Câu 1, 2, 3, 4 trang 90 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Câu 1, 2, 3, 4 trang 90 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Toán lớp 5 trang 90

Video Toán lớp 5 trang 90

Lấy mẫu sản phẩm của một nhà máy, thấy trung bình có 94 sản phẩm đạt tiêu chuẩn và 6 sản phẩm không đạt.

Chủ đề

Bạn Đang Xem: Câu 1, 2, 3, 4 trang 90 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

1. Tiến hành kiểm tra tại chỗ sản phẩm của một nhà máy nào đó, thấy bình quân có 94 sản phẩm đạt tiêu chuẩn và 6 sản phẩm không đạt.

Viết phần trăm thích hợp vào điểm

a) Tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn trên tổng số sản phẩm của nhà máy là…

b) Tỉ lệ % số sản phẩm không đạt tiêu chuẩn trong tổng số sản phẩm của phân xưởng là:  …

2. Một khu vườn có 500 cây, trong đó có 300 cây cam và 200 cây chanh

a) Tỉ số của số cây cam so với số cây xanh trong vườn là: …………. ……..

Tỉ số của số cây chanh so với số cây xanh trong vườn là: ………………………… ………………. ..

b) Các tỷ lệ trên được biểu thị bằng ký hiệu thập phân như sau: ……………………………. ………………………… ……….

Các tỷ lệ trên được viết dưới dạng phần trăm…………………

c) Cứ 100 cây trong vườn thì có .. cây cam

Trung bình cứ 100 cây trong vườn thì có một… cây chanh

Xem Thêm : Ngữ pháp Minnano Nihongo bài 43

3. Được viết dưới dạng phần trăm (trong bảng)

Mẫu:

\({3 \ trên 4} = {{75} \ trên {100}} = 75\,{\raise0.5ex\hbox{$\scriptstyle 0$}\kern -0.1em/\kern-0.15em\lower0.25ex\hbox{$\scriptstyle 0$}};\,\,\,\,\,{{480} \ qua {600}} = {{80} \ trên {100}} = 80{\raise0.5ex\hbox{$\scriptstyle 0$}\kern-0.1em/\kern-0.15em\ Lower0.25ex\hbox{$\scriptstyle 0$}}\)

Xem Thêm: Phân tích bài thơ Qua đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan

a) \({1 \ trên 2} = ……………………………. . .\)

b) \({3 \hơn 5} = …………………………… .. . )

c) \({{36} \vượt {200}} = …………..\)

Xem Thêm : Soạn bài Bốn anh tài (Tiếp theo) trang 13 Tiếng Việt Lớp 4 tập 2

d) \({{84} \vượt {300}} = ………\)

4. Viết dưới dạng phân số (dạng)

Mẫu:

\(75{\raise0.5ex\hbox{$\scriptstyle 0$}\kern-0.1em/\kern-0.15em\lower0.25ex\hbox{$\scriptstyle 0$}}\, = {{75} \ trên {100}} = {3 \ trên 4}\)

a) 5% = …………………………………….. ……

b) 10% = ……

c) 15% = ……………….

d) 30% = ……

Trả lời

1. Tiến hành kiểm tra tại chỗ sản phẩm của một nhà máy nào đó, thấy bình quân có 94 sản phẩm đạt tiêu chuẩn và 6 sản phẩm không đạt.

Viết phần trăm thích hợp vào điểm

Xem Thêm: Sơ đồ tư duy bài Hồn Trương Ba, da hàng thịt (năm 2022) dễ nhớ

a) Tỷ lệ sản phẩm đủ điều kiện trên tổng số sản phẩm được vận chuyển là \({{94} \ trên {100}}\)

2.Một khu vườn có 500 cây, trong đó có 300 cây cam và 200 cây chanh

a) Tỉ số của số cây cam so với số cây xanh trong vườn là: \({{300} \over {500}}\)

Tỷ số của số cây chanh so với số cây trong vườn là: \({{200} \over {500}}\)

b) Các tỷ lệ trên được thể hiện dưới dạng thập phân như sau: \({{60} \over {100}};\,{{40} \over {100}} )< /mạnh

Tỷ lệ phần trăm trên được viết là 60%40%

c) Trung bình cứ 100 cây trong vườn thì có 60 quả cam

Trung bình cứ 100 gốc thì có 40 cây chanh

Xem Thêm : Ngữ pháp Minnano Nihongo bài 43

3. Được viết dưới dạng phần trăm (trong bảng)

Mẫu:

\({3 \ trên 4} = {{75} \ trên {100}} = 75\,{\raise0.5ex\hbox{$\scriptstyle 0$}\kern -0.1em/\kern-0.15em\lower0.25ex\hbox{$\scriptstyle 0$}};\,\,\,\,\,{{480} \ qua {600}} = {{80} \ trên {100}} = 80{\raise0.5ex\hbox{$\scriptstyle 0$}\kern-0.1em/\kern-0.15em\ Lower0.25ex\hbox{$\scriptstyle 0$}}\)

một)

\({1 \ trên 2} = {{50} \ trên {100}} = 50{\raise0.5ex\hbox{$\scriptstyle 0$}\kern-0.1em /\kern-0.15em\lower0.25ex\hbox{$\scriptstyle 0$}}\)

b) \({3 \ trên 5} = {{60} \ trên {100}} = 60\% \)

Xem Thêm: Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về ước mơ (19 Mẫu) Viết đoạn văn ngắn nói về ước mơ

c)

\({{36} \ trên {200}} = {{18} \ trên {100}} = 18{\raise0.5ex\hbox{$\scriptstyle 0$}\ kern-0.1em/\kern-0.15em\lower0.25ex\hbox{$\scriptstyle 0$}}\)

d)

\({{84} \ trên {300}} = {{28} \ trên {100}} = 28{\raise0.5ex\hbox{$\scriptstyle 0$}\ kern-0.1em/\kern-0.15em\lower0.25ex\hbox{$\scriptstyle 0$}}\)

4. Viết dưới dạng phân số (dạng)

Mẫu:

\(75{\raise0.5ex\hbox{$\scriptstyle 0$}\kern-0.1em/\kern-0.15em\lower0.25ex\hbox{$\scriptstyle 0$}}\, = {{75} \ trên {100}} = {3 \ trên 4}\)

a) \(5\% {\rm{ }} = {\rm{ }}{5 \ trên {100}} = {1 \ trên {20}}\)

b) \(10\% {\rm{ }} = {{10} \ trên {100}} = {1 \ trên {10}}\)

c) \(15\% {\rm{ }} = {{15} \ trên {100}} = {3 \ trên {20}}\)

d) \(30\% {\rm{ }} = {{30} \ trên {100}} = {3 \ trên {10}}\)

sachbaitap.com

Bài viết tiếp theo

Xem sgk Lời giải – Toán 5 – Xem Ngay

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục