Đặc điểm của văn bản nghị luận – Ngữ văn 7

Đặc điểm của văn bản nghị luận – Ngữ văn 7

Soạn bài đặc điểm của văn bản nghị luận

Video Soạn bài đặc điểm của văn bản nghị luận

Đọc lại văn bản chống nạn mù chữ (bài 18) và cho biết: Nội dung chính của đoạn văn là gì? Luận điểm được nêu dưới hình thức nào và được cụ thể hóa thành câu như thế nào? Luận đề đóng vai trò gì trong một luận án? Những yêu cầu nào bài luận của bạn phải đáp ứng nếu bạn muốn được thuyết phục?

Bạn Đang Xem: Đặc điểm của văn bản nghị luận – Ngữ văn 7

 • Lập luận chính chống nạn mù chữ trong văn bản được phản ánh trong tiêu đề của bài chống nạn mù chữ.
 • Luận điểm này được kết tinh trong câu sau:
  • “Việc cấp bách lúc này là nâng cao dân trí”.
  • “Người Việt Nam ai cũng phải biết quyền và nghĩa vụ của mình, phải có tri thức mới có thể tham gia dựng nước, trước hết phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ”.
  • Xem Thêm : Luộc Lạt hay Nuộc Lạt là từ đúng trong Tiếng Việt ta?

   → Như vậy, qua những luận điểm trên có thể thấy luận điểm là linh hồn của bài viết, nó thống nhất các đoạn thành một đơn vị. Vì vậy, để thuyết phục người đọc, người nghe thì luận điểm phải đúng, đúng, thiết thực.

   Hãy xác định các luận điểm chống nạn mù chữ trong văn bản và giải thích tác dụng của các luận điểm đó? Lập luận phải đáp ứng những yêu cầu gì để có sức thuyết phục?

   Xem Thêm : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP, ỨNG XỬ

   Các lập luận chống nạn mù chữ trong bài viết như sau:

   • Luận điểm 1:
    • Luận điểm: Thực dân Pháp thi hành chính sách ngu dân, hạn chế mở trường, không muốn nhân dân ta biết chữ để lừa bịp, bóc lột nhân dân ta. nhân dân ta.
    • Ví dụ: 95% dân số cả nước mù chữ.
    • Luận điểm 2:
     • Luận điểm:
      • Một trong những việc cấp thiết nhất lúc này là nâng cao dân trí.
      • Mọi người phải biết quyền và trách nhiệm của mình…
      • Người biết chữ, dạy người mù chữ, góp phần giáo dục quần chúng.
      • Những người không thể đọc nên học tập chăm chỉ.
      • Phụ nữ cần học hỏi nhiều hơn.
      • Ví dụ: vợ không biết thì chồng nói, vợ không biết thì chồng nói;

       → Từ đây, chúng tôi có thể khẳng định: Lập luận này là cơ sở của lập luận trình bày trong bài viết này. Để bài viết, luận văn có sức thuyết phục thì hệ thống luận cứ phải chân thực, đúng đắn, tiêu biểu.

       Hãy chỉ ra thứ tự các luận cứ trong bài chống nạn mù chữ và giải thích các luận điểm đó tuân theo trình tự nào và có nội dung gì?

       • Trật tự các luận điểm trong văn mẫu rất chặt chẽ, hợp lí và giàu sức thuyết phục, bởi các luận điểm, luận cứ được sắp xếp theo trình tự thời gian, giới tính, lớp lớp rất hợp lý, làm nền tảng vững chắc cho mỗi luận điểm.
       • Đầu tiên, tác giả đưa ra lý do để biết chữ. Thứ hai, tác giả khẳng định vai trò của việc nâng cao dân trí, vai trò của việc hiểu chữ quốc ngữ, cuối cùng tác giả đưa ra những biện pháp cụ thể để xóa nạn mù chữ.
        • Bài văn nghị luận nào cũng phải có luận điểm, luận điểm và luận điểm. Một bài văn có thể có nhiều luận điểm chính và luận điểm phụ.
        • Luận điểm là luận điểm thể hiện tư tưởng, quan điểm của luận điểm dưới hình thức câu khẳng định hoặc câu khẳng định, diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu, mạch lạc. Luận điểm là linh hồn của bài viết, nó thống nhất các đoạn thành một khối. Lập luận phải đúng đắn, chân thực, thiết thực thì mới có sức thuyết phục.
        • Cơ sở là lập luận và bằng chứng là cơ sở của lập luận. Luận cứ phải trung thực, chính xác, tiêu biểu thì luận cứ mới có sức thuyết phục.
        • argument là một cách phát biểu một đối số để gợi ra một đối số. Các luận cứ phải mạch lạc, hợp lý thì bài văn mới có sức thuyết phục.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục