In parallel with là gì

Dưới đây là các khái niệm, định nghĩa và giải thích về cách sử dụng phép loại suy trong tiếng Anh. Sau khi đọc nội dung này, bạn phải biết từ parallels trong tiếng Anh có nghĩa là gì.

song song // song song; so sánh; vĩ độ-p. Clifford clift-p song song. Parallels of Latitude (Lý thuyết trò chơi) Parallels of Latitude – p.s của bề mặt quay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *