Giải bài 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 trang 84, 85 Sách giáo khoa toán

Giải bài 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 trang 84, 85 Sách giáo khoa toán

Toán 8 tập 2 trang 84

Video Toán 8 tập 2 trang 84

Bài 46 Trang 84 – SGK Toán 8 Tập 2

Bạn Đang Xem: Giải bài 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 trang 84, 85 Sách giáo khoa toán

Trong Hình 50, các tam giác đồng dạng được hiển thị. Viết các tam giác này theo thứ tự các đỉnh của chúng và giải thích tại sao chúng bằng nhau?

NGƯỜI CHIẾN THẮNG

Δadc ∽ Δabe vì góc a là chung và \(\widehat{d}\) = \(\widehat{b}\) = 900

Δdef Δbcf vì \(\widehat{d}\) = \(\widehat{b}\) = 900 , \( \widehat{def}\) = ( \widehat{bfc}\)

Δdfe Δbae vì ( \(\widehat{d}\) = \(\widehat{b}\) = 900 , góc chung a)

Δbfc Δdac vì (\(\widehat{d}\) = \(\widehat{b}\) = 900, góc chung c)

Bài 47 Trang 84 – SGK Toán 8 Tập 2

Độ dài các cạnh của tam giác abc là 3cm, 4cm, 5cm. Tam giác a’b’c’ đồng dạng với tam giác abc, có diện tích là 54 cm vuông

Tính khoảng cách đến cạnh a’b’c’ của tam giác.

Xem Thêm : NGHỆ THUẬT THUYẾT PHỤC LOGIC

Người chiến thắng:

Vì abc ∆a’b’c’

=> \( \frac{s_{abc}}{s_{a’b’c’}}\) = \( (\frac{ab}{a’b ‘})^ {2}\)

Độ dài các cạnh của Δabc là 3,4,5 nên là tam giác vuông

Suy ra: \( s_{abc}\) = \( \frac{1}{2}\).3.4= 6

Do đó: \( \frac{6}{54}\) = \( (\frac{ab}{a’b’})^{2}\) < = &gt ; \( (\frac{ab}{a'b'})^{2}\) = \( \frac{1}{9}\)

=> \( \frac{ab}{a’b’}\) = \( \frac{1}{3}\).

Xem Thêm: Văn mẫu lớp 11: Phân tích 13 câu đầu bài Vội vàng của Xuân Diệu (Dàn ý 17 Mẫu) Phân tích Vội vàng đoạn 1

=> a’b’ = 3 ab = 3,3

Tức là mỗi cạnh của tam giác a’b’c’ gấp 3 lần cạnh của tam giác abc.

Vậy ba cạnh của tam giác a’b’c lần lượt là 9cm, 12cm, 15cm.

Bài 48 Trang 84 – SGK Toán 8 Tập 2

Bóng của một cây cột điện trên mặt đất dài 4,5m. Đồng thời cắm thẳng đứng một thanh sắt cao 2,1m xuống đất, chiều dài bóng là 0,6m.

Tính chiều cao của cột.

Xem Thêm : NGHỆ THUẬT THUYẾT PHỤC LOGIC

Người chiến thắng:

Đồng thời, tia sáng mặt trời chiếu ngang mặt người nên hai tam giác vuông Δabc và Δa’b’c’ đồng dạng.

Δabc ∽ Δa’b’c => \( \frac{ab}{a’b’}\) = \( \frac{ac}{a’c ‘}\)

=> ab = \( \frac{ac.a’b’}{a’c’}\)

=> ab = \( \frac{4,5.2,1}{0,6}\) = 15,75 m

Bài 49 Trang 84 – SGK Toán 8 Tập 2

Trong hình 51, đường cao của tam giác abc vuông góc với a là ah

a) Hình vẽ bên có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng?

b) có nghĩa là: ab = 12,45 cm, ac = 20,50 cm. Tính độ dài các đoạn bc, ah, bh, ch.

Xem Thêm : NGHỆ THUẬT THUYẾT PHỤC LOGIC

Người chiến thắng:

a) ∆abc ∽ ∆hba vì \( \widehat{a}\) = \( \widehat{h}\) = 900 ,\( \widehat{b}\ ) Chung

Xem Thêm: Soạn bài Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh | Soạn văn 7 hay nhất

Δabc hac vì \( \widehat{a}\) = \( \widehat{h}\) = 900, \( \widehat{c}\) chung

b) ∆abc là hình vuông tại a =>; bc2 = ab2 + ac2

=> bc2 = 12,452 + 20,502 = 575,2525

=>BC=575,2525 24 cm

ABC

=> \( \frac{ab}{hb}\) = \( \frac{bc}{ba}\) => hb = \( \frac{ab^{ 2}}{bc}\) ≈ \( \frac{12,45^{2}}{24}\) ≈ 6,5 cm

=> ch = bc – bh = 24 – 6,5 ≈ 17,5 cm.

Mặt khác: \( \frac{ac}{ah}\) = \( \frac{ab.ac}{bc}\) = \( \frac{12,45.20 , 25}{24}\)

=>à = 10,6 cm

Bài 50 Trang 84 – SGK Toán 8 Tập 2

Chiều dài bóng của ống khói nhà máy trên mặt đất là 36,9m. Cùng lúc đó, một thanh sắt cao 2,1 mét được cắm thẳng đứng xuống đất và có một quả cầu dài 1,62 mét. Tính chiều cao của ống khói.

Xem Thêm : NGHỆ THUẬT THUYẾT PHỤC LOGIC

Người chiến thắng:

Xem Thêm : Văn mẫu lớp 10: Tổng hợp mở bài đoạn trích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (32 Mẫu) Mở bài Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Tương tự bài 48.

abc a’b’c’

\( \frac{ab}{a’b’}\) = \( \frac{ac}{a’c’}\) => \( ab = \frac{a’b’.ac}{a’c’}\)

=> \( ab= \frac{36,9.2,1}{1.62}\)

=>cao 47,8m

Bài 51 Trang 84 – SGK Toán 8 Tập 2

Xem Thêm: Soạn bài Việt Nam quê hương ta – Ngắn nhất Chân trời sáng tạo

Chân tam giác vuông abc và chiều cao ah chia cạnh huyền bc thành hai đoạn có độ dài 25cm và 36cm. Tính chu vi và diện tích tam giác vuông đó (h.53)

Hướng dẫn: đầu tiên tìm đường đi ah từ các tam giác vuông đồng dạng, sau đó tính các cạnh của tam giác abc.

Xem Thêm : NGHỆ THUẬT THUYẾT PHỤC LOGIC

Người chiến thắng:

Δahb ∽ Δcha vì \(\widehat{ahb} = \widehat{ahc}\) = 900,

\(\widehat{bah} = \widehat{ach}\)

\(\frac{ah}{ch}=\frac{bh}{ch}\) => ah2 = ch.bh = 25,36

=>ah2=900=>ah=300

Vậy \(s_{abc}\) = \(\frac{1}{2}\) ah.bc = \(\frac{1}{2}\). 30.(25 + 26) = 915 cm vuông

bài 52 trang 85 – SGK Toán 8 Tập 2

Cho một tam giác vuông có cạnh huyền là 20 cm và cạnh góc vuông là 12 cm. Tính độ dài hình chiếu của góc vuông còn lại trên cạnh huyền.

Xem Thêm : NGHỆ THUẬT THUYẾT PHỤC LOGIC

Người chiến thắng:

Δabc vuông a có chiều cao ah, bc = 20cm, ab = 12cm. Chúng tôi tính hc, abc cba vì

Góc chung b, \( \widehat{a}\) = \( \widehat{h}\) = 900

=> \(\frac{ah}{cb}= \frac{bh}{ba}\) => ab2 = hb.cb

=> bh = \(\frac{ab^{2}}{cb}= \frac{12^{2}}{20}\) = 7,2 (cm)

=>ch = bc – bh = 20 – 7,2 = 12,8

giaibaitap.me

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục