Bài tập 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 37, 38 Hóa lớp 8: Hóa trị

Bài tập 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 37, 38 Hóa lớp 8: Hóa trị

Bài 4 trang 38 sgk hóa 8

Video Bài 4 trang 38 sgk hóa 8

Thí nghiệm hóa trị 10 – chương 1. hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 37 SGK lớp 8 bài 4,5,6,7,8 trang 38.

Bạn Đang Xem: Bài tập 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 37, 38 Hóa lớp 8: Hóa trị

Hóa trị của nguyên tố (hoặc nhóm nguyên tử): Là con số chỉ khả năng liên kết của nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử), được xác định bởi hóa trị của h và hóa trị của o là hai đơn vị.

Quy tắc hiệu lực x. một = y.

Nếu bạn biết x, y và a (hoặc b), bạn có thể tính được b (hoặc a)

Biết a, b rồi tìm x, y để lập công thức hóa học. Chuyển đổi thành tỷ lệ: lấy x = b hoặc b’ và y = a’ (nếu a’, b’ đơn giản hơn a, b).

Giải bài tập Hóa trang 37,38 vở bài tập lớp 10

Bài 1. a) Hóa trị của nguyên tố (hoặc nhóm nguyên tử) là gì?

b) Để xác định hóa trị, nguyên tố nào có hóa trị 1 đơn vị, nguyên tố nào có hóa trị 2?

Hướng dẫn: Hóa trị của nguyên tố (hoặc nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử).

Xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố h làm đơn vị, lấy hóa trị của o làm hai đơn vị.

Poster 2. Xác định CTPT của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau:

a) kh, h2s, ch4

b) feo, ag2o, no2

Hướng dẫn Bài 2:

a) + kh: vì hóa trị của h là i, x. một = y. b => b =

Vậy hóa trị của k là i.

tương tự

+ h2s: h là giá i, s là giá ii.

Xem Thêm: Chữ Ký Tên Xuân Đẹp ❤️️ Mẫu Chữ Kí Xuân Phong Thủy

+ ch4 : c hóa trị iv và h hóa trị i.

b) + feo: fe có hóa trị ii và hóa trị o ii

+ ag2o : ag hóa trị i và o hóa trị ii

+ no2: n hóa trị iv và o hóa trị ii.

Bài 3 trình bày quy tắc hóa trị của hợp chất hai nguyên tố

Xem Thêm : Bài viết về sở thích bằng Tiếng Anh chi tiết, thu hút nhất

a) Phát biểu các quy tắc hóa trị cho các hợp chất nhị phân. Lấy công thức hóa học của hai hợp chất trong câu trên làm ví dụ.

b) Biết công thức hóa học k2so4, trong đó k là hóa trị i và nhóm (so4) có hóa trị ii. Chứng minh rằng công thức đúng theo quy tắc hóa trị.

Đáp án:a) Theo quy tắc hóa trị: x.a = y.b

– Biết x, y và a (hoặc b) rồi tính b (hoặc a).

– Biết a, b rồi tìm x, y để lập công thức hóa học. Chuyển đổi sang tỷ lệ:

+ kh: 1.i = 1.i

+ag2o: i.2 = ii.1

b) Ta có: kx(so4)y.

Theo công thức hóa học k2so4, trong đó k hóa trị i, nhóm (so4) hóa trị ii à x = 2, y = 1

Vậy cthh k2so4.

bài 4.Hóa trị của từng nguyên tố

a) Hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau, cho biết hóa trị cl i: zncl2, cucl, alcl3.

Xem Thêm: ếch ngồi đáy giếng là gì? – Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

b) Hóa trị của fe trong hợp chất feso4.

Cách 4: Theo quy tắc hóa trị ta có:

a) + zncl2 : 1.a = 2 . i => zn là hóa trị ii.

+ cucl: 1 . a = 1. i => cu có hóa trị i.

+ alcl3 : 1 .a = 3 . i => al có hóa trị iii.

b) Ta có: x.a = y.b

Vậy hóa trị của fe là ii.

Bài 5. a) Cho công thức hóa học của hợp chất gồm 2 nguyên tố sau: p(iii) và h; c(iv) và s(ii); fe(iii) và o.

b) Viết công thức hóa học của hợp chất gồm một trong các nguyên tố và nhóm nguyên tử sau:

na (i) va (oh) (i) ; cu (ii) va (so4) (ii); ca (ii) va (no3) (i).

Bài 5 Trả lời:a) Áp dụng quy tắc hóa trị ta có công thức hóa học sau:

Xem Thêm : Beethoven Là Người Nước Nào

ph3 ( p giá iii, h giá i );

cs2 ( c giá iv, s giá ii );

fe2o3 (sắt sắt, sắt đen).

b) Tương tự ta có:

naoh(hóa trị na i, nhóm oh hóa trị i);

cuso4 (hóa trị ii, nhóm so4 hóa trị ii);

Xem Thêm: Tổng Hợp Lý Thuyết Toán 12 Chương Số Phức Chọn Lọc

ca(no3)2 (hóa trị ii, hóa trị no3 i).

Bài 6 Một số công thức hóa học được viết như sau:

mgcl, ko, cacl2, naco3.

nghĩa là: cl, k, na có hóa trị i; mg, hóa trị nhóm (co3) ii. Hãy chỉ ra công thức hóa học viết sai và sửa lại.

Cách:

Các từ viết sai chính tả là: mgcl, ko, naco3;

Sửa lại: mgcl2, k2o, na2co3.

bài 7. Biết n(iv), hãy chọn công thức hóa học thỏa mãn quy tắc hóa trị sau: no, n2o3, n2o, no2.

Công thức hóa học phù hợp với quy tắc hóa trị là: no2 (vì hóa trị của o là ii).

Bài 8. a) Tìm giá trị của các bộ ba (po4) trong Bảng 1 và 2 (tr. 42,43).

b) Chọn công thức hóa học đúng trong các công thức đã cho:

A. bapo4

ba2po4

ba3po4

ba3(po4)2

Trả lời:a) hóa trị ba là ii, họ (po4) là iii

b) Phương án d.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục