Sách giáo khoa Hóa học 9 – THI247.com

Sách giáo khoa Hóa học 9 – THI247.com

Sách giáo khoa hóa 9 pdf

thi247.com giới thiệu đến bạn đọc sách giáo khoa hóa học 9 file pdf (download miễn phí) nhằm giúp các bạn truy vấn nhanh lý thuyết, kiến ​​thức và nội dung chương trình sách giáo khoa hóa học 9. .

Bạn Đang Xem: Sách giáo khoa Hóa học 9 – THI247.com

Xem Thêm : Hình Xăm Chữ Thái Ý Nghĩa ❤️ Tattoo Chữ Thái Đẹp Nhất

Sách giáo khoa Hóa học 9 Nội dung: Chương 1 Các dạng hợp chất vô cơ. Bài 1 (1 buổi): Tính chất hóa học của oxit. Giới thiệu tổng quan về phân loại oxit. Bài 2 (2đ): Một số oxit quan trọng. Bài 3 (1 tiết): Tính chất hóa học của axit. Bài 4 (2 tiết): Một số axit quan trọng. Bài 5 (1 buổi): Bài tập: Tính chất hóa học của oxit và axit. Bài 6 (1 buổi): Bài tập: Tính chất hóa học của oxit và axit. Bài 7 (1 buổi): Tính chất hóa học của bazơ. Bài 8 (2tiết): Một số vấn đề cơ bản quan trọng. Bài 9 (1 buổi): Tính chất hóa học của muối. Bài 10 (1 buổi): Một số muối quan trọng. Bài 11 (1 buổi): Phân Bón Hóa Học. Bài 12 (1 buổi): Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ. Bài 13 (1 tiết): Luyện tập Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ. Bài 14 (1 buổi): Bài tập: Tính chất hóa học của bazơ và muối. Chương 2 Kim loại. Bài 15 (1 buổi): Tính chất vật lý của kim loại. Bài 16 (1 tiết): Tính chất hóa học của kim loại. Bài 17(1 tiết): Dãy hoạt động hóa học của kim loại. Bài 18(1 buổi): Nhôm. Bài 19 (1 buổi): Bàn là. Bài 20 (1 buổi): Hợp kim sắt: gang, thép. Bài 21 (1 buổi): Ăn Mòn Kim Loại Và Bảo Vệ Chống Ăn Mòn Kim Loại. Bài 22 (1 buổi): Luyện tập Chương 2: Kim loại. Bài 23 (1 buổi): Bài tập: Tính chất hóa học của nhôm và sắt. Bài 24 (1 tiết): Ôn tập chương 3 phi kim học kỳ 1. Sơ lược về lịch sử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Bài 25 (1 buổi): Tính chất của phi kim. Bài 26 (2tiết): Clo. Bài 27(1 buổi): Cacbon. Bài 28 (1 tiết): Cacbon oxit. Bài 29 (1 tiết): Axit cacbonic và muối cacbonat. Bài 30 (1 buổi): Silic. Công nghiệp silicat Bài 31 (2 tiết): Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Bài 32 (1 tiết): Bài tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Bài 33 (1 tiết): Bài tập: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng. Chương 4 Hiđrocacbon. nhiên liệu. Bài 34 (1 tiết): Khái niệm hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ. Bài 35 (1 tiết): Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Bài 36 (1 buổi): Metan. Bài 37(1 buổi): Etylen. Bài 38(1 buổi): Axetilen. Bài 39(1 tiết): Benzen. Bài 40 (1 buổi): Dầu khí. Bài 41(1 tiết): Nhiên liệu. Bài 42 (1 buổi): Luyện tập Chương 4: Hiđrocacbon – Nhiên liệu. Bài 43 (1 buổi): Bài tập: Tính chất của Hiđrocacbon. Chương 5 Giới thiệu về Hiđrocacbon. polyme. Bài 44(1 tiết): Rượu. Bài 45 (2đ): Axit axetic. Bài 46(1 buổi): Mối liên hệ giữa etilen, etanol, axit axetic. Bài 47(1 tiết): Chất béo. Bài 48(1 buổi): Bài tập: Rượu, Axit Axetic, Chất béo. Bài 49 (1 buổi): Bài tập: Tính chất của Rượu và Axit. Bài 50 (1 buổi): Glucozơ. Bài 51(1 tiết): Sucrozơ. Bài 52 (1 tiết): Tinh bột và Xenlulozơ. Bài 53(1 tiết): Prôtêin. Bài 54(2tiết): Polime. Bài 55 (1 buổi): Bài tập: Tính chất của Glucozơ. Bài 56 (2 giờ học): Tổng kết cuối năm. Phụ lục 1. Phụ lục 2. Mục lục. Mục lục.

[quảng cáo]

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục