Download Sách Sinh Học lớp 11 PDF

Download Sách Sinh Học lớp 11 PDF

Sách sinh 11

Tải Sách Sinh Học Lớp 11 pdf

Bạn Đang Xem: Download Sách Sinh Học lớp 11 PDF

Xem Thêm : Soạn bài Sự phát triển của từ vựng – Lớp 9

Nội dung cuốn sách này bao gồm các phần sau:

Sách giáo khoa Sinh học 11 (tải miễn phí), giúp bạn truy vấn nhanh lý thuyết, kiến ​​thức và nội dung kế hoạch sách giáo khoa Sinh học 11

Xem Thêm : Phân Tích Tác Phẩm Vợ Nhặt Hay Nhất

Sách giáo khoa Sinh học 11 Nội dung: Lời nói đầu. phần thứ tư. sinh học cơ thể. Chương đầu tiên là chuyển đổi vật chất và năng lượng. a – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật. Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng của rễ. Bài 2. Vận chuyển các chất ở thực vật. Bài 3 Thoát hơi nước. Bài thứ tư là vai trò của các nguyên tố khoáng. Bài 5 Dinh dưỡng nitơ ở thực vật. Bài 6 Dinh Dưỡng Nitơ Ở Thực Vật (tiếp theo). Bài thực hành Bài 7: Thí nghiệm thoát hơi nước và tác dụng của phân bón. Bài 8 Quang hợp của thực vật. Bài 9. Quang hợp của hệ thực vật C3, C4 và cam. Bài 10. Ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài đến quang hợp. Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng. Bài 12 Hô hấp của cây. Bài thực hành Bài 13: Đo Diệp lục và Caroten. Giải bài tập Bài 14: Khảo sát quá trình hô hấp của cây. b – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật. Bài 15. Tiêu hóa ở động vật. Bài 16. Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo). Bài 17. Động vật thở. Bài 18. Tuần hoàn máu. Bài 19. Tuần hoàn máu (tiếp theo). Bài 20. cân bằng nội môi. Bài thực hành Bài 21: Đo một số chỉ tiêu sinh lí của cơ thể người. Bài 22. Xem lại chương đầu tiên. Chương hai. chạm. a – Cảm ứng ở thực vật. Bài 23. Hướng động. Bài 24 Hành động. Giải bài tập Bài 25: Hướng động. b – Cảm ứng động vật. Bài 26. Cảm ứng của động vật. Bài 27. Cảm ứng động vật (tiếp theo). Bài 28. tiềm năng nghỉ ngơi. Bài 29. Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh. Bài 30. Truyền thông tin qua các khớp thần kinh. Bài 31. Tập tính của động vật. Bài 32. Tập tính Động vật (tiếp theo). Thực hành bài 33: Xem một bộ phim về tập tính của động vật. chương thứ ba. tăng trưởng và phát triển. a – Sinh trưởng và phát triển của thực vật. Bài 34. sự phát triển của cây trồng. Bài 35. Nội tiết tố thực vật. Bài 36. Sự phát triển của thực vật có hoa. b – sinh trưởng và phát triển của vật nuôi. Bài 37. sinh trưởng và phát triển của động vật. Bài 38. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật. Bài 39. Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Sinh Trưởng Và Phát Triển Của Động Vật (tiếp theo).

Bài tập 40: Xem phim về quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật. Chương bốn. tái sản xuất. a – sinh sản của thực vật. Bài 41. Sinh sản sinh dưỡng của thực vật. Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật. Bài 43. Thực hành: Sinh sản vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép. b – Sinh sản của động vật. Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật. Bài 45. Sinh sản hữu tính của động vật. bài 46. Các cơ chế điều hòa sinh sản. Bài 47. Kiểm soát sinh sản ở động vật và kế hoạch hóa gia đình ở người. Bài 48. Xem lại các chương ii, iii và iv.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục