lời nói và việc làm không nhất quán, lời nói không nhất quán, lời nói nhiều, việc làm ít.

   2. Chuyên quyền, độc đoán, quan liêu, xa rời nhân dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Xu hướng chống lại người đánh giá và phê bình. Trực tiếp, dưới danh nghĩa hoặc cung cấp tài liệu cho người khác nói, viết, đưa tin, bài sai sự thật trên mạng xã hội nhằm cổ súy cho nhóm, cá nhân hoặc hạ thấp uy tín của nhóm, cá nhân khác. Truyền thông, mạng xã hội.

   3. Chịu trách nhiệm về việc đề xuất, ban hành các cơ chế, chính sách vi phạm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, của tập thể và của công dân.

   4.Chạy cử, giúp việc chạy chức, chạy quyền, ứng cử, lấy phiếu tín nhiệm. Can thiệp quyền hạn, chức trách, quy định không đúng vào công tác cán bộ; đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhất là người nhà, người thân.

   5.Tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức, tặng quà, nhận quà để vụ lợi. Can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, để xảy ra vi phạm trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đề xuất chủ trương, chính sách, thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, bổ nhiệm về kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh dự án, phương án, thương mại, đấu giá đất đai, tài sản nhà nước.

   6.Lãng phí công quỹ, tài sản, nguồn lực tài chính, nhân lực và thời gian lao động. Tổ chức đi công tác trong và ngoài nước không đúng thành phần, thời gian và nội dung công việc yêu cầu. Sống, sinh hoạt, tiêu dùng, giải trí trong xa hoa.

   7.Lợi dụng doanh nghiệp hoặc cho phép doanh nghiệp sử dụng doanh nghiệp để tư lợi. Lạm dụng chức vụ, uy tín, sử dụng trái pháp luật, vay, mượn tiền, tài sản, vật chất của tổ chức, cá nhân.

   8. Để vợ, chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em ruột lợi dụng địa vị, quyền hạn, uy tín của mình để trục lợi. Để vợ (chồng), con đẻ, con nuôi sống xa hoa phung phí hoặc sa vào tội phạm xã hội là vi phạm pháp luật.

   <3

   Nói đến trách nhiệm nêu gương là nói đến một trong những nhiệm vụ đầu tiên trong chương trình giáo dục. Trước đây Trung ương Đảng không quy định chúng ta phải nêu gương, ngành giáo dục cũng có quy định này, liệt nó vào phương pháp dạy học chủ đạo trong phương pháp dạy học của giáo viên. Đây là “dẫn đầu bằng ví dụ”.

   Vậy trước tiên chúng ta cần hiểu ví dụ là gì?

   Làm gương nghĩa là lấy hành vi và việc làm tốt của mình làm gương cho mọi người, để mọi người học tập và làm theo. Nêu gương trước hết phải có tư cách đạo đức trong sáng, lành mạnh, tư cách tốt, tác phong đúng đắn. Học tập là bổ sung cho nhau, mọi lời nói và việc làm phải chuẩn mực, hiệu quả, để mọi người cùng nêu gương, cùng học tập.

   “Muốn hướng dẫn nhân dân thì phải lấy làm chuẩn mực cho người khác noi theo”, diễn đạt giản dị là trách nhiệm, nghĩa vụ mà Bác Hồ đã nói. Nêu gương cho cán bộ, đảng viên, giáo dục, rèn luyện cán bộ, xây đội ngũ tiêu biểu, tiên tiến nhất, xứng đáng đứng vào hàng ngũ lãnh đạo cách mạng. Để thực sự nêu gương tốt, cán bộ, đảng viên phải tiếp tục rèn luyện, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, tác phong công tác, tinh thần trách nhiệm, tác phong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, quan hệ với đảng viên, để để phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân…

   Vị trí càng cao thì nhu cầu càng nhiều và nhu cầu càng lớn. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nói thật, làm đúng, có lối sống trong sáng, lành mạnh, tác phong gương mẫu trong công tác được quần chúng tín nhiệm, yêu mến, làm theo. Cán bộ, đảng viên vi phạm đường lối, quy định, điều lệ Đảng, vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước, không thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao thì làm gương như thế nào? Tham ô, kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, lợi dụng chức vụ quyền hạn, tư lợi cá nhân, ưu đãi người thân, gia đình…. Quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ…

   Làm sao dân thích và tin những ông quan “nói một đàng làm một nẻo”, kêu gọi người khác sống lành mạnh, tằn tiện, trong khi chính họ lại sống xa hoa, lãng phí bằng chính tài năng của mình. Tài sản, công quỹ, tiền đóng thuế, cờ bạc, tham lam…

   Những ung nhọt này nếu không được loại bỏ càng sớm càng tốt sẽ “làm suy yếu vai trò lãnh đạo của đảng, gây tổn hại đến tình cảm và lòng tin của nhân dân đối với đảng, đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của đảng” như Nghị quyết 12 đã nêu.

   Đặc biệt trong môi trường giảng dạy, phải nêu gương và phát huy vai trò của học sinh hàng ngày. Trước hết, là một giáo viên, tôi luôn phấn đấu là một giáo viên có tư cách đạo đức cao, tư cách đạo đức trong sáng được trẻ noi theo, nhất cử nhất động của tôi luôn ở mức chuẩn mực, có thể tôi chưa giỏi. Cô là người toàn diện trong chuyên ngành của mình nhưng cô luôn cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ của bản thân, đồng thời cố gắng là tấm gương tích cực cho học sinh.

   Ngoài ra, trong giảng dạy, tôi chọn những học sinh gương mẫu trong mỗi lớp để làm gương, nhằm học tập lẫn nhau và nêu gương. Phương châm “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” là nền tảng để học sinh noi theo.

   8. Báo cáo chính trị mùa hè năm 2021 – Mẫu 3

   Sản phẩm thu hoạch

   “Hội thảo chính trị mùa hè lần thứ 20…”

   Họ và tên: ……………………………………………………………………………

   Chức vụ: ………………………………………………….

   Đơn vị công tác: …………………………………………………

   Câu hỏi:

   Bạn hiểu thế nào là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư? Tác động của cuộc cách mạng này đối với giáo dục là gì? Theo ông, trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, ngành giáo dục cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xã hội như thế nào?

   Trang tính

   Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là gì?

   Cách mạng công nghiệp 4.0 hay còn gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên thế giới đang diễn ra ở nhiều quốc gia phát triển.

   Cách mạng 4.0 là sự kết nối giữa các công nghệ xóa nhòa ranh giới giữa thế giới vật chất, thế giới số và thế giới sinh học. Đó là IoT, Trí tuệ nhân tạo, Người máy, Xe tự lái, In 3D, Máy tính siêu thông minh, Nhà máy thông minh, Công nghệ nano, Công nghệ sinh học… Đó là cuộc cách mạng sản xuất thông minh dựa trên đột phá. Dựa trên những đột phá trong công nghệ kỹ thuật số, chúng tôi đã đạt được kết quả trong các lĩnh vực kỹ thuật khác nhau. Trung tâm của cuộc cách mạng 4.0 là công nghệ thông tin và Internet vạn vật (IoT), không chỉ giúp con người giao tiếp với nhau mà còn giúp con người giao tiếp với máy, người với vật, vật với vật.

   Tác động của cuộc cách mạng 4.0 đối với giáo dục:

   Tác động của cuộc cách mạng 4.0 đối với giáo dục là rất lớn, vừa tạo ra cơ hội nhưng cũng đặt ra ngày càng nhiều thách thức cho các cơ sở giáo dục. Cụ thể là:

   Các cơ sở giáo dục đặt ra yêu cầu cao về đào tạo. Trong các lĩnh vực công nghiệp, những đột phá về công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, người máy, Internet, xe tự hành, in 3D, công nghệ nano, công nghệ sinh học, khoa học vật liệu, lưu trữ năng lượng, điện toán lượng tử sẽ tác động mạnh mẽ hơn đến đời sống xã hội. Trong cuộc cách mạng 4.0, hệ thống giáo dục nghề nghiệp sẽ bị tác động mạnh mẽ và toàn diện, danh mục nghề đào tạo sẽ phải liên tục được điều chỉnh, cập nhật do ranh giới giữa các lĩnh vực ngày càng mỏng. Như vậy, sẽ có sự liên kết giữa các lĩnh vực vật lý-sinh học; cơ-điện tử-ra đời, từ đó hàng loạt nghề cũ sẽ biến mất, thay vào đó là cơ hội phát triển các nghề đào tạo mới, đặc biệt là những nghề liên quan đến tương tác giữa người với máy tính. . Sự phân hóa mạnh mẽ sẽ xuất hiện giữa các nhóm lao động có kỹ năng thấp và kỹ năng cao trên thị trường lao động trong nước và quốc tế. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, Cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ đe dọa việc làm của lao động trình độ thấp mà còn ảnh hưởng đến cả những lao động có trình độ trung bình nếu không có kỹ năng sáng tạo tri thức mới của nền kinh tế 4.0. Cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ tạo cơ hội đào tạo những người mới chưa qua đào tạo mà thậm chí đòi hỏi những người đã đi làm, từ công nhân đến kỹ sư, phải thay đổi, cập nhật kiến ​​thức, kỹ năng ở trình độ cao hơn. Theo mục tiêu của Chính phủ, đến năm 2020, nước ta sẽ có khoảng 1 triệu doanh nghiệp, theo đó cũng cần 1 triệu nhân lực CNTT. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta mới có 300.000 nhân lực công nghệ thông tin, nhu cầu đào tạo mới của ngành này cung cấp cho xã hội nguồn lao động tinh thông công nghệ thông tin là cơ hội tốt cho các trường đào tạo.

   Thay đổi tất cả các hoạt động của Nhà cung cấp dịch vụ đào tạo. Để đáp ứng nguồn nhân lực theo yêu cầu của nền kinh tế sáng tạo, hoạt động đào tạo phải thay đổi, đặc biệt là ngành nghề đào tạo, hình thức và phương thức đào tạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Tương ứng, phương pháp giảng dạy cũ chưa thích ứng với nhu cầu của xã hội. Với việc ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng 4.0, người học có thể vào thư viện trường để tự học, tự nghiên cứu ở bất cứ đâu. Vì vậy, mô hình thư viện truyền thống không thể tồn tại, các trường phải xây dựng thư viện điện tử. Hoặc chúng ta sẽ có những mô hình dạy học mới, như đào tạo trực tuyến không cần phòng học, không có giáo viên đứng lớp hướng dẫn người học học trực tuyến. Lớp học ảo, giáo viên ảo, thiết bị ảo có mô phỏng, bài giảng số và chia sẻ qua các nền tảng như facebook, youtube, grab, uber… sẽ trở thành xu hướng phát triển của hoạt động dạy nghề trong thời gian tới. Khi đó, tri thức không thể bị giới hạn và độc quyền bởi một người hay một tổ chức. Có nhiều cơ hội để người học tiếp xúc, tích lũy và chắt lọc những điều mới mẻ, thú vị, trở thành những công dân toàn cầu – những người lao động tương lai được trang bị để làm việc trong môi trường sáng tạo và cạnh tranh. Phần thưởng cuối cùng không còn là tấm bằng trên giấy mà là tấm bằng mang ý nghĩa mở rộng, trao đổi kiến ​​thức, sáng tạo và đóng góp cho xã hội. Bởi vì các công ty tuyển dụng cần những người có đủ tiêu chuẩn cho công việc chứ không phải những người có trình độ học vấn cao. Từ đó, bạn có thể bỏ yêu cầu về bằng cấp hoặc coi đó là điều kiện tiên quyết khi thuê lao động. Hệ quả là các cơ sở giáo dục sẽ phải chuyển dịch mạnh sang mô hình chỉ đào tạo “những gì thị trường cần”, nội dung các môn học cơ bản sẽ phải rút ngắn và thay thế bằng nội dung cơ bản. Phổ cập và đảm bảo cho người học thực hiện phương châm “Học suốt đời”. Theo mô hình mới này, sự gắn kết giữa cơ sở giáo dục – đào tạo với doanh nghiệp là yêu cầu bổ sung và tất yếu. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp thành lập cơ sở đào tạo và phân chia nguồn lực công để nguồn lực được sử dụng tối ưu hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc bố trí cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ và đội ngũ giáo viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Khi đó, trong các cơ sở giáo dục, toàn bộ dữ liệu của người học gồm mã số, điểm, thông tin cá nhân… đều được số hóa tại một nơi. Nhiều trường hợp thầy chỉ cần “quăng” tài liệu lên “đám mây” là mọi người tranh luận trên “đám mây” mà vẫn đảm bảo tính riêng tư, hiệu quả và đồng bộ. Hãy đối mặt với thực tế rằng nếu trường học không thay đổi, sẽ không có người học. Đặc biệt, doanh nghiệp và toàn bộ thị trường đang có nhu cầu gì thì người học càng có xu hướng tìm đến những nơi đáp ứng được những nhu cầu này. Đây thực sự là một thách thức bởi hầu hết các trường học hiện nay chỉ dừng ở mức giáo viên dạy qua máy chiếu, video, tài liệu chia sẻ trên mạng. Kinh phí hạn hẹp cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến việc ứng dụng khoa học công nghệ trong nhà trường chưa được triển khai.

   Giáo dục cần làm:

   Đổi mới phương pháp đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong hoạt động dạy học, nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.

   Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, bao gồm: cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị hiện đại, thư viện…

   Đặc biệt chú trọng bồi dưỡng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo dục (cbqlgd) các cấp bộ, quận (sở, quận, huyện) vừa có năng lực, vừa có bản lĩnh chính trị; bồi dưỡng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có đội ngũ có phẩm chất, năng lực chuyên môn vững vàng, đạo đức tốt.

   Cải cách chế độ tiền lương, thực hiện chế độ thâm niên (đối với giáo viên, nhân viên nghỉ hưu đột xuất), chăm lo, nâng cao đời sống cho giáo viên.

   Tăng cường tự học, nâng cao trình độ tiếng Anh của giáo viên và học sinh.

   Bên cạnh hoạt động đào tạo, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng chuyên môn và kiến ​​thức, gắn nghiên cứu với các hoạt động chuyển giao cơ sở, đặc biệt chú trọng nghiên cứu mô phỏng, nghiên cứu tương tác…

   Cần tăng cường công tác dự báo nhu cầu thị trường nhân lực trong ngắn hạn và dài hạn

   Đào tạo nhân lực công nghiệp 4.0 cần sự kết hợp của 3 “nhà”: nhà trường-nhà khoa học-nhà doanh nghiệp

   Các trường đại học Việt Nam cần học hỏi kinh nghiệm đào tạo của các trường đại học nước ngoài và xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Nhờ các trung tâm này, sinh viên được học trong môi trường rất thực tế, doanh nghiệp hợp tác với nhà trường để tìm kiếm nguồn nhân lực tương lai.

   Các hoạt động của trung tâm đổi mới trong khuôn viên trường phải thiết thực, phù hợp với nhịp sống và tránh xa lý thuyết thuần túy. Từ đây, chúng ta phải xây dựng môi trường giảng dạy phải gắn bó chặt chẽ với môi trường kinh doanh, nề nếp hành nghề với xã hội…

   Cần rà soát, sắp xếp, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp gắn với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia, vùng, địa phương và nhu cầu của thị trường lao động.

   Nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường bình thường. Thành tích xuất sắc trong công tác tuyển sinh đại học. Xây dựng cơ chế, chính sách phân luồng giáo dục liên quan đến dạy nghề, phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông.

   Đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; nâng cao chất lượng đào tạo của một số trường đại học và một số nghề tiếp cận trình độ của khu vực ASEAN và thậm chí của các nước phát triển trên thế giới.

   Vui lòng tham khảo thêm phần tài liệu của hoatieu.vn để biết thêm thông tin hữu ích.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *