TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tài liệu để phát triển các lớp học thấu cảm của đoàn.

Bài học 1

Bạn Đang Xem: TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Một số câu hỏi cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và nuôi dưỡng. Ngày 3 tháng 2 năm 1930 là ngày thành lập đảng. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Để giúp các bạn hiểu sơ bộ về Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu một số vấn đề cơ bản sau:

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả nước.

-Mục đích của bữa tiệc của chúng tôi là:

Xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, thịnh vượng và giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là thực hiện chủ nghĩa cộng sản.

– Bên ký kết hoạt động trên cơ sở:

+ Lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, mang truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại, nắm bắt các quy luật khách quan. , xây dựng đường lối chính trị phù hợp với xu thế thời đại và điều kiện đất nước, đúng Đường lối cách mạng, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

+ Đảng ta là một tổ chức chặt chẽ, cùng ý chí và hành động nhất quán, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm, tự phê bình và tự phê bình. Tình đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết thống nhất trên cơ sở cương lĩnh chính trị, hiến pháp của Đảng.

+ Đảng ta gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ đất nước, xây dựng Đảng dựa vào nhân dân dưới sự giám sát của nhân dân, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân làm cách mạng. gây ra.

+ Đảng ta kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình thế giới, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội và nhân dân thế giới.

+ Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng đổi mới, tự sửa chữa, không ngừng nâng cao hiệu lực chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Hoạt động cách mạng của Đảng:

Từ khi thành lập đến nay, đảng bộ đã lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ và giành được nhiều thắng lợi to lớn.

Đó là thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng diễn ra liên tục trong 15 năm kể từ khi thành lập Đảng, từ cuộc nổi dậy của Liên Xô – Nghệ Kinh, đến phong trào dân chủ 1936-1939, mặc dù có lúc cuộc cách mạng bị thiêu rụi. Chế độ thuộc địa nửa phong kiến ​​ở nước ta bị xóa bỏ, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Nhật ác liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh đổ chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước. Đã đóng góp quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Chiến thắng Mimas, đất nước đang từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Kế thừa những thành tựu và kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc thời chiến và thời kỳ đầu sau thống nhất đất nước. Khắc phục những sai lầm, khuyết điểm của chủ quan, duy tâm, vi phạm quy luật khách quan, hăng hái đổi mới xã hội; duy trì cơ chế kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp trong một thời gian dài, đã trải qua nhiều nghiên cứu, thử nghiệm, đúc kết tâm huyết của các Mọi người. Căn cứ vào tình hình thực tế Việt Nam và tình hình quốc tế mới, Đảng ta đã đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Từ thực tiễn thành công và những sai lầm, nhóm của chúng tôi đã rút ra bài học:

Một : giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là vấn đề xuyên suốt quá trình cách mạng nước ta, bởi độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội là nền tảng vững chắc của độc lập dân tộc.

Hai : Đảng ta xác định sự nghiệp cách mạng là của dân, vì dân, vì dân. Chính nhân dân đã làm nên những thắng lợi lịch sử, và mọi hoạt động của đảng đều phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng của nhân dân.

Ba : Không ngừng nâng cao sức mạnh đoàn kết toàn đảng, quân và dân, đoàn kết quốc tế, tạo thành lực lượng chung.

Bốn là: Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế.

Năm : Sự lãnh đạo đúng đắn của đảng ta là nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bởi vì đảng của chúng tôi không có gì khác để làm ngoài việc phục vụ đất nước và nhân dân.

Đảng ta nắm vững và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng bồi đắp trí tuệ và khả năng tổ chức, tôn trọng quy luật khách quan, đưa cách mạng Việt Nam đi đúng hướng.

p>

Từ tình hình thực tế của quá trình lãnh đạo cách mạng và kinh nghiệm nêu trên, có thể chắc chắn rằng Đảng ta luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và có khả năng tiếp tục. Tiếp tục lãnh đạo vững chắc cách mạng Việt Nam thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, bảo vệ vững chắc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Chúa ơi.

Những quan điểm cơ bản của Đảng về công tác thanh niên:

+ Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng vai trò cao đẹp của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xem công tác thanh niên là vấn đề chiến lược và đặc biệt. Nó là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

+ Công tác thanh niên là trách nhiệm của toàn đảng, toàn xã hội. Công tác thanh niên phải tranh thủ được sức mạnh tổng hợp đồng thời của mọi thành viên trong hệ thống chính trị.

+ Nội dung cơ bản của công tác thanh niên là giáo dục, rèn luyện thanh niên trở thành những người có đủ phẩm chất, năng lực, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng trong xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Vì vậy, nhiệm vụ của công tác thanh niên là tạo môi trường tốt nhất, thuận lợi nhất để thanh niên đến tuổi trưởng thành.

+ Công tác thanh niên là một khoa học nên phải coi đây là một khoa học thực sự. Thu hút, thuyết phục, vận động các phương thức cơ bản của công tác đoàn kết, gắn bó thanh niên. Đây là lý do cần có các khoa học hỗ trợ như tâm lý học, sư phạm học …

+ Xây dựng tổ chức công đoàn là xây dựng đảng, vì xây dựng tổ chức công đoàn là cung cấp cho đảng những đảng viên trẻ, cán bộ trẻ, góp phần xây dựng đảng ngày càng vững mạnh. Trách nhiệm xây dựng đoàn của các cấp ủy là vấn đề cần được làm rõ trong công tác xây dựng đảng.

Xem video bài giảng: Bài 1_Một số câu hỏi cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam

Xem Thêm : Cù Lũ Là Gì, Thuật Ngữ Cù Lũ Có Trong Những Game Hot Nào

Bài học 2

Một số câu hỏi cơ bản

Giới thiệu về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

1. Truyền thống

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập ngày 26 tháng 3 năm 1931 (đây là ngày cuối cùng của cuộc họp cấp ủy lần thứ hai bàn về công tác vận động thanh niên. Đại hội công đoàn toàn quốc lần thứ ba quyết định lấy ngày thành lập đoàn làm tiêu chuẩn)).

Đoàn Thanh niên là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và nuôi dưỡng. Nhóm gồm những người trẻ tiên tiến. Hơn 80 năm cống hiến và trưởng thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát triển từ 8 đội viên lúc đầu lên hơn 4 triệu đội viên hiện nay. Thế hệ thanh niên Việt Nam nối tiếp nhau chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng, lập nhiều chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng xã hội chủ nghĩa, lập nên truyền thống cách mạng vẻ vang của Duẩn. Đó là:

– Truyền thống yêu nước nồng nàn, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng, gắn bó sống còn với lợi ích của đất nước, nhân dân và hệ thống xã hội chủ nghĩa.

– Tác dụng truyền thống cách mạng, xung kích, không ngại hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó.

– Truyền thống đoàn kết, tinh thần đoàn kết, nhân văn cao cả.

– Truyền thống hiếu học, ham học hỏi, vượt khó, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, giàu hoài bão.

Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931, Daoan nhiều lần đổi tên để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các giai đoạn cách mạng. Tên của các liên minh trong từng thời kỳ như sau:

– Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931 đến năm 1936, tên của đoàn là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.

– Từ năm 1937 đến năm 1939, tên của đoàn là Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.

– Từ tháng 11 năm 1939 đến năm 1941, tên của liên minh là Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương.

– Từ tháng 5 năm 1941 đến năm 1956, tên của liên minh là Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.

– Từ ngày 25 tháng 10 năm 1956 đến năm 1970, tên của đoàn là Đoàn Thanh niên Công nhân Việt Nam.

Từ tháng 2 năm 1970 đến tháng 11 năm 1976, công đoàn có tên là Liên đoàn Thanh niên Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

– Từ tháng 12 năm 1976 đến nay, Công đoàn có tên là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2. Mục đích của Liên minh

Đấu tranh để đạt được mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, xã hội văn minh.

3. Bản chất của liên minh

Bản chất chính trị – xã hội của liên minh thể hiện trên hai phương diện: tiên tiến và đại chúng. Công đoàn không phải là tổ chức quần chúng quần chúng mà là tổ chức chính trị của thanh niên tiên tiến (thanh niên giác ngộ lý tưởng trong đảng). Tuy nhiên, Đoàn thanh niên cũng là một tổ chức xã hội, vì là tổ chức của quần chúng thanh niên và là tổ chức của thanh niên.

4. Chức năng của công đoàn

doan là lực lượng dự bị động viên tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đội xung kích cách mạng. Vai trò đó thể hiện ở chỗ, Đoàn Thanh niên luôn xác định trách nhiệm tích cực tham gia xây dựng đảng, là nguồn cán bộ của Đảng, là người kế tục xuất sắc, trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng. hồ.

YMCA là một trường xã hội xã hội dành cho thanh thiếu niên. Công đoàn tạo môi trường để thanh niên tham gia hoạt động, giúp đỡ họ, đồng thời hình thành và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội ngày nay.

doan là cơ quan đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên. Chức năng này thể hiện rõ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức của thanh niên, sinh ra vì thanh niên.

Duẩn là Đội trưởng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Chức năng này thể hiện trách nhiệm của Hội Liên hiệp Thanh niên trong việc giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng nhằm tạo thêm nguồn lực cho Liên đội.

5. Vị thế và vai trò của liên minh

– Công đoàn là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của đất nước. Theo hệ thống này, Đảng lãnh đạo, Đoàn thanh niên là một trong những tổ chức thành viên, tạo nên sức mạnh của nhân dân theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhà nước quản lý”. Với cương vị này, tổ chức công đoàn sẽ phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể, xã hội, tập thể lao động và gia đình để chăm sóc, giáo dục, rèn luyện và bảo vệ thanh niên, nhi đồng, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia quản lý. của nhà nước và xã hội.

– Đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên giữ vai trò chỉ huy trực tiếp, chịu trách nhiệm xây dựng tổ chức của Đội, hỗ trợ kinh phí và lựa chọn nhân sự để hoàn thành các công việc còn thiếu. Năm của đứa trẻ.

– Đối với phong trào thanh niên và các tổ chức xã hội của thanh niên (bao gồm: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam …) Công đoàn là nòng cốt chính trị, đóng vai trò nòng cốt trong các hoạt động của thanh niên, các phong trào và tổ chức thanh niên. Công đoàn hỗ trợ và giúp đỡ hội thanh niên đạt được mục tiêu và tôn chỉ theo quy chế của hội.

6. Các nguyên tắc tổ chức của liên minh

Đội TNTP Hồ Chí Minh được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực hiện nguyên tắc này để đảm bảo Đoàn thanh niên thực sự trở thành một tổ chức quần chúng tự nguyện, dân chủ và tự chủ tiên tiến của thanh niên.

Nguyên tắc tập trung dân chủ của Đạo An được thể hiện ở các khía cạnh sau:

Xem Thêm : HIẾN ĐỊNH LÀ GÌ

– Cơ quan lãnh đạo của công đoàn các cấp được bầu ra, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm.

– Cơ quan chủ quản cao nhất của công đoàn là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của công đoàn các cấp là đại hội hoặc hội nghị đoàn viên công đoàn cùng cấp. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan chủ quản là ban chấp hành do đại hội đoàn thanh niên cùng cấp bầu ra. Giữa hai kỳ họp cấp ủy, cơ quan lãnh đạo là ban thường vụ do cấp ủy cùng cấp bầu ra.

– Ban chấp hành đoàn thanh niên các cấp có trách nhiệm báo cáo công tác với đại hội đoàn cùng cấp, ban chấp hành đoàn thanh niên cấp trên và cấp ủy. Đồng thời báo cáo cấp ủy cùng cấp và chấp hành công đoàn cấp dưới.

Thực hiện nghiêm túc nghị quyết công đoàn, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức.

Trước khi quyết định công việc của đoàn và biểu quyết nghị quyết của đoàn, các thành viên phải cung cấp thông tin và phát biểu ý kiến ​​của mình, những ý kiến ​​thuộc về thiểu số có quyền bảo lưu và báo cáo với đoàn. Trên đây là cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc, nhưng các nghị quyết hiện hành phải được tuân thủ nghiêm ngặt.

7. Quyền và nghĩa vụ của thành viên

a. Các thành viên công đoàn có quyền

– Được yêu cầu tổ chức các phái đoàn, để bảo vệ các quyền hợp pháp của họ, đồng thời giúp đỡ và tạo điều kiện cho những nỗ lực của họ để trưởng thành.

– Có khả năng ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo công đoàn các cấp.

– Tìm hiểu về, thảo luận, chất vấn, phê bình, bỏ phiếu cho các đề xuất và giữ lại các nhận xét về công việc của Liên minh.

b. Đoàn viên có trách nhiệm

– Luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, rèn luyện lao động, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Gương mẫu chấp hành và vận động thanh niên thực hiện đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tham gia xây dựng và bảo vệ đảng, chính quyền. Chấp hành tốt Điều lệ công đoàn và các nghị quyết của Công đoàn, thực hiện các hoạt động công đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.

– Thân mật với tuổi trẻ. Tích cực xây dựng Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh, giúp đỡ thanh niên, hội viên trở thành đoàn viên.

Xem video bài giảng: Bài 2_Một số câu hỏi cơ bản về YMCA Hồ Chí Minh

Bài học 3

Làm việc chăm chỉ để trở thành đoàn viên

1. Tại sao phải cố gắng trở thành một đoàn viên?

Mỗi chúng ta, đặc biệt là thanh niên đều mong muốn được sống trong một tổ chức có môi trường phù hợp để cống hiến và trưởng thành. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức và môi trường tạo điều kiện cho thanh niên chúng ta nhanh chóng đầu tư và trưởng thành vì:

p>

Khi tham gia công đoàn, bạn sẽ được sống trong một môi trường tiên tiến, nơi bạn sẽ được hướng dẫn và tạo điều kiện để thực hiện những ước mơ và hoài bão chính đáng của mình. Đó là môi trường giúp bạn học tập, rèn luyện và góp phần xây dựng quốc gia thịnh vượng, gia đình hạnh phúc.

Khi tham gia YMCA, bạn sẽ được sống trong một môi trường văn hóa, nơi mọi người đều có cơ hội sống trẻ trung, hồn nhiên và sáng tạo, tiếp thu những giá trị tinh thần phong phú và phát huy truyền thống địa phương. Con người tiếp cận nền văn minh hiện đại với những giá trị nhân văn cao cả.

Khi tham gia công đoàn, bạn sẽ được sống trong một môi trường thân thiện, đoàn kết, nơi mọi người sẽ chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc, mong muốn và giúp đỡ nhau giải quyết các vấn đề hàng ngày.

Khi bạn vào câu lạc bộ thanh thiếu niên, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn, bạn sẽ trở thành một người bạn tốt của tất cả những người trẻ tuổi và bạn sẽ được các em nhỏ yêu mến.

2. Làm thế nào để làm việc chăm chỉ để trở thành một đoàn viên?

Để trở thành Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trước hết phải phấn đấu là công dân tốt, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tích cực học tập lao động, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quốc gia.

Hãy nghiên cứu “Điều khoản của Hội”, nếu bạn đồng ý với Điều khoản của Hội và tự nguyện hoạt động trong tổ chức cơ sở của Đoàn Thanh niên, bạn sẽ được phong tặng danh hiệu “Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”. Cụ thể, Youth League muốn bạn:

– Tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao toàn diện phẩm chất của bản thân, có năng lực chuyên môn và trưởng thành.

– Tích cực lao động sản xuất để đạt được công bằng cho bản thân, gia đình và xã hội.

– Trung thành với Tổ quốc, sẵn sàng, sẵn sàng với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, trước hết là tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, phấn đấu trở thành thanh niên kiểu mẫu về mọi mặt, làm nòng cốt trong các hoạt động của Chi đoàn. phong trào thiếu niên.

Với những khát vọng chính đáng và nỗ lực thực hiện những ước mơ hoài bão cao đẹp của tuổi trẻ, Đội TNTP Hồ Chí Minh sẽ luôn rộng cửa chào đón các bạn.

Xem video bài giảng: Bài 3_Làm người đoàn viên chăm chỉ

Lưu ý: Liên hệ với ban chấp hành công đoàn cơ sở để lấy phiếu

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Kinh Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *