Bài 22.13, 22.14, 22.15, 22.16 trang 29 SBT Hóa học 9

Bài 22.13, 22.14, 22.15, 22.16 trang 29 SBT Hóa học 9

22.14

bài 22.13, 22.14, 22.15, 22.16 trang 29 sbt hóa học 9

bài 22.13 trang 29 sgk hóa học 9: Đốt cháy trong không khí 6,7 gam hỗn hợp x gồm các kim loại fe, al, cu và ag. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 8,7 gam hỗn hợp chất rắn y. Hòa tan y bằng dung dịch HCl dư còn lại 2,7 gam chất rắn.

Bạn Đang Xem: Bài 22.13, 22.14, 22.15, 22.16 trang 29 SBT Hóa học 9

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính thể tích dung dịch HCl 2M đủ để hòa tan y.

Giải pháp:

a) Phương trình hóa học của phản ứng:

ag không phản ứng với oxi và không phản ứng với dung dịch HCl nên chất rắn không tan của 2,7garn là ag.

Một hỗn hợp của kim loại và oxy.

4al + 3o2 → 2al2o3

3fe + 2o2 → fe3o4

2cu + o2 → 2cuo

Hỗn hợp chất rắn y và dung dịch HCl

al2o3 + 6hcl → 2alcl3 + 3h20

fe3o4 + 8hcl → fecl2 + 2fecl3 + 4h20

cuo + 2hcl → cucl2 + h20

So sánh phản ứng của hỗn hợp x với oxi và hỗn hợp y với dung dịch hcl, ta thấy:

nhcl = 2n oxit mạnh; mo2 = 8,7 – 6,7 = 2g

Xem Thêm: FeCl2 NaOH → Fe(OH)2 NaCl

None (oxit) = 0,125 mol; nhcl = 0,25 mol

vhcl = 0,25/2 = 0,125l

Bài 22.14 Trang 29 Sách bài tập Hóa học 9: Để hòa tan 1,95 gam kim loại x cần v ml dung dịch HCl thu được 0,672 lít khí hiđro (đktc). Mặt khác nếu hòa tan 1,6 g oxit kim loại thì cũng cần v ml dung dịch trên. Xác định hai kim loại x và y.

Giải pháp:

Xem Thêm : Hồ Chí Minh

Thể tích dung dịch hcl dùng cho 2 phản ứng là như nhau nên số mol bằng nhau. Kí hiệu x, y là khối lượng mol của hai kim loại.

Phương trình hóa học của phản ứng:

2x + 2nhcl → 2xcln + nh2

nh2 = 0,672/22,4 = 0,o3 mol

Theo chủ đề: 0,06/n x x = 1,95 → x = 32,5n

Bảng đen

Vậy x là zn

y2om + mhcl → yclm + mh2o

Theo đề bài ta có:

(2y + 16m) = 1,6 → y = 56/3.m

Bảng đen

Vậy y là fe.

Xem Thêm: Tâm sự ngày xuất ngũ

Trả 22.15 trang 29 Sách bài tập Hóa học 9: Để hòa tan hoàn toàn 57,6 g hỗn hợp x gồm Fe3O4, Fe2O3, FeO và Fe trong dung dịch HCl cần 360 g dung dịch axit clohiđric 18,25% đạt đủ hiệu quả. Sau phản ứng thu được v lít khí hiđro và dung dịch y.

Do h2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn bởi cuo còn lại ở nhiệt độ cao nên sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn gồm cu và cuo có khối lượng nhỏ hơn khối lượng của cuo ban đầu là 3,2 gam. Nếu đem cô cạn dung dịch y thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

Giải pháp:

nhcl = 360 x 18,25/(100×36,5) = 1,8 nốt ruồi

h2 + cuo to cu + h2o

ncuo = x

Theo chủ đề

mcuo (dư) + mcu = mcuo (dư) + mcu p/u – 3.2

mcu = mcu p/u – 3,2 => 64x = 80x – 3,2

=>x= 0,2 mol → mh2 = 0,4g

Xem Thêm : Bài 6 trang 64 Toán 6 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

fe + 2hcl → fecl2 + h2

Số mol hcl phản ứng với fe3o4, fe2o3 và feo là 1,8 – 0,4 = 1,4 mol

Phương trình hóa học của phản ứng:

fe3o4 + 8hcl → 2fecl3 + fecl2 + 4h2o(1)

fe2o3 + 6hcl → 2fecl3 + 3h2o (2)

feo + 2hcl → fecl2 + h2o (3)

Xem Thêm: Hoàn cảnh sáng tác Phong cách Hồ Chí Minh

Qua các phản ứng (1), (2), (3) ta thấy nh2o = 1/2nhcl = 1,4:2 = 0,7 mol

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

mmix + mhcl = mmsalt + mh20 + mh2

57,6 + 1,8 x 36,5 = mm muối + 0,7 x 18 +0,4

Milimét muối = 57,6 + 65,7 – 12,6 – 0,4 = 110,3 (gam)

Bài 22.16 trang 29 Sách bài tập Hóa học 9: Cho miếng sắt vào 160 gam dung dịch cuso410%. Sau khi Cu bị đẩy ra khỏi dung dịch cuso4 hoàn toàn và bám vào lá sắt thì khối lượng lá sắt tăng 4%. Xác định khối lượng ban đầu của lá sắt.

Giải pháp:

Số mol cuso4 = 10/100 = 0,1 mol

Phương trình hóa học của phản ứng:

fe + cuso4 → feso4 + cu

Chất lượng Fe của phản ứng: 0,1. 56 =5,6 (gam)

Khối lượng riêng của đồng: 0,1. 64 = 6,4 (gam)

Gọi x là khối lượng ban đầu của tấm sắt

Khối lượng tăng sau khi nhúng lá sắt vào dung dịch cuso4: 4x/100 = 0,04x (gam)

Tăng khối lượng lá sắt = mcu sản xuất – mfe đáp ứng = 0,04x = 6,4 -5,6 = 0,8

=>x=20 gam

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục