Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2022 Gợi ý & 12 mẫu bài thu hoạch quốc phòng an ninh đối tượng 4

Bài thu hoạch kiến thức quốc phòng đối tượng 4

Tuyển tập 4 bài văn bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng an ninh năm 2022 Tổng cộng có 12 bài văn mẫu, kèm hướng dẫn viết bài báo cáo kiến ​​thức quốc phòng an ninh đạt điểm cao. Nhờ nó giúp các bạn tham khảo để hoàn thành bài thu hoạch của mình một cách nhanh chóng.

Đồng thời củng cố hiểu biết về chiến lược diễn biến hòa bình và biện pháp giải quyết diễn biến hòa bình. Khi viết bài quốc phòng và an ninh cho Đối tượng 4 cần trình bày rõ ràng, khoa học, có phần kết nối cá nhân. Vui lòng tham khảo:

Bạn đang xem: Bài thu hoạch kiến thức quốc phòng đối tượng 4

Tư vấn cách viết báo cáo an ninh quốc phòng

Việc bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng, an ninh nhằm mục đích gì? Cần làm rõ đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về chiến lược quốc phòng, an ninh hiện nay và tương lai.

Nội dung: Khi thực hiện bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng an ninh chuyên đề 4, nội dung bồi dưỡng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 24/2014/tt-bqp của Bộ Quốc phòng.

 • Mỗi đối tượng sẽ được đào tạo với thời lượng và chủ đề khác nhau. Theo quy định của bộ, bài viết thu hoạch là chủ đề cuối cùng.
 • Về nội dung trình bày phải thuyết minh được tính cấp thiết của chủ đề, nội dung chuyên đề, điểm liên hệ thực tiễn và giải pháp.
 • Cuối bài viết: Liên hệ với tôi nếu có bất kỳ giải pháp nào. Phần liên quan đến bản thân, thể hiện cảm xúc, quan điểm của bản thân là yếu tố quan trọng có thể đáp ứng tiêu chí đánh giá sáng tác. Đây cũng là điều quyết định kết quả của vụ thu hoạch.

  Chuyên đề Quốc phòng và An ninh 4

  • Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về qpan;
  • Chính sách đối ngoại;
  • Văn hóa, hệ tư tưởng, chủng tộc, tôn giáo;
  • Phòng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ; chủ quyền biên giới quốc gia, biển, đảo Việt Nam;
  • Đạo luật Quốc phòng, Đạo luật An ninh Quốc gia, Đạo luật Nghĩa vụ quân sự
  • Nội dung bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng an ninh môn 4

   Bang 4

   a) Khối lượng kiến ​​thức: 32 tiết học (tương đương 04 ngày làm việc).

   b) Cấu trúc chương trình:

   tt

   Nội dung

   Số chu kỳ

   1

   Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật về quốc phòng, an ninh của Việt Nam

   04

   2

   Quan điểm của Việt Nam về tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, ngoại giao, phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới của đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam

   04

   3

   Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý công an nhân dân trong tình hình mới

   04

   4

   Trong tình hình mới, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo, bảo đảm quốc phòng, an ninh

   04

   5

   Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, hoạt động bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam

   02

   6

   Nội dung cơ bản của chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; kiểm soát, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới

   04

   7

   Nội dung cơ bản của luật: quốc phòng, an ninh quốc gia, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng an ninh, dân quân tự vệ. huy động lực lượng dự bị động viên

   02

   8

   Ngăn chặn và trấn áp các vi phạm trên không gian mạng

   02

   9

   Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới

   04

   10

   Viết thu hoạch

   02

   +

   Tổng cộng:

   32

   1.Quy trình, nội dung là yêu cầu bắt buộc đối với đối tượng đào tạo, cơ sở đào tạo thường xuyên cập nhật quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương về công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp với cơ sở, đối tượng đào tạo và bài giảng.

   2. Căn cứ kế hoạch, nội dung, thời lượng bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng và an ninh của các ngành, cơ sở đào tạo có thể điều chỉnh hợp lý thời gian của từng ngành khi xây dựng kế hoạch bảo đảm yêu cầu mục tiêu, tính khoa học và thời gian đào tạo phù hợp của từng ngành, nhưng tổng thời lượng đào tạo cho mỗi chuyên ngành không quá ; kết hợp giữa bố trí học chính khóa với hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao năng lực ứng dụng thực tiễn của sinh viên.

   3. Các hoạt động bổ trợ bao gồm: diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện và thực hành thực hành cơ chế tác chiến khu vực phòng thủ cấp xã; tham quan, nghiên cứu thực tế.

   4.Sử dụng các hình thức, phương pháp nhập môn kết hợp nghiên cứu lý luận với thực tiễn, bảo đảm điều kiện vật chất, biên soạn giáo trình, tài liệu, phát huy tính chủ động, độc lập tư duy, độc lập học tập, độc lập nghiên cứu của đối tượng đào tạo. /.

   Giáo án An ninh quốc phòng chủ đề 4 – Ví dụ 1

   Câu hỏi

   Bạn có đề cập đến việc xây dựng nền quốc phòng cho tất cả mọi người không? Phân tích nội dung của lực lượng quốc phòng và an ninh nhân dân? Trách nhiệm cá nhân?

   Công việc:

   Dân tộc Việt Nam đã trải qua bốn nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, trải qua bao cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, và cuối cùng với chiến thắng lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh (30-4-1975) đã hoàn toàn đánh đuổi đế quốc xâm lược, thu một tập hợp chỉ mối. Sau chiến tranh, đất nước bắt tay vào con đường xây dựng con đường xã hội chủ nghĩa, nhưng chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn muốn hạ bệ chúng ta. Vì vậy, phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, kết hợp an ninh nhân dân để tạo và tăng cường sức mạnh to lớn nhất về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chúng ta không những phải chuẩn bị đối phó với xung đột vũ trang, đánh bại chiến tranh xâm lược mà còn phải kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chiến lược diễn biến hòa bình trong thời gian tới của địch, kiên quyết đánh bại kẻ thù. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

   Qua học tập, trau dồi kiến ​​thức quốc phòng an ninh, tôi được biết việc kết hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân với xây dựng nền an ninh nhân dân bao gồm 3 nội dung chủ yếu sau:

   1.Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững chắc.

   2. Xây dựng lực lượng quốc phòng và an ninh nhân dân.

   3. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

   Trong ba nội dung trên, xây dựng lực lượng quốc phòng, an ninh là một nội dung cơ bản quan trọng để xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, tạo điều kiện để lực lượng vũ trang nhân dân được củng cố và phát triển. Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Tăng cường quốc phòng, an ninh. Vì vậy, cần tập trung vào một số điều cơ bản sau:

   Đầu tiên là xây dựng quyền lực chính trị.

   Xây dựng lực lượng chính trị quốc phòng, an ninh là nền tảng của xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Vì vậy, cần tập trung làm tốt một số việc cơ bản như:

   + về chính trị-tinh thần

   Trước hết, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, có nội dung, phương pháp giáo dục, tuyên truyền, tuyên truyền phù hợp, thường xuyên, không ngừng nâng cao trình độ chính trị tư tưởng của các tầng lớp nhân dân. các cấp, nhất là đảng viên và quần chúng. Cán bộ, đảng viên vì vậy cần phải giáo dục nguyên tắc, đường lối của Đảng, pháp luật và chính sách của Nhà nước; giáo dục hai nhiệm vụ chiến lược của phong trào TDND Trung ương, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân quán triệt, thực hiện nguyên tắc của Đảng. chính sách, phát huy đầy đủ vai trò xây dựng phát triển kinh tế – xã hội Các nguồn lực bên trong để nâng cao đời sống nhân dân, kết hợp với quan tâm xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh, phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa yêu nước và bản lĩnh chính trị xã hội chủ nghĩa, rèn luyện kiên trung, anh hùng bất khuất, tích cực lao động sản xuất. Kiên quyết chống mọi tệ tham nhũng, cục bộ, bè phái, mất đoàn kết, buôn lậu, cờ bạc, ma tuý, trộm cắp, lãng phí trong việc cưới, việc tang…, phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, tích cực phòng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ, giữ vững trật tự, an ninh chính trị – xã hội.

   + Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

   Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh nhất là nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và hiệu quả chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm cho tổ chức cơ sở đảng, tổ chức cơ sở đảng thực hiện đúng nguyên tắc, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với toàn dân, toàn dân, tổ chức và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế – xã hội ở cơ sở. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao toàn diện chất lượng và vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng và vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục đảng viên, bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách đảng viên, rèn luyện đảng viên mới, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng đảng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mọi đảng viên phải tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng toàn diện về phẩm chất, đạo đức, năng lực, phương pháp, tác phong để thích ứng với yêu cầu của thời kỳ mới. Cán bộ, đảng viên phải có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, không bị địch mua chuộc, không sa vào lối sống thực dụng. Trở thành người lao động giỏi, công dân gương mẫu, đi đầu trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất và quản lý, làm giàu chính đáng và hấp dẫn. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất của các chi, đảng bộ cơ sở bảo đảm sự lãnh đạo vững chắc của đảng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Luôn làm tốt công tác xây dựng tổ chức đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên, cán bộ cả về phẩm chất chính trị và năng lực công tác toàn diện. Có lối sống lành mạnh, có uy tín trong quần chúng, có lý tưởng cách mạng tích cực trong quần chúng, hoạt động của hệ thống chính trị, các tổ chức quần chúng có vai trò nòng cốt.

   + Xây dựng chính quyền cơ sở.

   Chính phủ có chức năng quản lý và quản lý xã hội, tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ theo nguyên tắc, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội, định hướng và giám sát các hoạt động của nhân dân, phục vụ nhân dân Tạo điều kiện thuận lợi để chính quyền kinh doanh theo pháp luật, xây dựng một nhà nước vững mạnh, thực sự vì dân, vì dân và vì dân, vì dân là trách nhiệm của mọi người dân và các tổ chức, xây dựng chính quyền vững mạnh với đội ngũ cán bộ có năng lực. Thực hiện pháp luật và quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm và phát huy nhân dân làm chủ nước, xây dựng pháp luật và các quy định phù hợp với pháp luật của địa phương và quốc gia. Thường xuyên tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ trên cơ sở đủ về số lượng, có chất lượng cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, quản lý đất nước, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước. Vì vậy, mỗi tổ chức cần có nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với nhu cầu, lợi ích của đoàn viên, đoàn viên công đoàn. Trên cơ sở đó, quan tâm sâu rộng và tăng cường tính tự giác của đoàn viên, công đoàn viên, tăng cường xây dựng tổ chức, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động quần chúng thực hiện nghĩa vụ, phụng sự kinh tế – xã hội. sự phát triển. tăng cường quốc phòng, an ninh ở địa phương, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, thi đua sản xuất, xây dựng và chiến đấu, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

   Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.

   Thứ hai, xây dựng lực lượng quân đội, an ninh

   – Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh là nội dung trọng tâm, để xây dựng tiềm lực nòng cốt về quốc phòng, an ninh của lực lượng vũ trang tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã, nền quốc phòng, an ninh nhân dân phải quán triệt sâu sắc toàn diện, vững toàn diện, trung ương mạnh, địa phương mạnh, cơ động. Một là, tập trung củng cố lực lượng quân sự, an ninh ở huyện, xã, thị trấn.

   – Về thành phần xây dựng lực lượng cơ bản như dự bị động viên, dân quân tự vệ, công an nhân dân, trong xây dựng và thực hiện nguyên tắc, chủ trương của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại hóa lực lượng vũ trang, số lượng hợp lý, chất lượng trung bình, hiệu quả chiến đấu cao, đồng thời quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ vững mạnh. Công nghiệp quốc phòng, an ninh; tăng cường cơ sở vật chất, công nghệ bảo đảm cho các lực lượng vũ trang từng bước được trang bị hiện đại, trước hết là lực lượng hải quân, phòng không, không quân, lực lượng an ninh, tình báo, cảnh sát cơ động. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự, bảo đảm đánh thắng cuộc chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao của các thế lực thù địch, quán triệt đầy đủ các nguyên tắc cơ bản bảo đảm lãnh đạo tuyệt đối. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh nhân dân.

   – Về xây dựng quân đội và lực lượng an ninh phải xây dựng toàn diện từ các mặt chính trị, tư tưởng, xây dựng, cơ sở, cán bộ, không ngừng nâng cao trình độ, đánh giỏi, có chất lượng cao, tác chiến giỏi. tính hiệu quả. Quân đội dựa vào chất lượng và dựa vào chất lượng chính trị; Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Quân đội không có chính trị như cây không có gốc”. giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối của Đảng về mọi mặt đối với quân đội. và chất lượng cao.

   – Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân có tổ chức, tinh gọn, có trình độ hợp lý về số lượng, chất lượng cao, đủ sức làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong thời bình, đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của nhân dân. an ninh khi xảy ra tình huống chiến tranh, Đánh bại các thế lực hung hãn. Thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

   ——Về công tác bảo đảm vũ khí, khí tài; phát huy hiệu quả nguồn bảo đảm cục bộ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, phù hợp với yêu cầu tác chiến của quân đội, sẵn sàng chiến đấu và quyết thắng lúc nào cũng làm tốt công tác bảo quản vũ khí, trang bị, tích cực nghiên cứu, chế tạo vũ khí mới, vũ khí mẫu đơn giản, đáp ứng nhu cầu chiến đấu của bộ đội và nhân dân khi có tình huống xảy ra.

   – Trong quá trình huấn luyện phải chấp hành nghiêm phương châm (tìm sự thật từ thực tế, sát thực tế, coi trọng tính phục vụ và kỹ chiến thuật, nâng cao chất lượng tổng hợp của bộ đội, huấn luyện phải bám sát yêu cầu thực tế). yêu cầu của từng binh chủng phải sát với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở các nơi)…

   Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải có sự chung sức, chung lòng. Một trong những yếu tố để hình thành sức mạnh tổng hợp là nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nền an ninh nhân dân vững mạnh chỉ có thể thực hiện được nếu mọi người dân, mọi tổ chức, mọi lực lượng, mọi ban ngành các cấp nhận thức đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình. xây dựng quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Từ đó phát huy tốt trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

   Là một đảng viên, là một giáo viên của trường, tôi cần thực hiện những việc sau:

   +Chúng ta phải ra sức học tập, rèn luyện, trở thành người công dân tốt, đảng viên tốt, cống hiến cho đất nước.

   +Không ngừng nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tránh để các thế lực phản cách mạng dùng cám dỗ vật chất lôi kéo làm suy giảm lòng tin của chúng ta đối với đảng và cách mạng.

   + Phát hiện, hỗ trợ đánh, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của địch trong chiến lược “dbhb”, âm mưu lật đổ. Phải đặc biệt chú ý đến vấn đề tự diễn biến trong nội bộ, một quá trình nguy hiểm mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

   + Giữ vững ổn định chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, phát huy đoàn kết tập thể.

   +Thường xuyên vận động, tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường nghiêm túc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

   + Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng và chính phủ phát động.

   + Tích cực tham gia xây dựng tập thể vững mạnh toàn diện, đoàn kết nhất trí cao, lấy xây dựng chính trị làm nền tảng, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường

   + Luôn nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, trách nhiệm của bản thân; ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, đổi mới quản lý, phát huy dân chủ xây dựng tổ chức.

   + Tiếp tục học tập, nâng cao nhận thức và hành động thiết thực về công tác vận động quần chúng. Vận động người thân, học sinh chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, không tham gia các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu có cơ hội lôi kéo, làm suy yếu khả năng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Phát hiện, lên án những hiện tượng, hành vi không lành mạnh gây nguy hại đến an ninh quốc gia, tạo đoàn kết quân dân trên địa bàn cơ quan.

   Giáo án An ninh quốc phòng chủ đề 4 – Ví dụ 2

   Họ và tên:……………………………………… ……

   Đơn vị công tác: trường ……………….

   Câu hỏi: Dưới góc độ Đảng lãnh đạo, quản lý nhà nước và quản lý nhà nước liên quan đến trách nhiệm của các địa phương, các ngành trong quản lý nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng.

   Trang tính

   Từ góc độ nội dung đảng quản lý nhà nước và sự lãnh đạo của đảng, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đoàn thể địa phương trong việc đảng quản lý nhà nước là:

   1. Các sở ngành, địa phương phải tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật Quốc phòng, luật nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ, luật động viên quốc phòng, động viên quân sự, động viên công nghiệp, vv giáo dục an toàn và tài liệu pháp lý. Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng của địa phương cũng như ý thức trách nhiệm, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để đảm bảo việc triển khai thực hiện có hiệu quả. của công tác bảo đảm an ninh trật tự. Công việc. Trong quá trình thực hiện, các ngành, địa phương phải tích cực đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục; thường xuyên quán triệt việc kết hợp tốt việc tổ chức học tập với sinh hoạt chính trị lồng ghép với các cơ sở, tổ chức và sinh hoạt tập thể.

   2. Trong tình hình quốc tế hiện nay, các thế lực thù địch luôn lợi dụng những sơ hở, kẽ hở trong quản lý của Đảng và Nhà nước ta (nhất là về kinh tế – xã hội) để chống phá. Vì vậy, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các ngành, địa phương phải coi trọng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác ANTT. Đây là nội dung quan trọng và là nhân tố quyết định sự thành công của công tác này. Đó cũng là nhân tố bên trong quyết định sự thành bại của một cuộc cách mạng và sự diệt vong của một chế độ. Thực tế cho thấy, cấp ủy đảng và các ban ngành liên quan rất coi trọng công an địa phương, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ.

   3. Quán triệt quan điểm của Đảng về kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các ngành, địa phương phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với xây dựng bảo vệ Tổ quốc. – An toàn trong mọi thao tác. Đồng thời phải quán triệt quan điểm: nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ then chốt. thường xuyên. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là lực lượng tổng hợp được hình thành trên cơ sở sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, trong đó sức mạnh bên trong là chủ yếu. Vì vậy, chúng ta phải quan tâm xây dựng và nâng cao mọi nguồn lực của đất nước về chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và của cả hệ thống chính trị có sự lãnh đạo. của đảng, quản lý đất nước, lấy quân đội làm nòng cốt. Để làm tốt công tác bảo đảm, các quân khu, địa phương cần tập trung chỉ huy, kết hợp với xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; các công trình trọng điểm quốc gia; hậu phương chiến lược, công trình quốc phòng; đầu tư khoa học công nghệ trình độ cao. xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, trong đó chú trọng tính “lưỡng dụng” của các chương trình, dự án. Các bộ, ban, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình cần quan tâm rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch, đề án trên các lĩnh vực để bảo đảm phát triển kinh tế, phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời đồng thời tăng cường quốc phòng – an ninh, đồng thời thường xuyên luyện tập phương án, kịp thời khắc phục hạn chế, hoàn thiện gắn với thực tiễn. Để bảo đảm sẵn sàng kinh tế cho động viên thời chiến, các bộ, ban, ngành, địa phương cần tích cực chuẩn bị trong thời bình.

   4.Về ban ngành, phải luôn quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao vai trò của ban chỉ huy công an, ban chỉ huy quân sự, đội ngũ cán bộ an ninh chuyên trách, bán chuyên trách; tổ chức, xây dựng số lượng hợp lý. – Nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng quốc phòng, nhất là chất lượng chính trị. Nâng cao khả năng phối hợp với cơ quan công an, quân sự địa phương, rà soát, bổ sung các phương án tác nghiệp, bảo vệ cơ sở, xây dựng phương án phòng, chống cháy, nổ, bão, lụt và tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; hiệp đồng chặt chẽ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, an ninh trật tự, bảo vệ lực lượng dân phòng địa phương, cơ sở. Đồng thời, phải làm tốt công tác đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự; xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên, chuẩn bị cho công tác quốc phòng, quân sự và động viên công nghiệp theo kế hoạch. Để làm tốt công tác bảo mật, ngành cũng phải quan tâm, hướng dẫn các đơn vị thành viên hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan công an, quân sự địa phương nơi đặt trụ sở nghiên cứu, đổi mới như đăng ký, quản lý, điều chỉnh, và triển khai các phương tiện kỹ thuật. , Nguồn dự bị động viên nhập đơn vị dự bị động viên theo quy định.

   5. Các sở ngành, địa phương chú trọng bảo đảm ngân sách cho công tác an ninh, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công cách mạng, chính sách công tác xã hội và bảo đảm theo quy định của pháp luật. Đây là vấn đề có ý nghĩa thiết thực bảo đảm cho công tác quốc phòng được thực hiện ngày càng hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

   Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng qp-an đã mang lại cho tôi nhiều kiến ​​thức về quân sự, nhiệm vụ qp-an qp-an; trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; chủ quyền, biên giới, vùng trời, biển, đảo của Việt Nam ;Cảnh giác, đề phòng và đánh bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta;

   Là một giáo viên, tôi mong muốn được góp sức mình vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đề cao cảnh giác trước những sự lôi kéo từ bên ngoài. Tuyên truyền sâu rộng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động quần chúng nhân dân, học sinh, sinh viên nhận rõ bản chất thâm độc, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch. Xử lý các sự cố trong trường linh hoạt, nhanh chóng, khoa học và an toàn. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

   Giáo án An ninh quốc phòng chủ đề 4 – Ví dụ 3

   Câu hỏi:

   Trong số các chủ đề bạn đã nghiên cứu, bạn quan tâm đến chủ đề nào nhất? tại sao. Liên hệ với địa phương, đồng chí, và trách nhiệm của bản thân.

   Trả lời:

   Dựng nước phải đi đôi với giữ nước, đó là quy luật tồn tại và phát triển hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Khi giặc ngoại xâm, đất nước thái bình thịnh trị, ông cha ta luôn chú trọng đến việc dài lâu, “dốc rễ sâu rễ bền gốc”, lúc nhàn rỗi rèn luyện kẻ sĩ: “Bình yên cần cù”. Hay đội quân trong lòng dân “dân công nông” sẵn sàng làm tròn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

   Dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta càng được phát huy cao độ trong chiến lược phát triển đất nước: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, sự nghiệp dựng nước và bảo vệ Tổ quốc phát triển trong tình hình thế giới phức tạp, biến động, khó lường, đây là chiến lược “Diễn biến hòa bình” của Việt Cộng bạo loạn lật đổ Đảng Cộng sản. cách mạng Việt Nam.

   Trong các chủ đề được nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, tôi tâm đắc nhất là chủ đề 3: đấu tranh phòng, chống thủ đoạn “diễn biến hòa bình” bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam. Nam giới. Vì:

   Chiến tranh đã kết thúc, nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, tự do, đang vững bước tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhưng các thế lực thù địch đang tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam. Cộng hòa miền Nam Việt Nam bị tiêu diệt, chế độ xã hội chủ nghĩa bị xóa bỏ. Âm mưu của địch không phải là mở cuộc tiến công vũ trang quy mô lớn mà là âm mưu ngụy tạo diễn biến hòa bình. Đó là một chiến lược. Chủ nghĩa đế quốc tổng hợp chủ yếu dùng các biện pháp phi vũ trang, chủ yếu đánh vào tình cảm của nhân dân, làm cho nhân dân mất phương hướng, niềm tin, ý chí, phản bội Tổ quốc.

   Chủ nghĩa đế quốc đã thực hiện “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” chống phá cách mạng Việt Nam như thế nào?

   – Mục tiêu: Xoá bỏ chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn cầu. Mục tiêu cơ bản là xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin và thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản, xóa bỏ vai trò của Đảng Cộng sản, trọng tâm là Việt Nam.

   – Nội dung chống phá hoại: tiến công tổng hợp, toàn diện, lấy kinh tế làm tiên phong, dân tộc, tôn giáo làm nòng cốt, ngoại giao làm chỗ dựa, lấy quân sự răn đe, từ cơ sở đến trung ương của cuộc đấu tranh. chống tham nhũng trong nội bộ Đảng.

   – Biện pháp: Chủ yếu là các biện pháp phi quân sự. Chống phá công khai, đen tối, mềm mỏng, ngầm lợi dụng sai phạm nội bộ, chú trọng xây dựng nội lực, lôi kéo quyền lực, mua chuộc cán bộ tham nhũng, xuyên tạc dựng ngọn cờ nội bộ tự diễn biến-hoài nghi nội bộ. Xoá bỏ vai trò lãnh đạo của đảng và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

   Từ “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” tạo ra quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân. Thủ thuật này diễn ra trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và trên mọi đối tượng nó tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu sau:

   – Phản động chính trị, tư tưởng, văn hóa:

   Trọng tâm là chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chống phá nền tảng tư tưởng của các tổ chức Đảng, tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

   Phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân và các tổ chức chính trị – xã hội. Thông qua sự bóp méo và chia rẽ, sự mất lòng tin trong nội bộ, sự nghi ngờ lẫn nhau và sự hỗn loạn nội bộ được gây ra. Để dễ dàng gieo rắc những phần tử mơ hồ, cơ hội, thậm chí phản động, thực hiện âm mưu “tự kén”, “đào sâu chui cao”, phá hoại chúng ta từ bên trong lâu nay.

   Gieo mầm chủ nghĩa thực dụng, văn hóa phương Tây, tạo tâm lý hưởng thụ, lối sống tư sản, đi ngược lại đường lối, tư tưởng của Đảng.

   – Tàn phá kinh tế:

   Hiện nay, trọng tâm của chúng là phá hoại quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa của chúng ta bằng cách sử dụng quan hệ đối tác, đầu tư, liên doanh, hiệp hội (đặc biệt là thông qua các khâu: vốn, chuyên gia, công nghệ) và nhiều thủ đoạn hết sức xảo quyệt khác nhằm mục đích phủ định chủ nghĩa xã hội. Được hướng dẫn bởi một nền kinh tế đa dạng, thực hiện: Khuyến khích và ca ngợi nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, từng bước tư nhân hóa nó và đánh mất dần vị trí chủ đạo của nền kinh tế quốc doanh.

   – Lợi dụng vấn đề tôn giáo và chủng tộc để chống lại chúng tôi:

   Vấn đề tôn giáo, dân tộc luôn là mục tiêu mà kẻ thù rất chú trọng lẻn vào, chống phá.

   + Về vấn đề dân tộc: Kẻ thù lợi dụng mâu thuẫn dân tộc do các nguyên nhân để chia rẽ, đoàn kết các nhóm, tạo ra mâu thuẫn mới, kích động thu hẹp quyền tự quyết dân tộc như xuyên tạc, kích động, mua chuộc, xúi giục một số dân tộc. thiểu số và đảng của chúng tôi Chống lại đất nước và phấn đấu cho cái gọi là “độc lập dân tộc tự nhiên”.

   Đặc biệt, chúng chú trọng vào yếu tố tâm lý, đàn áp mạnh mẽ đời sống vật chất, tinh thần (nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng trước đây) nhằm gây bất mãn với Đảng, với đất nước, với Đảng. Mọi người. hệ thống xã hội chủ nghĩa.

   + Vấn đề tôn giáo: Chúng lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo của nước ta để truyền bá mê tín dị đoan, tư tưởng phản động chống chủ nghĩa xã hội. Sử dụng bọn phản động liên tôn giáo để xúi giục, chống phá, kích động giáo dân chiếm đoạt đất đai xây dựng nhà thờ, chùa chiền…, tụ tập đông người để tuyên truyền, kích động quần chúng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhân dân và sự quản lý của Nhà nước đối với các tôn giáo, chấn hưng ngọn cờ, xây dựng lực lượng, thành lập tổ chức chống đảng, chống tội phạm, tổ chức phản động của chế độ.

   – Phá hoại quốc phòng, an ninh:

   Lực lượng vũ trang nhân dân trung lập, chủ yếu là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, là lực lượng tập trung cao độ nhất để bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc và nhân dân.

   Hoạt động chủ yếu của chúng là chống phá tư tưởng và tổ chức của quân đội và công an. Rũ bỏ tổ chức; xói mòn đạo đức, tư cách, lối sống… dẫn đến sa sút lòng tin đối với đảng, với chế độ, mất phương hướng, chuyển biến bản chất cách mạng.

   Làm mọi cách để xuyên tạc, bôi nhọ bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội – công an, chia rẽ nội bộ, đoàn kết máu thịt, máu thịt giữa quân đội với nhân dân, giữa đảng bộ quân đội…

   Mọi hoạt động của chúng đều nhằm phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội, công an, “làm tan rã quân đội, làm lu mờ bản chất truyền thống cách mạng của quân đội, công an”, “phi chính trị hóa” quân đội, công an.

   p>

   – Xúi giục, phối hợp hoạt động của các thế lực phản động trong và ngoài nước:

   Địch rất coi trọng lực lượng phản động trong nước, nhằm thiết lập lực lượng trực tiếp chống phá ta trong nước, lôi kéo các nhóm phản động ở nước ngoài, ngấm ngầm thành lập các tổ chức phản động trong nước, hòng hợp nhất hai lực lượng này. ..

   Tóm lại, các thế lực đế quốc và phản động ra sức chống phá ta về mọi mặt. Chúng rất chú trọng tạo điều kiện, khuếch đại quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. Vừa tạo tình thế, vừa tạo cớ cho các tổ chức quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ của ta, kể cả can thiệp quân sự. Vì vậy, cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống các âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ càng trở nên phức tạp, lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và toàn dân. Chúng tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng.

   Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần có những phương thức, biện pháp hỗ trợ diễn biến hòa bình trên các lĩnh vực. Cụ thể là:

   – Ổn định về chính trị, văn hóa:

   Xây dựng, chỉnh đốn đảng, làm cho đảng ta trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu lực chiến đấu.

   Nâng cao hiệu lực chiến đấu và vai trò lãnh đạo của chi bộ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ. Xây dựng, củng cố vững chắc hệ thống chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân.

   Xây dựng, củng cố lập trường tư tưởng xã hội chủ nghĩa của toàn đảng, toàn dân, toàn quân về chống chiến tranh diễn biến hòa bình.

   Giáo dục lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước.

   Thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện các chính sách xã hội.

   Xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Từ các phương diện tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, lối sống, xây dựng con người Việt Nam có bản lĩnh, lòng trong sáng, có tri thức cao, kiên định với hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

   – Trong lĩnh vực kinh tế:

   Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng phát triển nông thôn, không để nền kinh tế trì trệ, đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa.

   Thúc đẩy chủ động hội nhập nội lực vào nền kinh tế quốc tế, nâng cao vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, thực hiện công cuộc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

   – Trong lĩnh vực tổ chức cán bộ:

   Luôn quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, kịp thời phát hiện những hành vi tiêu cực, những cá nhân suy thoái đạo đức, nói xấu và uốn nắn họ, giúp họ nhận rõ bản chất của vấn đề, nhìn thẳng vào bản chất của vấn đề, tự giác bảo vệ nội bộ , bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa .

   Củng cố các tổ chức quần chúng, liên minh cách mạng có hiệu quả.

   Thắt chặt mối quan hệ giữa đảng với quần chúng, kịp thời giải quyết mâu thuẫn trong quần chúng.

   – Trong lĩnh vực ngoại giao:

   Mở rộng quan hệ đối ngoại, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, bảo đảm lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc.

   Hãy cảnh giác, tiến hành thận trọng, luôn cảnh giác và không bao giờ bị động.

   – Trong lĩnh vực chủng tộc và tôn giáo

   Đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số để xóa đói, giảm nghèo. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bảo vệ dân chủ, tôn trọng tự do tín ngưỡng, thuần phong mỹ tục, chống mọi định kiến, hủ tục, mê tín dị đoan, mọi hành vi lợi dụng tôn giáo, dân tộc để gây rối trật tự, cảnh giác, tiếp tay cho kẻ thù.

   – Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh:

   Giữ vững quốc phòng an ninh và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. Tiếp tục củng cố toàn diện thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc gắn với thế trận an ninh nhân dân.

   Thường xuyên tổ chức giáo dục quốc phòng cho toàn đảng, toàn quân và toàn dân. Tuân thủ các nguyên tắc lãnh đạo của đảng.

   Liên quan đến trách nhiệm của chính bạn:

   Sau khi học xong lớp Bồi dưỡng kiến ​​thức chính trị, quốc phòng và an ninh, tôi đã học hỏi được nhiều điều về quân sự, quốc phòng-an ninh, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; chủ quyền, biên giới, vùng trời, vùng biển và hải đảo của Việt Nam; cảnh giác, phòng, chống âm mưu chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quốc phòng, an ninh. Nó cho tôi cảm nhận đầy đủ hơn về vị trí của đất nước, những rủi ro mà chúng ta phải đối mặt và tự hào về truyền thống của những người đã xây dựng và bảo vệ nó. Bộ lạc của chúng tôi đã như vậy từ thời cổ đại. Không những thế, tôi còn được hiểu biết thêm về đường lối quân đội, các chỉ thị của Đảng và Nhà nước, là công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tôi chấp hành và chấp hành đầy đủ.

   Với tư cách là nhà quản lý, là công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tôi nguyện nỗ lực hết mình góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời đề cao cảnh giác trước sự lôi kéo từ bên ngoài. Tuyên truyền sâu rộng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền, vận động quần chúng, học sinh và quần chúng nhân dân nhận rõ bản chất, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, không bị lôi kéo, không bị kích động, bình tĩnh, tự tin, linh hoạt, Giải quyết nhanh chóng, khoa học, an toàn các sự cố của nhà trường và của công dân, chấp hành các quy định của đảng và pháp luật nhà nước.

   Các thế lực thù địch đế quốc và xã hội chủ nghĩa đã và đang thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa, luôn hướng vào Việt Nam.

   Cả nước, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta luôn cảnh giác, nhận thức rõ sự nguy hiểm của âm mưu của kẻ thù, thấy rõ tính chất phức tạp, khốc liệt của cuộc đấu tranh này, đoàn kết một lòng, kiên quyết đánh thắng kẻ thù, và giành thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

   Đảng ta xác định chống chiến lược diễn biến hòa bình, chống âm mưu bạo loạn, lật đổ cách mạng của đế quốc và các thế lực thù địch là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của toàn Đảng, toàn Đảng và cả nước. cùng toàn thể những người sẽ xây dựng và bảo vệ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

   Giáo án An ninh quốc phòng chủ đề 4 – Ví dụ 4

   Câu hỏi:

   Sau khóa đào tạo đặc biệt về kiến ​​thức qp-an, bạn nghĩ gì? Trách nhiệm liên quan, bạn sẽ tự hành động trong tương lai.

   Trang tính

   Mở lớp kiến ​​thức quốc phòng an ninh chuyên đề, quán triệt và thực hiện quan điểm, đường lối quốc phòng an ninh của Đảng, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh quốc phòng của cán bộ, giáo viên. Nắm chắc tình hình an ninh, chính trị quốc tế, khu vực và trong nước hiện nay để mỗi cán bộ, giáo viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

   Các chủ đề của khóa học rất thiết thực và phù hợp với đất nước trong tình hình mới. Trong đó, tôi tâm đắc nhất là quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia và xây dựng nền an ninh nhân dân trong tình hình mới.

   Tôi muốn bày tỏ ý kiến ​​của mình về vấn đề này:

   I. Nhận thức

   Liên hệ chặt chẽ với nhân dân là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của đảng. Trong lãnh đạo cuộc chiến tranh bảo vệ an ninh, trật tự, nguyên tắc này được thể hiện thành định hướng chiến lược: xây dựng “thế trận an ninh nhân dân”. Để thực hiện có hiệu quả các nguyên tắc, chính sách xây dựng thế trận lòng dân, an ninh nhân dân an toàn, ngành Công an cần tập trung thực hiện đồng thời nhiều biện pháp.

   Có thể thấy, nhận thức lý luận, tư tưởng, quan điểm xây dựng thế trận ANND của Đảng ngày càng được hoàn thiện, phát triển, với những nội dung chính sau:

   1.Xây dựng thế trận an ninh nhân dân Xây dựng thế trận an ninh nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của toàn đảng, toàn quân và toàn dân.

   2. Thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, vì dân, vì dân, vì dân, vì dân, vì dân, vì dân, vững mạnh toàn diện, trên cơ sở hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và phát triển ổn định, bền vững, được xây dựng, củng cố theo hướng toàn diện. Mọi người. Đời sống ổn định về mọi mặt trong xã hội.

   3. Phát huy sức mạnh vật chất (tiềm lực kinh tế), sức mạnh tinh thần (tiềm lực văn hóa xã hội), sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Tính hiện đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế, yếu tố sức mạnh truyền thống và yếu tố hiện đại, các lực lượng trong và ngoài nước cùng xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân.

   4- Lực lượng nòng cốt chỉ đạo cấp ủy, cơ quan các cấp xây dựng, củng cố tình hình an ninh nhân dân là Công an, chịu trách nhiệm hướng dẫn Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, đường lối, chính sách. tình hình an ninh; phối hợp với các ban, bộ, ban, ngành, địa phương thực hiện các cuộc vận động toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch, phương án, triển khai lực lượng an ninh các cấp, các vùng, các lĩnh vực, chủ động phòng, chống các nguy cơ đe dọa an ninh, trật tự quốc gia.

   5.Kết hợp một cách hữu cơ thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng nhân dân và thế trận lòng dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, lòng dân là nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

   Thể chế hóa các quan điểm của Đảng về thế trận an ninh nhân dân Điều 3 khoản 10 Luật An ninh quốc gia năm 2004 quy định: “Thế trận an ninh nhân dân là việc tổ chức, bố trí lực lượng, nguồn lực cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia và chủ động giữ vững an ninh quốc phòng”;Điều thứ mười sáu nhiệm vụ xây dựng an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân đã rõ:

   “1. Vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi người dân tham gia xây dựng địa phương, cơ quan, tổ chức vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

   2. Kết hợp xây dựng, củng cố hệ thống chính trị với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao, kết hợp chặt chẽ với xây dựng quốc phòng, xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia.

   3. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia; làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ an ninh quốc gia.

   4. Xây dựng lực lượng an ninh quốc gia vững mạnh, xây dựng kế hoạch, tổ chức, triển khai lực lượng, phương tiện cần thiết, chủ động giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống. “

   Hai. Liên hệ với trách nhiệm trong tương lai của bạn

   Là một đảng viên, một giáo viên, tôi nhận thấy cần phải làm những việc sau để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

   <3

   + Thường xuyên khơi dậy tinh thần cảnh giác cách mạng. Tránh để các thế lực phản cách mạng dùng cám dỗ vật chất lôi kéo làm suy giảm lòng tin của chúng ta đối với đảng và cách mạng.

   + Giữ vững ổn định chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, phát huy đoàn kết tập thể.

   + Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với đường lối xã hội chủ nghĩa.

   +Thường xuyên vận động, tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

   + Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và thi đua theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

   + Không ngừng học tập nâng cao nhận thức và hành động thiết thực về công tác dân vận.

   +Vận động người thân và học sinh chấp hành đường lối của Đảng, không tham gia các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu lợi dụng làm suy giảm hiệu quả chiến đấu và khả năng bảo vệ quê hương, đất nước.

   + Nhận diện và lên án những hiện tượng, hành vi không mong muốn gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, đồng thời đoàn kết với người dân trong khu vực nơi tổ chức đặt trụ sở.

   Nhiệm vụ 4 – Ví dụ 5

   Câu hỏi:

   Đồng chí hãy cho biết mục tiêu, phương hướng chiến lược phòng, chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch của Đảng ta? Là cán bộ, đảng viên, đồng chí có biện pháp gì trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa? Trách nhiệm cá nhân?

   Công việc:

   Theo từ điển tiếng Việt: “Diễn biến hòa bình” là diễn biến dần dần dẫn đến một chế độ chính trị khác, không dùng bạo lực; là quá trình không sử dụng chiến tranh mà sử dụng các thủ đoạn, thủ đoạn khác nhau để tạo ra quá trình diễn biến hòa bình nhằm lật đổ các chiến lược của các quốc gia khác.

   Theo Từ điển bách khoa Việt Nam: “Diễn biến hòa bình” là chiến lược chống đối, phản công và thủ tiêu chủ nghĩa xã hội do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế thực hiện bằng những phương thức mới, thủ đoạn mới.

   Hay nói cách khác, “dbhb” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ hệ thống chính trị – xã hội của các nước tiên tiến, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa, từ bên trong, chủ yếu thông qua các biện pháp phi quân sự hóa do các thế lực đế quốc, phản động thực hiện.

   “dbhb” là chiến lược cơ bản mà các thế lực đế quốc, phản động thực hiện nhằm lật đổ chế độ chính trị – xã hội của các nước độc lập, tự chủ, tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa, từ bên trong, chủ yếu bằng biện pháp phi quân sự , làm cho hệ thống chính trị tiến bộ , cách mạng bị tiêu diệt . Từ đó, họ đã tạo ra một chính phủ đế quốc cấp dưới.

   Mục tiêu của chiến lược “diễn biến hòa bình” là các nước có xu hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa.

   Thực chất của chiến lược “diễn biến hòa bình” là chống chủ nghĩa xã hội, chống độc lập dân tộc.

   Nội dung cơ bản của chiến lược “Diễn biến hòa bình” là chống phá Tổ quốc xã hội chủ nghĩa từ các mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội và các mặt khác…

   Phương thức, thủ đoạn chủ yếu là tạo ra, đẩy đối phương vào khủng hoảng toàn diện, từng bước chuyển hóa chế độ theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa, hoặc dùng bạo lực lật đổ khi bị các thế lực thù địch chống phá. Trong chừng mực cán cân quyền lực cho phép, các thế lực thù địch có thể sử dụng vũ lực để gây bạo loạn, lật đổ, can thiệp nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Nhà nước. “Diễn biến hòa bình” tiến hành thường là tổng hợp nhiều biện pháp, buộc đối phương phải đồng thời đối phó với nhiều thế lực, hoạt động chống đối, đẩy kinh tế – xã hội rơi vào khủng hoảng. Chính trị tạo bạo loạn lật đổ chế độ.

   Xem thêm: Hình ảnh Thánh Gióng trong truyện Thánh Gióng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho mỗi người Việt Nam. Em hãy phát hiểu cảm nghĩ của mình về người anh hùng ấy

   Vì vậy, Đảng ta đã làm rõ mục tiêu, đưa ra những quan điểm đúng đắn nhằm ngăn chặn chiến lược “đại phản công”, kiên quyết bảo vệ Tổ quốc.

   Mục tiêu cơ bản phòng, chống “bẻ cong” của Đảng là làm thất bại âm mưu “bẻ cong” của địch, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, đẩy mạnh công nghiệp hóa, xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước phát triển bền vững. bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Tổ quốc nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và an ninh quốc gia; bảo vệ trật tự, văn hóa xã hội.

   Cụ thể, Đại hội lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định “kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn ‘dbhb’, bạo loạn, lật đổ”.

   Tại Đại hội XII, Đảng ta tiếp tục khẳng định “…chủ động ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch chống lại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta…”.

   Vấn đề thuộc mục tiêu chiến lược là giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định lâu dài cho sự nghiệp xây dựng đất nước. Trên cơ sở giữ vững ổn định chính trị, phải đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

   Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh. Đề phòng và tiến công chiến lược “Diễn biến hòa bình” của địch, chúng ta phải quán triệt các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo sau:

   – Vững mục tiêu, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quán triệt hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

   – Về chính trị.

   – Trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng.

   Liên hệ bản thân. Là một đảng viên, một giáo viên, tôi biết mình phải làm những việc sau để góp phần làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch:

   +Chúng ta phải ra sức học tập, rèn luyện, trở thành người công dân tốt, đảng viên tốt, cống hiến cho đất nước.

   +Không ngừng nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tránh để các thế lực phản cách mạng dùng cám dỗ vật chất lôi kéo làm suy giảm lòng tin của chúng ta đối với đảng và cách mạng.

   + Phát hiện, hỗ trợ đánh, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của địch trong chiến lược “dbhb”, âm mưu lật đổ. Phải đặc biệt chú ý đến vấn đề tự diễn biến trong nội bộ, một quá trình nguy hiểm mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

   + Giữ vững ổn định chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, phát huy đoàn kết tập thể.

   +Thường xuyên vận động, tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường nghiêm túc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

   + Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng và chính phủ phát động.

   + Thấy rõ “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ là nguy cơ rất, rất nghiêm trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Nhận rõ kẻ thù, rõ mục tiêu tác chiến, trước mọi diễn biến của tình hình, phải luôn giữ vững tinh thần cảnh giác cách mạng, chuẩn bị tinh thần, ý chí kiên định, chủ động, đổi mới, kiên quyết không nao núng, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao bất cứ lúc nào .

   + Tích cực tham gia xây dựng tập thể vững mạnh toàn diện, đoàn kết nhất trí cao, lấy xây dựng chính trị làm nền tảng, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường

   + Luôn nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, trách nhiệm của bản thân; ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, đổi mới quản lý, phát huy dân chủ xây dựng tổ chức.

   + Tiếp tục học tập, nâng cao nhận thức và hành động thiết thực về công tác vận động quần chúng. Vận động bà con chấp hành đường lối của Đảng, không tham gia các tệ nạn xã hội, không tạo cơ hội cho kẻ xấu làm suy yếu sức chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước. Phát hiện, lên án những hiện tượng, hành vi không lành mạnh gây nguy hại đến an ninh quốc gia, tạo đoàn kết quân dân trên địa bàn cơ quan.

   An ninh quốc phòng đối tượng 4 – mẫu 6

   Chủ đề

   Để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chống “diễn biến hòa bình”, đồng chí hãy cho biết những hiểu biết của mình cần phải làm gì?

   Trang tính

   Phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội là yêu cầu cơ bản, nhiệm vụ cấp bách của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay là trách nhiệm của toàn dân đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó quân đội, công an là lực lượng nòng cốt. Vì vậy, chúng ta phải luôn nâng cao cảnh giác cách mạng, ra sức xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nâng cao chất lượng tổng hợp và hiệu quả chiến đấu của quân đội trên cơ sở xây dựng vững mạnh về chính trị. quân đội.

   1. Nhiệm vụ:

   Đảng ta xác định nhiệm vụ phòng, chống bệnh “sán máng” là phát huy sức mạnh của toàn đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị để đấu tranh lâu dài, toàn diện làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, kiên quyết bảo vệ Tổ quốc xhcn Việt Nam.

   b. Mục tiêu chiến lược:

   Giữ vững ổn định chính trị trên nền tảng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tạo môi trường hòa bình, thúc đẩy sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và hợp tác, làm thất bại chiến lược “dbbh”, bạo loạn, lật đổ chính quyền. Kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Bảo vệ an ninh quốc gia, văn hóa trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia dân tộc.

   Lực lượng chính trị với vai trò là vũ khí sát thương, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội nhân dân phải luôn nắm vững và thực hiện tốt chức năng, năng lực, nhiệm vụ của mình, góp phần vào cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của đế quốc và các thế lực thù địch, kiên quyết bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân lao động.

   (**) quan điểm chỉ đạo đấu tranh chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực an ninh quốc giacủa Bộ.

   – Kiên cường giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đã được Đảng bộ nhiệm kỳ VIII xác định: ngăn chặn và đẩy lùi âm mưu. Can thiệp quân sự và xung đột vũ trang xâm phạm chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. Kiên định kết hợp mục tiêu độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển kinh tế – xã hội… là lợi ích cao nhất của đất nước.

   – Phát huy sức mạnh tổng hợp và ra đòn toàn lực

   – Muốn đánh thắng phải phối hợp, phát huy sự chung sức, đồng lòng của các cấp, các ngành, các lực lượng, tích cực tiến công địch trên mọi mặt trận.

   – Giữ vững ổn định bên trong, chủ động đối ngoại, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng và tác chiến.

   – Gắn bó với chữ tâm là điều kiện, là điểm tựa vững chắc để chủ động phòng tránh những rủi ro từ bên ngoài.

   – Chủ động đối ngoại phòng thủ là nắm chắc âm mưu của địch, thu thập thông tin tình báo chính xác, có đối sách thích hợp, không để địch tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta dưới mọi hình thức.

   -Giữ nội, ngăn cản mối quan hệ xích lại gần nhau từ ngoài vào trong. Không ở trong thì không thể chủ động phòng ngừa từ bên ngoài, vì vậy phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây mà chống.

   – Chống “dbhb”, bạo loạn lật đổ, chuẩn bị sẵn sàng các tình huống khác có thể xảy ra, ngăn chặn “dbhb”, bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài trong thời kỳ quá độ xã hội chủ nghĩa của nước ta vừa qua. Nhưng chúng ta không được xem nhẹ và xem nhẹ nó. Vì vậy, phòng ngừa đi đôi với chủ động, khi cần thiết thì chủ động tiến công địch về chính trị, tư tưởng và quân sự.

   * Thực hiện tốt các sáng kiến ​​quan trọng của khu vực

   – Trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa

   + Về chính trị: Xây dựng, củng cố trận địa tư tưởng, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, bảo đảm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy vai trò chủ đạo của tôn giáo trong đời sống tinh thần của xã hội. Đấu tranh kiên quyết đẩy lùi các loại khuynh hướng không lành mạnh và chủ nghĩa cơ hội. Giáo dục truyền thống yêu nước, giáo dục lòng tự hào dân tộc và ý chí tự lực tự cường của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

   + Tư tưởng văn hóa: Xây dựng văn hóa con người Việt Nam yêu nước, bản lĩnh, đạo đức trong sáng, giàu tình làng nghĩa xóm, lối sống giản dị, bao dung, nhân ái, văn minh, lễ phép, thượng tôn pháp luật. Trên cơ sở giữ vững và phát huy những nét đặc sắc của văn hóa dân tộc Việt Nam, mở rộng giao lưu quốc tế.

   – Trong lĩnh vực tổ chức nhân sự

   Các tổ chức đảng, cơ quan đảng các cấp phải nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, nhất là trong công tác cán bộ. Phát hiện sớm và kiên quyết loại bỏ những phần tử cơ hội, tham nhũng trong hệ thống chính trị ở địa phương. Xây dựng và củng cố bộ máy chính quyền vững chắc, thực sự hiện thực hóa một đất nước do dân làm chủ, vì dân và vì dân.

   -Kinh tế

   + Phát triển kinh tế theo đường lối của Đảng, tìm mọi cách thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Phát triển kinh tế phải kết hợp chặt chẽ với củng cố quốc phòng, an ninh địa phương. Đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, chăm lo tốt hơn mọi mặt đời sống của nhân dân.

   – Trong lĩnh vực ngoại giao

   + Mở rộng quan hệ đối ngoại trên cơ sở bảo đảm độc lập, chủ quyền quốc gia. Tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế nhưng phải bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc.

   Trong hoạt động đối ngoại, chúng ta phải nắm vững nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, thương lượng hòa bình để giải quyết các tranh chấp, không để chủ nghĩa đế quốc can thiệp, làm phương hại đến lợi ích của chúng ta.

   – Trong lĩnh vực tôn giáo và chủng tộc

   + Thực hiện chính sách ưu tiên đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số và người làm công tác tôn giáo. Tuân thủ chế độ dân chủ, tôn trọng thuần phong mỹ tục của mọi người và quyền tự do tín ngưỡng, đồng thời phản đối mọi hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phản đối mọi hành vi lợi dụng tôn giáo, vấn đề dân tộc để xuyên tạc chính sách dân tộc, gây rối trật tự, giúp đỡ nhân dân. kẻ thù và phản cách mạng.

   – Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh

   + Tăng cường xây dựng quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Làm tốt công tác giáo dục quốc phòng trên các bộ môn, để mọi người nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

   Mối quan hệ giữa tự nhận thức và hành động

   – Trước hết: về hiểu biết bản thân.

   + Thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch dùng các hình thức, biện pháp phi vũ trang chống phá Việt Nam trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, trong và ngoài nước. Đây là cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt nhằm làm suy yếu nền kinh tế, gây bất ổn xã hội, làm méo mó đường lối chính trị, làm mất hiệu quả chiến đấu của bộ đội, cô lập, hạ thấp vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, làm mất lòng tin của nhân dân đối với Việt Nam. Đảng, nhà nước và con đường xã hội chủ nghĩa, từ đó chuyển chế độ xã hội chủ nghĩa theo con đường tư bản chủ nghĩa. Ngày nay, tình hình kinh tế – xã hội nước ta và thế giới đang diễn ra những chuyển biến mới, sự tác động của những mặt tiêu cực của kinh tế thị trường, giao lưu và hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng. Cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch bằng thủ đoạn “diễn biến hòa bình” ngày càng xảo quyệt và mạnh mẽ hơn, đặt ra cho cách mạng nước ta những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, thách thức mới. Để thích ứng với nhận thức mới mà thực tế mới đòi hỏi, chúng ta phải quán triệt ý thức tự học, tự tu dưỡng, rèn luyện trong thực tiễn. Phong cách thích nghi với các dịch vụ mới với các tình huống, nhiệm vụ và trách nhiệm ngày càng khắt khe.

   + Sau khi kết thúc lớp bồi dưỡng kiến ​​thức chính trị, quốc phòng, an ninh, tôi được học hỏi nhiều điều về quân sự, quốc phòng, an ninh, truyền thống dựng nước và giữ nước. nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền biên giới, vùng trời, biển, đảo Việt Nam; đề phòng âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch. Nó cho tôi cảm nhận đầy đủ hơn về vị trí của đất nước, những nguy cơ chúng ta phải đối mặt và niềm tự hào về truyền thống xây dựng và bảo vệ dân tộc. Từ xưa đến nay, dân tộc ta luôn ý thức về các vấn đề lãnh thổ, biên giới, chủ quyền và hết sức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch. Không chỉ vậy, là công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tôi còn hiểu rõ đường lối của quân đội, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và thực hiện, chấp hành đầy đủ.

   – Thứ hai: Là một đảng viên, tôi nhận thấy mình cần làm một số việc sau:

   +Chúng ta phải ra sức học tập, rèn luyện, trở thành người công dân tốt, đảng viên tốt, cống hiến cho đất nước.

   +Không ngừng nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tránh để các thế lực phản cách mạng dùng cám dỗ vật chất lôi kéo làm suy giảm lòng tin của chúng ta đối với đảng và cách mạng.

   + Phát hiện, hỗ trợ đánh, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của địch trong chiến lược “dbhb”, âm mưu lật đổ. Phải đặc biệt chú ý đến vấn đề tự diễn biến trong nội bộ, một quá trình nguy hiểm mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

   + Giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng trong nhân dân, phát huy đoàn kết.

   + Thường xuyên vận động, tuyên truyền bà con và khu dân cư chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

   + Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng và chính phủ phát động.

   + Thấy rõ “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ là nguy cơ rất, rất nghiêm trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Nhận rõ kẻ thù, rõ mục tiêu tác chiến, trước mọi diễn biến của tình hình, phải luôn giữ vững tinh thần cảnh giác cách mạng, chuẩn bị tinh thần, ý chí kiên định, chủ động, đổi mới, kiên quyết không nao núng, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao bất cứ lúc nào .

   + Tích cực tham gia xây dựng tập thể vững mạnh toàn diện, cơ quan đoàn kết, lấy xây dựng chính trị làm nền tảng, nâng cao chất lượng giáo dục quần chúng.

   + Luôn nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, trách nhiệm của bản thân; ra sức học tập, trau dồi kỹ năng một cách toàn diện, phát huy dân chủ.

   + Không ngừng học tập nâng cao nhận thức và hành động thiết thực về công tác dân vận.

   An ninh quốc phòng đối tượng 4 – mẫu 7

   Họ và tên: …………………………..

   gv: lĩnh vực ………………………………………… …. ….

   Câu hỏi 1. Xin đồng chí giới thiệu mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm của Đảng trong đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và chiến tranh Việt Nam?

   Trả lời: Chiến lược “dbhb” là chiến lược cơ bản của bọn cộng sản và các thế lực thù địch nhằm lật đổ chế độ chính trị – xã hội ở một nước cộng sản từ bên trong, chủ yếu bằng biện pháp phi quân sự.

   Mục tiêu:

   Giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, đẩy mạnh sự nghiệp và hoạt động chính trị dân tộc; làm thất bại âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình” của địch, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ an ninh, xã hội và văn hóa của Tổ quốc. bảo vệ Đảng, đất nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích dân tộc.

   Phân tích: Các mục tiêu trên là nội dung bảo vệ Tổ quốc của chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của nqtw8 (khóa ix).

   Nhiệm vụ:

   Chủ động tiến công địch trên các hướng, ngăn chặn các tình huống phức tạp như rối loạn xã hội, bạo lực, làm thất bại âm mưu “dbhb” và các thế lực thù địch trên thế giới; bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

   Nhận xét:

   1. Kiên cường giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

   + Đây là mục tiêu xuyên suốt của cm Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn của Bác Hồ, của Đảng và nhân dân ta.

   + xuất phát từ mối quan hệ giữa xã hội dân sự và xã hội dân sự. Thực hành hiệu quả…

   +Dân chủ và xã hội dân sự cũng là mục tiêu cơ bản của phe đối lập.

   Nội dung:

   + Quyết tâm kiên định giữ vững lý thuyết và thực hành trong tổ chức thi công và bvtq.

   + Đấu tranh chống các tư tưởng sai trái phản động.

   + Ngăn chặn, đẩy lùi mọi thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, can thiệp quân sự, xung đột vũ trang, các nguy cơ xâm phạm chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

   + Đi sâu quán triệt và tổ chức thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược từ quần chúng đến mọi mặt đời sống xã hội ở cơ sở.

   Cho đến ngày nay, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vẫn là mục tiêu hàng đầu của cm Việt Nam. Loại bỏ mục tiêu này là mục đích chính của chiến lược “dbhb” của Việt Nam.

   2. Phát huy sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiến hành cuộc đấu tranh toàn diện, toàn diện.

   Phân tích: sức mạnh tổng hợp của bvtq:

   Đường cơ sở: Lý thuyết về quyền lực từ đấu tranh cách mạng

   Sức mạnh của cha ông ta được đúc kết từ kinh nghiệm truyền thống

   Nhìn vào đặc điểm công tác xã hội dân sự hiện nay.

   Nội dung quyền lực của bvtq do đại hội đảng x xác định:

   Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo, là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Hoạt động tổng hợp: chính trị, kinh tế, quân sự, an ninh, ngoại giao…

   “Diễn biến hòa bình” Chúng chống ta hoàn toàn trên mọi lĩnh vực thì chúng ta cũng phải chống chúng trên mọi lĩnh vực.

   3. Phải kết hợp phòng ngừa, ứng phó thắng lợi với các tình huống chiến lược về an ninh trật tự có thể xảy ra với chống xung đột “diễn biến hòa bình”.

   Nqtw 8 (khóa ix) của Đảng ta về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới dự báo 3 tình huống chiến lược:

   +Tình huống 1: Tình hình chính trị trong nước rối ren, chế độ bị đe dọa

   + Tình huống 2: Bạo loạn ly khai xảy ra ở một vùng hoặc một số vùng, có nguy cơ chia cắt đất nước.

   + Tình huống 3: Tạo cớ can thiệp quân sự, gây xung đột vũ trang và chiến tranh xâm lược nước ta.

   Ba tình huống trên nhìn chung có mối liên hệ hữu cơ và tác động lẫn nhau. Một điều kiện có thể là điềm báo của một điều kiện khác. Trong đó, tình huống 1 và 2 là do hoạt động của chiến lược “diễn biến hòa bình” do bđd gây ra.

   Vì vậy, chống “diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ quan trọng, đồng thời cũng là nhiệm vụ quan trọng nhằm trực tiếp ngăn chặn, đẩy lùi tình thế chiến lược nói trên, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

   4.Nắm chắc pháp luật, tích cực và kiên quyết trấn áp bọn phản động, bảo vệ chính quyền, chế độ.

   Cần đẩy mạnh xây dựng hệ thống chính trị, hoàn thiện pháp luật về an ninh quốc gia bảo đảm chất lượng.

   Làm tốt công tác xây dựng quân đội hùng mạnh, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng, của nhân dân. Cảnh giác cao độ, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào để ngăn chặn, đập tan mọi âm mưu, hành động bạo loạn của kẻ thù. Ngoài ra, phải hết sức cảnh giác để ngăn chặn mọi âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội và công an; xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng.

   Phương châm:

   1. Giữ vững ổn định nội bộ, tích cực ngăn chặn sự kết hợp giữa “xây” và “chống”.

   Lập trường, ý nghĩa: Đây là cương lĩnh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bllĐ. Điều này cho thấy sự quyết liệt của chúng ta trong việc ngăn chặn “diễn biến hòa bình”, bllĐ.

   Nội dung:

   + Khắc cốt ghi tâm, trước hết phải giữ vững ổn định chính trị, kinh tế, xã hội, đảng bộ ở địa phương, giữ vững sự lãnh đạo của đảng đối với địa phương. Kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, kiên định mối quan hệ máu thịt giữa đảng với nhân dân, kiên định khối đại đoàn kết toàn dân tộc xung quanh đảng, giữ vững và phát huy văn hóa dân tộc. Gắn bó với trái tim là điều kiện và là điểm tựa vững chắc để chủ động phòng ngừa các rủi ro bên ngoài.

   + Chủ động phòng ngừa là trên hết để bảo vệ đường lối đối ngoại của Đảng. Mọi hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao, quân sự trên trường quốc tế… không được làm phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Vì vậy, phải nắm chắc âm mưu của địch, thu thập chính xác tình báo, có biện pháp đối phó thích hợp, không để địch viện cớ cục bộ, can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta dưới mọi hình thức.

   + Giữa việc ở trong nhà và việc chủ động phòng ngừa có mối quan hệ mật thiết với nhau. Bạn không thể chủ động phòng tránh nếu không giữ nó trong lòng. Vì vậy, phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là cơ sở của kháng chiến.

   Củng cố tổ chức và toàn bộ hệ thống chính trị phòng, chống, bãi công là yêu cầu hàng đầu để làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.

   2. Khi bạo loạn xảy ra phải liên kết đồng bộ, phối hợp các biện pháp, đấu tranh toàn diện; xử lý kiên quyết, nhanh chóng, không để lan rộng, chậm trễ.

   Phương châm này định hướng cho các cuộc đấu tranh và hành động của chúng ta để đối phó với bạo loạn và lật đổ kẻ thù của chúng ta.

   Để thực hiện tốt phương châm trên, phải thường xuyên chủ động, dò xét mọi ý đồ, hành động của địch, bám sát địa bàn, lập phương án, kế hoạch, chuẩn bị bạo loạn. lực lượng ở từng khu vực. .Tổ chức huấn luyện thường xuyên để sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống khi phát sinh.

   Tóm lại: dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, Đảng ta đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, tư tưởng chỉ đạo rõ ràng nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Làm thất bại âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình”, tức là đấu tranh của những người cộng sản Việt Nam chống lại các thế lực thù địch. Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, cần có các giải pháp phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, cũng như các mâu thuẫn cụ thể trên các lĩnh vực.

   Câu 2: Phân tích, làm rõ nội dung và biện pháp phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực? Liên hệ bản thân?

   Trả lời: Nội dung và giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực?

   1. Về lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa:

   A. Trong chính trị:

   Xây dựng, chấn chỉnh, bảo vệ đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cho đảng ta thực sự vững mạnh, nâng cao hiệu lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng. Củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo, hiệu lực chiến đấu của chi bộ. Tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động và sinh hoạt đảng.

   Xây dựng và củng cố hệ thống chính quyền các cấp vững chắc để thực sự thực hiện một đất nước của dân, do dân và vì dân.

   + Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

   + Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức đoàn thể.

   Xây dựng, củng cố lập trường tư tưởng xã hội chủ nghĩa của toàn đảng, toàn quân, toàn dân, kiên quyết chống mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

   p>

   Đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện các chính sách xã hội nhằm nâng cao toàn diện đời sống nhân dân.

   +Củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

   Về lĩnh vực văn hóa tư tưởng:

   Tăng cường công tác tư tưởng, lý luận, bảo vệ cương lĩnh, cương lĩnh, đường lối tư tưởng của Đảng. Bảo vệ và củng cố quan điểm hàng đầu của lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

   Chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng, lòng tự hào và vươn lên của dân tộc. Truyền thống dựng nước phải đi đôi với giữ nước.

   Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng con người Việt Nam nhân hậu, bản lĩnh, trong sáng, trí tuệ cao cả về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, tình cảm và nhân cách cao đẹp. đời sống.

   Nắm vững và giữ vững định hướng xã hội trong công tác cấp ủy, giữ vững những thành tích của cấp ủy trong tình hình mới. Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, ươm mầm nhân tài cho đất nước. Không ngừng đổi mới giáo dục và đào tạo.

   Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm soát chặt chẽ việc tuyên truyền, xuất bản, thống nhất chỉ đạo trong công tác chỉ đạo nghiên cứu lý luận, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng. ——Xây dựng văn hóa trong tình hình mới.

   2. Lĩnh vực kinh tế:

   Quán triệt, thực hiện và bảo vệ vững chắc đường lối đổi mới kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trên tinh thần phát huy cao nhất nội lực. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích quốc gia, an ninh quốc gia, giữ vững văn hóa dân tộc, bản sắc dân tộc.

   Chúng ta phải luôn cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng quan hệ kinh tế, thương mại để chuyển hóa chính trị đối với chúng ta, không được mơ hồ.

   Thực hành nguyên tắc tích cực hợp tác, kiên quyết đấu tranh, linh hoạt trong quan hệ kinh tế, hạn chế tác động tiêu cực của cơ chế thị trường đối với đời sống xã hội.

   Nâng cao nhận thức về khả năng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, nâng cao năng lực cạnh tranh, hoàn thiện pháp luật về kinh tế.

   Thực hiện xóa đói giảm nghèo, cần kiệm, liêm chính, chống tham nhũng, liêm chính, chăm lo toàn diện đời sống của nhân dân.

   3. Về lĩnh vực chủng tộc, tôn giáo:

   Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nước ta có 35 dân tộc anh em sinh sống và đều có các tôn giáo lớn. Trong đó, có nhiều tín đồ Tin lành và đạo Tin lành phát triển mạnh trong những năm gần đây. Có âm mưu chia rẽ tín đồ của Hội thánh Tin lành Việt Nam thành tín đồ Tin lành Đêga của mình để phục vụ âm mưu thành lập một Đêga tự trị ở Tây Nguyên.

   Tôn trọng quyền bình đẳng của các dân tộc, theo pháp luật và truyền thống văn hóa Việt Nam, mọi người có quyền tự do tín ngưỡng.

   Tăng cường sự lãnh đạo của đảng và điều hành đất nước bằng một hệ thống pháp luật đồng bộ và hợp lý.

   + Phát huy vai trò của mttq và các tổ chức chính trị – xã hội, trưởng thôn, chức việc tôn giáo, vận động quần chúng.

   + Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tôn trọng quyền làm chủ đất nước của nhân dân.

   Đầu tư xây dựng và phát triển các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc, tôn giáo.

   + Thực hiện chính sách ưu tiên đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số.

   + Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và trí tuệ của nhân dân.

   4. Trên trường qp-an:

   Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với sự nghiệp Thanh An.

   +Trước hết, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, vững mạnh về tư tưởng, vững mạnh về tổ chức, có trình độ sẵn sàng chiến đấu cao.

   +Nâng cao năng lực, hiệu quả là góp ý cho Đảng, cho đất nước trên lĩnh vực an ninh quốc phòng.

   Tích cực xây dựng cơ sở chính trị, làm tốt công tác vận động quần chúng, nhất là ở địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

   xd qđ, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước vững chắc, bản lĩnh chính trị vững vàng. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân.

   Kết hợp với thế trận ở các nơi, tiếp tục củng cố xây dựng và hoàn thiện thế trận quốc phòng toàn dân.

   + Xây dựng mạng lưới nội tỉnh ngày càng vững mạnh.

   + Từng bước hoàn thiện, bổ sung quy hoạch a, a2 trên từng lĩnh vực.

   + Tuân thủ nguyên tắc đảng lãnh đạo quân đội, công an.

   Hoàn thiện hệ thống pháp luật về qp-an.

   5. Trong lĩnh vực ngoại giao:

   Đổi mới tư duy đối ngoại thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của tình hình thế giới và khu vực.

   Xác định đúng đối tượng và đối tác trong mọi lĩnh vực. Tích cực tấn công công tác đối ngoại, vạch trần và làm thất bại các luận điệu xuyên tạc, vu khống và mọi hình thức can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

   Theo nq tw8(key ix) phân tích quan điểm của đảng về đối tượng và đối tác

   + Vấn đề xác định đối tác, chủ thể là vấn đề hết sức quan trọng, nhạy cảm, cần có cách tiếp cận mới, vì mỗi đối tượng đều cần hợp tác, ngược lại có ý kiến ​​bất đồng với ta và xung đột lợi ích, vì lợi ích của chính mình , chúng tôi vẫn gia tăng đối tác để hạn chế bất lợi. Ở mỗi lĩnh vực, mỗi vùng, mỗi thời điểm cụ thể lại có những đối tượng, đối tác khác nhau, nếu mơ hồ, cứng nhắc sẽ rơi vào tình thế lúng túng, bị động trong ứng xử.

   + Việc xác định đối tác hợp tác và mục tiêu đấu tranh phải trên nguyên tắc các đối tác đều tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bất kỳ thế lực nào có âm mưu chống lại mục tiêu của đất nước ta đều bị đấu tranh. Mặt khác, trong mỗi đối tượng có thể vẫn tồn tại sự chào mời, hợp tác, trong một số đối tác có thể có những mặt khác nhau mâu thuẫn với lợi ích của chúng ta.

   Vận động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia, phát hiện, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động chống khủng bố của bọn phản động trong người Việt Nam lưu vong.

   Phối hợp các lực lượng ngoại giao, an ninh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, tiến công địch, ngăn chặn địch lợi dụng lãnh thổ các nước láng giềng để xâm nhập, hỗ trợ, tấn công Việt Nam.

   p>

   – Làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, nhất là vùng biên giới, hải đảo, các khu công nghiệp do đất nước đầu tư.

   Mối quan hệ giữa người với người: Lưu ý: Tích cực xây dựng bản lĩnh chính trị vững chắc và làm tốt công tác vận động quần chúng, nhất là ở địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số -Có tinh thần trách nhiệm đầy đủ và năng lực nhận thức tốt , tích cực tham gia các hoạt động thiết thực Góp phần làm thất bại âm mưu của địch ở trường và ở mọi nơi.

   Kết luận

   Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, cuộc đấu tranh giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các thế lực thù địch ở nước ta là cuộc đấu tranh giai cấp, hình thức đấu tranh dân tộc mới, nhằm giải quyết triệt để vấn đề này. “Ai thắng” giữa xã hội dân sự nước tôi và giới công nghệ sẽ góp phần vào thắng lợi chung của cm thế giới. Nhất là khi sắp tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng Cộng sản và các thế lực thù địch ngày càng tổ chức các hoạt động chống phá. Vì vậy, chúng ta phải luôn quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nắm chắc hoạt động chống phá của địch, làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Tích cực tuyên truyền, giáo dục toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân, QĐNDVN luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, hành động kịp thời, hiệu quả, nhất định sẽ thắng được chiến lược “Diễn biến hòa bình” của Trung Quốc.

   An ninh quốc phòng đối tượng 4 – mẫu 8

   Họ và tên: …………………………………….. …… .

   gv: trường ……………………………………… …. ………

   Câu hỏi:

   Thưa đồng chí, diễn biến hòa bình là gì? Để thúc đẩy thực hiện thuận lợi nhiệm vụ “diễn biến hòa bình”, xin ông cho biết quan điểm của mình về những vấn đề cần làm tốt trong giai đoạn hiện nay?

   Nội dung:

   Chiến lược “diễn biến hòa bình” do Mỹ cầm đầu, lấy phương tiện “phi vũ trang” làm trụ cột, với mục tiêu chống phá, chống phá, lật đổ chế độ, là chiến lược cơ bản kết hợp chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch phản động—— x·hii ở các nước phát triển Nhà nước, trước hết, trong nhà nước xã hội chủ nghĩa, do chủ nghĩa đế quốc hành động chủ yếu thông qua các biện pháp phi quân sự.

   Để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chống “diễn biến hòa bình”, cần phải tự giác:

   -Trước hết: về hiểu biết bản thân.

   + Để thực hiện âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình”, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã sử dụng các hình thức, phương tiện phi vũ trang chống phá Việt Nam trên các lĩnh vực. : Kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối nội, đối ngoại. Đây là cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt, nhằm làm suy yếu nền kinh tế, gây rối loạn xã hội, chia rẽ đường lối chính trị, làm suy yếu sức chiến đấu của lực lượng vũ trang, cô lập, làm suy thoái lực lượng vũ trang. vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, nhân dân mất niềm tin vào Đảng, đất nước và con đường xã hội chủ nghĩa, chuyển chế độ từ con đường xã hội chủ nghĩa sang con đường tư bản chủ nghĩa. Ngày nay, tình hình kinh tế – xã hội nước ta và thế giới đang diễn ra những chuyển biến mới, sự tác động của những mặt tiêu cực của kinh tế thị trường, giao lưu và hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch đang ra sức chống phá bằng các thủ đoạn “diễn biến hòa bình” ngày càng xảo quyệt, manh động hơn, đặt ra cho cách mạng nước ta những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, thách thức mới. Để thích ứng với nhận thức mới mà thực tế mới đòi hỏi, chúng ta phải quán triệt ý thức tự học, tự tu dưỡng, rèn luyện trong thực tiễn. Phong cách thích nghi với các dịch vụ mới với các tình huống, nhiệm vụ và trách nhiệm ngày càng khắt khe.

   + Sau khi hoàn thành 4 lớp bồi dưỡng kiến ​​thức chính trị quốc phòng, an ninh… 20.. hiểu rõ những vấn đề quân sự về quốc phòng, an ninh, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam , chủ quyền biên giới Trách nhiệm và nghĩa vụ vùng trời, biển đảo, đề phòng âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. Nó cho tôi cảm nhận đầy đủ hơn về vị trí của đất nước, những nguy cơ chúng ta phải đối mặt và niềm tự hào về truyền thống xây dựng và bảo vệ dân tộc. Từ xưa đến nay, dân tộc ta luôn có ý thức đặt vấn đề về lãnh thổ, biên giới, chủ quyền, đề cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. kẻ thù. Không chỉ vậy, với tư cách là công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tôi càng hiểu rõ hơn về đường lối quân sự, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và thực hiện, chấp hành đầy đủ.

   -Thứ hai: Là một đảng viên trẻ, đồng thời là giáo viên của trường, tôi có một số việc cần làm:

   +Chúng ta phải ra sức học tập, rèn luyện, trở thành người công dân tốt, đảng viên tốt, cống hiến cho đất nước.

   + Phát hiện, tạo điều kiện đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, âm mưu lật đổ của địch. Phải đặc biệt chú ý đến vấn đề tự diễn biến trong nội bộ, một quá trình nguy hiểm mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

   +Không ngừng nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tránh để các thế lực phản cách mạng dùng cám dỗ vật chất lôi kéo làm suy giảm lòng tin của chúng ta đối với đảng và cách mạng.

   + Giữ vững ổn định chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, viên chức nhà trường, phát huy đoàn kết tập thể.

   + Không ngừng học tập nâng cao chất lượng kinh doanh, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với đường lối xã hội chủ nghĩa.

   + Thường xuyên vận động, tuyên truyền để toàn thể giáo viên và học sinh trong nhà trường thực hiện nghiêm túc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

   + Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng và chính phủ phát động.

   + Luôn nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, trách nhiệm của bản thân; ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, đổi mới quản lý, phát huy dân chủ xây dựng tổ chức.

   + Tiếp tục học tập, nâng cao nhận thức và hành động thiết thực về công tác vận động quần chúng. Vận động người thân, học sinh bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, không tham gia các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo làm suy yếu hiệu quả chiến đấu và khả năng bảo vệ Tổ quốc. sấm sét của tôi.

   + Nhận diện và lên án những hiện tượng, hành vi không mong muốn gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, đồng thời đoàn kết với người dân trong khu vực nơi tổ chức đặt trụ sở.

   + Thấy rõ “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ là nguy cơ rất, rất nghiêm trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Nhận rõ kẻ thù, rõ mục tiêu tác chiến, trước mọi diễn biến của tình hình, phải luôn giữ vững tinh thần cảnh giác cách mạng, chuẩn bị tinh thần, ý chí kiên định, chủ động, đổi mới, kiên quyết không nao núng, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao bất cứ lúc nào .

   Ghi tên tác giả bài viết

   Báo cáo An ninh Quốc phòng Đối tượng 4 – Mẫu 9

   1. Khái quát tình hình quốc phòng, an ninh của Việt Nam trong thời gian qua

   Xem thêm: 400 câu trắc nghiệm bài tập phát âm tiếng Anh cực hay giúp bạn ôn luyện thi THPT Quốc gia hiệu quả!!!

   Để thực hiện mục tiêu trẻ hóa, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, tập hợp sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

   Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đưa đất nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tư tưởng chỉ đạo rõ ràng của Đảng về bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhận thức toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, mục tiêu bảo vệ Tổ quốc.

   Phát triển lý luận, tổng hợp các lực lượng, lực lượng quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời bình và thời chiến.

   Đảng và nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, nghị định nhằm hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của đảng đối với quản lý, điều hành của nhà nước. Làm tốt công tác quốc phòng, an ninh là giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tập hợp được sự chung sức, chung lòng của quần chúng nhân dân.

   Tuy nhiên, đất nước ta vẫn đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức lớn, tác động và tình hình phát triển còn phức tạp, khó lường. Sự tha hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức, nhất là sự tha hóa của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với đất nước.

   Một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, còn chủ quan, phiến diện, tinh thần cảnh giác thấp, không thấy rõ tình hình ở cơ sở, không coi trọng nhân dân. Thế trận phòng thủ dân sự ở một số nơi chưa vững chắc.

   Lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ chưa thường xuyên được nâng cao về kỹ chiến thuật, kỹ thuật, công nghệ…, hiệu quả chiến đấu chưa cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác nghiên cứu, dự báo về quốc phòng, an ninh còn hạn chế, còn sơ hở, bị động, bất ngờ trong nắm tình hình.

   Hiện nay, các thế lực thù địch đang tiến hành hoạt động chống phá Nhà nước bằng nhiều phương thức mới, âm mưu làm thay đổi chế độ nước ta bằng “diễn biến hòa bình”. Mục đích của chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, tạo cớ phát động cuộc chiến tranh xâm lược kiểu mới.

   Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, tài nguyên sẽ ngày càng phức tạp và có thể tiềm ẩn nguy cơ xung đột vũ trang. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong cuộc kháng chiến chống Nhật cứu nước trong thời kỳ mới cần phải chủ động nắm chắc tình hình, dũng cảm đổi mới, quyết sách táo bạo, kiên quyết bảo vệ nền độc lập dân tộc.

   Sự nghiệp quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới đặt ra yêu cầu tích cực phòng ngừa, loại bỏ các nguyên nhân gây xung đột vũ trang, ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ chiến tranh.

   2. Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

   Bảo vệ Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân, mọi công dân phải có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Quân đội nhân dân, Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

   Trong tình hình mới, Đảng xác định mục tiêu chung là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, bảo đảm sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước, phát triển kinh tế – xã hội.

   Đảng lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt đối với công tác quốc phòng, an ninh và quản lý tập trung, thống nhất.

   3. Nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với an ninh Tổ quốc

   Điều lệ Đảng và các văn kiện của Đảng qua các năm đều quy định nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với quốc phòng, an ninh là Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với công tác quốc phòng, an ninh.

   Đảng Cộng sản Việt Nam không thông qua tổ chức trung gian nào, không chia quyền, không chuyển giao quyền lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng, an ninh cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Vai trò lãnh đạo của đảng là duy nhất và tuyệt đối.

   Đảng lãnh đạo toàn diện các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và mọi hoạt động quốc phòng, an ninh. Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thông qua tổ chức Đảng các cấp. Cấp ủy các cấp có trách nhiệm lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng, an ninh theo nội dung, phạm vi do cấp quy định.

   Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp Quân đội và Công an nhân dân trong mọi công tác, mọi nhiệm vụ, mọi điều kiện, tình huống. Đảng lãnh đạo việc xây dựng, hoạch định đường lối chiến lược xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, đường lối chiến tranh nhân dân, phát triển khoa học quân sự, công tác cán bộ, kỹ thuật hậu cần, công tác an ninh. Được trang bị vũ khí…

   4. Tăng cường phát triển kinh tế – xã hội quốc phòng an ninh và công tác đối ngoại trong tình hình mới

   4.1 Vai trò của phát triển kinh tế đối với củng cố, củng cố quốc phòng, an ninh

   Trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia sẽ bảo đảm cho quốc gia đó mạnh về tiềm lực quốc phòng, an ninh, vật chất, công nghệ, thủ công và nhân lực cho quốc phòng, an ninh.

   Phát triển kinh tế có ý nghĩa quan trọng vì nó tạo ra vốn tích lũy và nguồn thu ngân sách, góp phần phát triển mọi mặt của đất nước, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Tạo điều kiện đổi mới khoa học và công nghệ trong công nghiệp quốc phòng, sản xuất trang thiết bị kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh. Đặt nền móng cho việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội.

   Phát triển kinh tế gắn liền với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với đất nước, thúc đẩy ổn định xã hội, củng cố quốc phòng toàn dân.

   Nền kinh tế phát triển có lợi cho việc cải thiện đời sống của nhân dân và gia đình cán bộ, chiến sĩ quân đội, có lợi cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, rèn luyện thân thể, nâng cao trình độ kỹ thuật.

   Phát triển kinh tế thông qua mở cửa và hội nhập quốc tế là tiền đề để phát huy thế mạnh, xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh. Tăng cường hiểu biết, gắn kết và cơ hội đầu tư, thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh. Chủ động hội nhập quốc tế cũng đòi hỏi phải tham gia có trách nhiệm vào hoạt động của các tổ chức quốc tế, hoạt động kinh tế đối ngoại, củng cố thế và lực của đất nước về quốc phòng.

   4.2 Một số tác động tiêu cực của kinh tế thị trường đối với an ninh quốc phòng

   Kinh tế phát triển dẫn đến phân hóa giàu nghèo, làm phát sinh nhiều mặt tiêu cực trong xã hội, các thế lực thù địch nhân cơ hội lôi kéo, dụ dỗ người dân. Kích động nhân dân gây rối an ninh, trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ảnh hưởng đến việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.

   Nhiều cá nhân, tổ chức có cơ hội làm giàu, cải thiện đời sống đã tác động nhất định đến tư tưởng, tình cảm của một số cán bộ, chiến sĩ. Một số cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức vụ để làm giàu bất chính, nhận hối lộ, tài sản bất chính.

   Hợp tác thương mại, đầu tư quốc tế còn có nhiều tác động tiêu cực đến an ninh quốc phòng. Các thế lực phản động thù địch lợi dụng kênh hợp tác đầu tư, thương mại để câu kết với các tổ chức phản động.

   Chúng ra sức mua chuộc cán bộ, công chức của ta để lấy những thông tin liên quan đến quốc phòng, an ninh phục vụ cho âm mưu lật đổ của chúng. Họ dùng tiền đầu tư cho văn hóa, giáo dục để truyền bá văn hóa độc hại vào Việt Nam.

   4.3 Một số giải pháp cơ bản phát triển kinh tế gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh

   Phát huy tác động tích cực của phát triển kinh tế đối với quốc phòng, an ninh và hạn chế tác động tiêu cực. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, đồng thời bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng.

   Tăng cường toàn diện sự lãnh đạo của đảng, xây dựng đường lối, chủ trương công tác quốc phòng, an ninh và tổ chức thực hiện. Làm tốt công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra ở cơ sở.

   Xây dựng hệ thống pháp luật kinh tế thị trường hoàn chỉnh, đảm bảo nền tảng vững chắc cho nhà nước pháp quyền. Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành đồng thời trong cả nước. Phát triển kinh tế kết hợp với xây dựng quốc phòng, an ninh phải bảo đảm sự quản lý thống nhất và tổ chức thực hiện có hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan lãnh đạo, tổ chức thực hiện từ Trung ương đến địa phương.

   Phân bổ hợp lý các nguồn ngân sách quốc phòng, an ninh, bảo đảm phát triển kinh tế thị trường. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp lợi ích vật chất và tinh thần vào xây dựng kinh tế và bảo vệ Tổ quốc.

   Phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng cần được đẩy mạnh đồng thời từ trung ương đến các bộ và ủy ban địa phương. Hoàn thiện chiến lược, quy hoạch tổng thể quốc gia, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Điều tra, đánh giá các nguồn lực, trên cơ sở đó xác định mục tiêu, định hướng phát triển, huy động, bố trí nguồn nhân lực và chính sách ưu đãi khoa học và công nghệ.

   5. Vấn đề dân tộc, tôn giáo liên quan đến quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

   5.1 Thực trạng vấn đề dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh của Việt Nam

   Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, Đảng ta luôn coi vấn đề dân tộc, tôn giáo là một nhiệm vụ chiến lược cách mạng gắn liền với sự nghiệp phát triển đất nước. Chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo được thể hiện trong các nghị quyết, nghị định khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Nghiêm trị những kẻ lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, chống phá cách mạng.

   Các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng. Chúng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, tôn giáo. Trước thực trạng đó, đảng và nhà nước luôn có những chính sách quan tâm đặc biệt đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

   Đường lối đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã đoàn kết các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế, đoàn kết lòng dân.

   5.2 Hoàn thiện các giải pháp chính sách dân tộc, tôn giáo liên quan đến quốc phòng, an ninh

   Đặt vấn đề dân tộc, tôn giáo trong mối quan hệ tổng thể với quốc phòng, an ninh, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Xem xét một cách khách quan, toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội và xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

   Nhận thức sâu sắc quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặt con người lên hàng đầu, thực hiện chính sách dân sinh, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia, đóng góp ý kiến. Xây dựng kinh tế và xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

   Cần thích ứng với tình hình mới, xây dựng hệ thống chính sách dân tộc, tôn giáo từ tầm vĩ mô, bổ sung, hoàn thiện kịp thời. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Nền tảng cốt lõi là lòng dân, ý dân, là sức dân.

   Xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế – xã hội, khai thác tiềm năng kinh tế của từng nơi, chú trọng phát triển lợi thế hàng hóa của từng nơi để nâng cao đời sống nhân dân. Làm nền tảng vững chắc cho công tác quốc phòng, an ninh ở cơ sở, nhất là vùng biên giới, hải đảo.

   Tiến hành đại đoàn kết toàn dân tộc, dũng cảm đổi mới, có ý thức kế thừa và giữ vững truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Nâng cao nhận thức, hiểu biết về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

   6. Liên hệ bản thân

   Tôi nhận thức rõ tầm quan trọng của quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

   Là một công dân Việt Nam, tôi hiểu rằng mình cần phải ra sức học tập, rèn luyện và cống hiến sức lực, kiến ​​thức của mình cho đất nước. Tuân thủ tinh thần cảnh giác trước các thế lực thù địch, không để những cám dỗ vật chất làm ảnh hưởng, làm giảm lòng tin đối với Đảng, với đất nước.

   Vững vàng về tư tưởng chính trị, không để các thế lực thù địch cơ hội dụ dỗ, lôi kéo. Đấu tranh ngăn chặn, phát hiện âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

   Không ngừng nâng cao chất lượng kinh doanh và bản lĩnh chính trị, kiên định đường lối xã hội chủ nghĩa, lý tưởng của Đảng, niềm tin của nhân dân. Thường xuyên nâng cao hiểu biết, nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

   Góp phần xây dựng kinh tế, xây dựng đất nước trong thời kỳ mới, thực hiện nghĩa vụ công dân, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

   Vận động nhân dân và người thân chấp hành pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, không để bị kẻ xấu lôi kéo, coi thường tư tưởng chính trị. Phát hiện và lên án những hiện tượng xấu, vi phạm pháp luật, gây nguy hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

   Tăng cường đoàn kết toàn dân, phát huy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó giữa các dân tộc, tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. khẳng định.

   Cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, giữ vững lập trường tư tưởng, ngăn chặn sự tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng, lối sống.

   Xây dựng ý chí tự lực, tự cường và lòng tự hào dân tộc, phát triển kinh tế địa phương đi đôi với bảo tồn văn hóa dân tộc và các giá trị truyền thống tốt đẹp.

   Tuyển tập giáo án bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng an ninh chuyên đề 4

   Anh (chị) nêu 5 thủ đoạn của chiến lược diễn biến hòa bình đối phó với Việt Nam và 5 giải pháp để làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình. Phân tích Kỹ thuật 1 và Giải pháp 1

   Công việc:

   Khái niệm: Chiến lược “diễn biến hòa bình” là thủ đoạn cơ bản để chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch dùng thủ đoạn phi quân sự từ bên trong nhằm lật đổ chế độ chính trị – xã hội của nước khác.

   *5 thủ đoạn chống phá Việt Nam của chiến lược diễn biến hòa bình:

   • Thủ đoạn kinh tế: Chúng muốn từng bước chuyển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam sang nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, làm mất dần vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước.
   • Thủ đoạn chính trị: Các thế lực thù địch khuyến khích thực hiện thể chế “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, “tự do hóa” mọi mặt đời sống xã hội, xóa bỏ dần vai trò của các đảng phái chính trị. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
   • Thủ đoạn tư tưởng – văn hóa: Tiến hành một số hoạt động xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phi chính trị hóa quân đội. Phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, ra sức truyền bá tư tưởng tư sản trong các tầng lớp nhân dân, những khuyết điểm do lịch sử để lại, trình độ văn hóa thấp của một bộ phận, những khuyết điểm trong thực hiện dân tộc, tinh thần dân tộc. Chính sách tôn giáo của một số cán bộ kích động tư tưởng đòi ly khai, đòi quyền dân tộc tự quyết.
   • Thủ đoạn trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh: lợi dụng xu thế mở rộng, hợp tác quốc tế, xâm nhập, tăng cường hoạt động tình báo, thu thập bí mật nhà nước. Chúng xúi giục phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quốc phòng, an ninh, cũng như trong quân đội.
   • Kỹ năng ngoại giao: Tuyên truyền và hướng dẫn Việt Nam trên con đường đi lên chủ nghĩa tư bản. Hạn chế việc Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác, chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa như Lào, Campuchia, giảm uy tín quốc tế của nước ta.
   • * 5 giải pháp cản trở tiến trình hòa bình:

    1. Giải pháp chính trị, tư tưởng:

    A. Trong chính trị:

    • Xây dựng, chỉnh đốn đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo vệ đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng.
    • Xây dựng và củng cố hệ thống chính quyền các cấp vững chắc để thực sự thực hiện một đất nước của dân, do dân và vì dân.
    • Củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
    • Về lĩnh vực văn hóa tư tưởng:

     • Tăng cường công tác tư tưởng, lý luận, bảo vệ cương lĩnh, cương lĩnh, đường lối tư tưởng của Đảng. Bảo vệ và củng cố vị trí hàng đầu của học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
     • Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng con người Việt Nam có tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, tình cảm và nhân cách, bản lĩnh kiên cường, tấm lòng trong sáng, trí tuệ và nhân cách sống.
     • 2. Giải pháp kinh tế:

      • Hiểu rằng việc thực hiện và kiên quyết duy trì đường lối đổi mới hệ thống kinh tế của Đảng là phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa.
      • Thực hiện chủ trương tích cực hợp tác, kiên quyết đấu tranh, xử lý linh hoạt các quan hệ kinh tế, hạn chế tác động tiêu cực của cơ chế thị trường đến đời sống xã hội.
      • Xóa đói, giảm nghèo, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chăm lo tốt hơn đời sống mọi mặt của nhân dân.
      • 3. Giải pháp về chủng tộc và tôn giáo:

       • Phát huy dân chủ, tôn trọng thuần phong mỹ tục, tự do tín ngưỡng của nhân dân, phản đối mọi định kiến, mê tín dị đoan.
       • Vận động quần chúng thông qua việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, trưởng thôn, bản và người có đạo.
       • Thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, tôn trọng quyền làm chủ đất nước của nhân dân.
       • Thực hiện chính sách ưu tiên và bồi dưỡng, đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số.
       • Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và tinh thần của nhân dân.
       • 4. Giải pháp quốc phòng, an ninh:

        • Tăng cường sự lãnh đạo của đảng với đảng.
        • Hoàn thiện hệ thống pháp luật của qp-an.
        • 5. Giải pháp ngoại giao:

         • Đổi mới tư duy đối ngoại thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của tình hình thế giới và khu vực.
         • Làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, nhất là ở vùng biên giới, hải đảo, khu công nghiệp nơi các nước đầu tư vào ta.
         • *Mẹo phân tích 1 và Giải pháp 1:

          Thủ đoạn kinh tế: Để đạt được diễn biến hòa bình, các thế lực thù địch đã dùng nhiều thủ đoạn, nhất là trên lĩnh vực kinh tế. Chúng muốn từng bước chuyển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam sang con đường kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân và làm mất dần vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh. Dùng viện trợ kinh tế, viện trợ, đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ… cho Việt Nam để tạo điều kiện, gây áp lực chính trị nhằm từng bước chuyển hóa Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa.

          Về kinh tế: Để chống lại các thủ đoạn kinh tế, chúng ta phải quán triệt thực hiện và kiên quyết giữ vững đường lối xây dựng kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm Định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích quốc gia, an ninh quốc gia, giữ gìn truyền thống văn hóa, màu sắc dân tộc. Chúng ta phải hết sức cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng quan hệ kinh tế, thương mại để thực hiện chuyển hóa chính trị, không được mơ hồ.

          Thực hiện chủ trương tích cực hợp tác, kiên quyết đấu tranh, xử lý linh hoạt các quan hệ kinh tế, hạn chế tác động tiêu cực của cơ chế thị trường đến đời sống xã hội. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, nâng cao năng lực cạnh tranh và nâng cao năng lực lập pháp về kinh tế. Thực hiện xóa đói giảm nghèo, cần kiệm, liêm chính, chống tham nhũng, liêm chính, chăm lo toàn diện đời sống nhân dân.

          Bộ chiến lược diễn biến hòa bình

          Hỏi: Đồng chí hãy làm rõ âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Quan điểm, nguyên tắc của Đảng trong đấu tranh, phòng ngừa. Là đồng chí, em phải làm gì để tham gia ngăn chặn và làm thất bại âm mưu của địch?

          Trang tính

          Chiến tranh đã kết thúc, nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, tự do, đang vững bước xây dựng xã hội chủ nghĩa, nhưng các thế lực thù địch đang tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam hòng xóa bỏ Đảng, xóa bỏ Đảng Cộng sản. hệ thống xã hội chủ nghĩa. Âm mưu của địch không phải là mở cuộc tấn công vũ trang quy mô lớn mà là ngụy tạo vỏ bọc để diễn biến hòa bình, đây là chiến lược tổng hợp dựa trên thủ đoạn phi vũ trang của chủ nghĩa đế quốc. Nó chủ yếu tác động đến tình cảm của con người, làm cho con người mất phương hướng, mất niềm tin, mất ý chí và phản bội tổ quốc.

          Thực chất của chiến lược diễn biến hoà bình là chống chủ nghĩa cộng sản, chống độc lập dân tộc và chống chủ nghĩa xã hội.

          Mục tiêu: Xoá bỏ chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn cầu. Mục tiêu cơ bản là xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản, xóa bỏ vai trò của Đảng Cộng sản.

          Mục tiêu diễn biến hòa bình: Trọng tâm chủ yếu của các nước xã hội chủ nghĩa còn lại là Việt Nam.

          Nội dung chống phá: Tổng hợp các lĩnh vực, lấy kinh tế làm tiên phong, dân tộc, tôn giáo làm nòng cốt, ngoại giao làm chỗ dựa, quân sự làm răn đe, nhằm thực hiện mục tiêu chống đảng từ cơ sở đến cơ sở cấp trung ương.

          Biện pháp: Tận dụng những sai lầm trong nội bộ, chống phá công khai, đen tối, chú trọng xây dựng nội lực, lôi kéo mua chuộc cán bộ tham nhũng, giương cao ngọn cờ tự diễn biến trong nội bộ-hoài nghi nội bộ.

          p>

          Đối thủ chính của chiến lược diễn biến hòa bình là Việt Nam, vì:

          Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở Đông Nam Á và là một trong những ngọn cờ đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc giành độc lập dân tộc. – Việt Nam là nước đầu tiên đổi mới thành công và phát triển nhanh trên lĩnh vực kinh tế quốc tế.

          – Một nước xã hội chủ nghĩa Đông Nam Á Cộng sản, đây là một thách thức đối với những người cộng sản.

          Vị thế chính trị, quân sự và kinh tế của Việt Nam ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương

          Mục đích:- Đánh bại thần tượng Việt Nam trên trường quốc tế

          Xoa dịu nỗi đau danh dự thất bại của Hoa Kỳ tại Việt Nam – dùng Việt Nam để kiềm chế Trung Quốc Mục đích: Xoá bỏ vai trò lãnh đạo của đảng và những người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lật đổ chế độ xhcn. Âm mưu phá hoại:

          Sự phản kháng trên lĩnh vực chính trị tư tưởng và văn hóa:- Sự phản kháng về chính trị: Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về mặt tư tưởng văn hóa.

          Chống phá hoại nền kinh tế: hối lộ, thao túng. Tư nhân hóa nền kinh tế, thúc đẩy kinh tế tư nhân, kéo theo sự suy giảm của kinh tế quốc doanh. Đề cao vai trò của kinh tế tư nhân, thu hẹp kinh tế quốc doanh, làm cho kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào kinh tế nước ngoài. Nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa với kinh tế nhà nước là chủ đạo.

          Chống phá hoại trên lĩnh vực xã hội: Giới thiệu 3 khu tự trị:

          Khu tự trị – Nhà nước tự trị Khmer

          Chống phá hoại trong quốc phòng và an ninh:

          Bạo động ngoại giao gia tăng dưới nhiều hình thức: tham quan, du lịch, từ thiện, câu kết, cấu kết với các tổ chức phản động trong nước để nổi dậy lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ta

          p>

          Mục đích: Đánh đổ chế độ từ địa phương đến trung ương,

          Bạo loạn: dưới sự chỉ huy của bọn phản động vừa và lớn

          Phương pháp:

          • Bất ổn chính trị: chỉ đạo lật đổ.
          • Bạo loạn vũ trang.
          • Bản chất của nhiễu loạn:

           Đó là tính chất của cuộc đối đầu cấp 1 giữa lực lượng cách mạng và lực lượng phản cách mạng + bạo loạn chính trị trong thời bình:

           Phương châm của đảng là quyền lực chính trị và tuyên truyền + bạo loạn vũ trang trong thời bình: quyền lực chính trị để tuyên truyền và đàn áp vũ trang. + Trong thời chiến: thực hiện các biện pháp hạn chế sự can thiệp từ bên ngoài vì mục đích quân sự

           Ba. Quan điểm, chủ trương của Đảng về phòng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn.

           1.Nhiệm vụ, mục tiêu phòng chống: Đảng ta đã xác định nhiệm vụ phòng chống diễn biến hòa bình được toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta tiến hành đấu tranh lâu dài trên các lĩnh vực.

           2. Mục tiêu: Giữ vững ổn định chính trị nhưng phải trên cơ sở bảo vệ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích quốc gia.

           Hướng dẫn đấu tranh chống diễn biến hòa bình.

           A. Kiên quyết giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ngăn chặn và đẩy lùi các mối đe dọa của các lực lượng vũ trang của kẻ thù.

           Thúc đẩy chung tay đấu tranh tốt

           Ổn định bên trong, bên ngoài bảo vệ, kết hợp giữa xây và chống.

           Diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài trong quá độ lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

           Các biện pháp hiện trường:

           Chính trị, văn hóa ổn định: Xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

           – Trong lĩnh vực cán bộ: tổ chức đảng, chính quyền, phát hiện kịp thời những biểu hiện tiêu cực của cá nhân, sa sút đạo đức, nói xấu chế độ để chấn chỉnh, giúp họ nhìn rõ thực chất của vấn đề, có ý thức hướng nội bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

           Về kinh tế: phát triển kinh tế địa phương và phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

           Trong lĩnh vực ngoại giao: thực hiện quốc tế hóa, đa dạng hóa.

           Trong lĩnh vực chủng tộc và tôn giáo: Cải thiện kinh tế vùng sâu vùng xa.

           Quốc phòng, an ninh: giữ vững quốc phòng, an ninh. Luôn làm tốt công tác giáo dục quốc phòng.

           Thực hiện chế độ dân chủ ở cơ sở, tránh gây bức xúc trong quần chúng, giải quyết thuận lợi, nhanh chóng các thủ tục liên quan đến khiếu kiện của quần chúng.

           Là đảng viên, cán bộ, hãy góp phần chống lại âm mưu của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam

           Trước hết, trước sự cám dỗ xuyên tạc tôn giáo, mê tín, dị đoan, các đồng chí phải kiên định, vững vàng, không lay chuyển lập trường tư tưởng.

           Tuyên truyền sâu rộng các nguyên tắc của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân.

           Tuyên truyền, vận động CBGV, HSSV và nhân dân hiểu rõ bản chất, âm mưu xấu xa của các thế lực thù địch, tránh bị lôi kéo, kích động

           Tích cực tham gia cuộc đấu tranh toàn dân, toàn diện chống nổi dậy của toàn dân.

           Thu thập thông tin một cách điềm tĩnh và giải quyết các sự cố tại trường một cách linh hoạt, nhanh chóng, khoa học và an toàn.

           Lập kế hoạch sơ tán học sinh đến nơi an toàn và dạy tốt khi có chiến tranh.

           Tái hiện diễn biến hòa bình, nổi dậy và lật đổ

           I. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch XHDS

           1. Khái niệm “diễn biến hòa bình”: là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động nhằm lật đổ hệ thống chính trị – xã hội của các nước tiên tiến, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng biện pháp phi quân sự.

           Nội dung chính của “diễn biến hòa bình” là:

           + Dùng mọi biện pháp phi quân sự kết hợp với đe dọa quân sự để phá hoại từ bên trong, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền.

           +Chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động. + Mục đích: Đánh đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước tiên tiến, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa. 2. Khái niệm bạo loạn lật đổ: Là hoạt động phản kích bằng bạo lực có tổ chức của các thế lực phản động, gây rối trật tự, an ninh xã hội nhằm lật đổ chính quyền tiến bộ (cách mạng), thành lập chính quyền phản động ở địa phương hoặc trung ương. Bạo loạn lật đổ là thủ đoạn của đế quốc và các thế lực phản động nhằm thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. “

           Một số đặc điểm chính của bạo loạn lật đổ:

           + Khởi nghĩa lật đổ là hoạt động bạo lực có tổ chức của các thế lực đế quốc, phản động nhằm chống phá các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa.

           + Mục đích của bạo loạn lật đổ là lật đổ chính quyền tiến bộ, thiết lập chính quyền phản động ở địa phương hoặc trung ương.

           Hai. Âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam:

           1. Âm mưu, thủ đoạn và phương châm chỉ đạo của chiến lược “Diễn biến hòa bình” của Việt Nam

           Các thế lực thù địch của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa xã hội luôn coi Việt Nam là trọng điểm chống phá. Mục tiêu là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kéo Việt Nam vào quỹ đạo của chúng. Mục tiêu này không thay đổi.

           2. Địch thực hiện chính sách “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ:

           Mềm, ngầm, sâu. Diễn biến hòa bình là chính kết hợp răn đe quân sự có chọn lọc, nếu có thời cơ thì thành lập các thế lực phản động Việt Nam trong và ngoài nước là chính: (ngụy quân, ngụy quyền cũ chưa được cải tổ, lực lượng phản động dân tộc, tôn giáo , trí thức, văn nghệ sĩ, đảng viên, phần tử thoái hóa, bất mãn trong nước, trong nhân dân); thiệt hại càng cao, càng sâu, thiệt hại càng nặng, càng leo sâu lên cấp lãnh đạo đảng, nhà nước , và quân đội, phá hủy kinh tế là trọng tâm.

           3. Thủ đoạn hoạt động chủ yếu là tạo ra quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ ta: đảng, nhà nước, quân đội, quân và dân ta từ diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ.

           Thủ đoạn này xảy ra trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trên mọi đối tượng, trong đó tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu sau:

           Một. Chống tư tưởng chính trị:

           Trọng tâm là xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, phá hoại nền tảng tư tưởng của các tổ chức Đảng, tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

           Phá vỡ hệ thống các nguyên tắc tổ chức trong hệ thống chính trị

           Phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân và các tổ chức chính trị – xã hội.

           b. Phá hoại kinh tế: Mục đích chính của phá hoại kinh tế là kết hợp hành động phá hoại bên trong với các điều kiện bên ngoài để gây áp lực lên nền kinh tế của chúng ta thông qua hoạt động kinh tế. Điều kiện kinh tế buộc chúng ta phải chấp nhận điều kiện chính trị.

           c. Dùng vấn đề tôn giáo và chủng tộc để tiêu diệt chúng ta:

           Về vấn đề dân tộc: địch lợi dụng mâu thuẫn dân tộc do các nguyên nhân để chia rẽ, đoàn kết các nhóm, tạo ra mâu thuẫn mới, kích động tư duy hẹp hòi của nhân dân, bênh vực quyền dân tộc tự quyết như xuyên tạc, kích động, mua chuộc và kích động một số dân tộc thiểu số Đảng và Nhà nước ta đấu tranh cho cái gọi là “độc lập dân tộc và chính quyền tự chủ”.

           Về tôn giáo: Chúng lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo của nước ta để truyền bá mê tín dị đoan, tư tưởng phản động chống phá chủ nghĩa xã hội.

           Phương hướng hoạt động chủ yếu của chúng là đấu tranh ôn hòa đòi tự do tôn giáo, dẫn đến đấu tranh đòi tự do dân chủ, mở rộng quan hệ quốc tế, đòi đa nguyên chính trị, phản đối đa đảng. , cuối cùng kết hợp chỉ đạo, giúp đỡ, viện trợ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động bên ngoài sẽ giành được thắng lợi.

           d. Xâm lăng văn hóa:

           Đơn cử như việc thông qua nhiều “kênh” và dùng nhiều thủ đoạn để quảng bá, cổ súy văn hóa phương Tây, chủ nghĩa thực dụng, lối sống suy thoái, sùng bái đồng tiền, ích kỷ, vô đạo đức.

           d. Vô hiệu hóa lực lượng vũ trang:

           Làm mọi cách để xuyên tạc, bôi nhọ bản chất truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an, chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đoàn kết máu thịt của quân, dân, đảng.

           e.Sự kích động, phối hợp hoạt động của các thế lực phản động trong và ngoài nước:

           Dùng sức mạnh trong nước làm cầu nối giữa tổ chức phản động trong nước với tổ chức phản động nước ngoài, vừa phối hợp hoạt động, vừa tập trung lực lượng.

           Tóm lại, các thế lực đế quốc và phản động ra sức chống phá ta về mọi mặt.

           Chúng rất chú trọng thúc đẩy, khuếch đại quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. Trong khi tạo tình thế, chúng tạo cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta, nhân danh các tổ chức quốc tế, kể cả can thiệp quân sự.

           Vì vậy, cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống các âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ càng trở nên phức tạp, kéo dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta nhất định sẽ thắng lợi.

           Ba. Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của Đảng và Nhà nước:

           1. Mục tiêu:

           Đánh bại âm mưu của địch trong sách lược của dbhb chống lại cmvn.

           Giữ vững ổn định chính trị – xã hội của đất nước trên nền tảng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

           Kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

           Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, văn hóa.

           Bảo vệ sự đổi mới và lợi ích quốc gia.

           Thủ đoạn ngăn chặn, làm thất bại diễn biến hòa bình, hoạt động bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch.

           Đã xảy ra bạo loạn thì phải nhanh chóng dập tắt, không thể để lan rộng, chần chừ tạo cớ cho địch can thiệp vũ trang.

           2. Nhiệm vụ

           Kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu “dbhb”, bạo loạn, lật đổ (đây là nhiệm vụ cấp bách nhất trong nhiệm vụ qpan và nhiệm vụ lâu dài của bình thường hóa – nq dh) x Đảng.

           Chủ động phát hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời tấn công từ nguồn, xử lý bạo loạn nhanh chóng, hiệu quả.

           Bảo vệ chính trị nội bộ.

           3. Quan điểm chỉ đạo:

           Cuộc đấu tranh chống “dbhb” là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, gian khổ, gay gắt, lâu dài, phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực.

           Kiên quyết chống diễn biến hòa bình, chống bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của tập thể đảng hiện nay để bảo vệ vững chắc Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa.

           Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy khối đoàn kết toàn dân và sự thống nhất của cả hệ thống chính trị.

           4. Phương châm:

           Kết hợp chặt chẽ bám sát công tâm với chủ động phòng ngừa, tiến công làm đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

           Khi bạo loạn xảy ra, phải chủ động xử lý tình huống một cách chủ động, kiên quyết, khéo léo và giải quyết hậu quả, giải quyết dứt điểm, không để bạo loạn phát triển thành bạo loạn.

           Vững mạnh đất nước, giành được sự ủng hộ của nhân dân trong và ngoài nước, nhanh chóng đánh bại âm mưu của kẻ thù.

           Bốn. Giải pháp ngăn chặn chiến lược “dbhb” ở Việt Nam hiện nay

           1.Chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực xã hội, kiên định định hướng xã hội chủ nghĩa trên mọi lĩnh vực, chống nguy cơ lạc hậu về kinh tế.

           2. Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nắm chắc diễn biến của tình hình, không để bị động, hoang mang.

           3. Xây dựng ý thức bảo vệ tổ quốc. 4. Thứ năm là củng cố toàn diện nền tảng chính trị – xã hội. 6. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh. Xây dựng và luyện tập các phương án, tình huống chống “dbhb”, bạo loạn, lật đổ của địch. 7. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ra sức cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân lao động.

           b. gắn kết vai trò, trách nhiệm của mình trong việc ngăn chặn diễn biến hòa bình, ngăn chặn bạo lực, lật đổ

           Là một đảng viên, một giáo viên, tôi nhận thấy sâu sắc cần phải làm những việc sau để góp phần làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn và lật đổ của các thế lực thù địch:

           +Ra sức học tập, rèn luyện để làm công dân tốt, đảng viên tốt, cống hiến cho đất nước.

           + Thường khơi dậy tinh thần cảnh giác cách mạng. Tránh để các thế lực phản cách mạng dùng cám dỗ vật chất lôi kéo làm suy giảm lòng tin của chúng ta đối với đảng và cách mạng.

           + Phát hiện, hỗ trợ đấu tranh, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của địch trong các chiến lược “dbhb”, âm mưu lật đổ. Phải đặc biệt chú ý đến vấn đề tự diễn biến trong nội bộ, một quá trình nguy hiểm mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

           + Giữ vững ổn định chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, phát huy đoàn kết tập thể.

           + Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với đường lối xã hội chủ nghĩa.

           +Thường xuyên vận động, tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

           + Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác, tư tưởng Hồ Chí Minh, hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và thi đua theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

           + Không ngừng học hỏi nâng cao hiểu biết và hành động thực tiễn công việc của người công chức. Vận động người thân, học sinh chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, không tham gia các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu có cơ hội lôi kéo, làm suy yếu khả năng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Phát hiện và lên án những hiện tượng, hành vi không lành mạnh gây nguy hại đến an ninh quốc gia, tạo đoàn kết quân dân trên địa bàn cơ quan.

           Xem Thêm: Hướng dẫn, thủ thuật về Thủ thuật văn phòng

           Xem thêm:  Giới thiệu về chùa Thiên Mụ - Đệ Nhất Cổ Tự Huế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *