Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Nhận thức rõ ràng và sâu sắc rằng, chỉ có sự lãnh đạo của Đảng mới có thể vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào điều kiện cụ thể của đất nước và đưa cách mạng giải phóng dân tộc đi đến hồi kết. Cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi, để thành công, Hồ Chí Minh đã ra sức thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta, Người luôn tâm niệm xây dựng một đảng vĩ đại. mạnh về mọi mặt. Chủ tịch Hồ Chí Minh và đảng ta rất quan tâm đến công tác xây dựng đảng. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng được nhân dân thể hiện rõ ràng và nhất quán, thể hiện sự vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác về Đảng Cộng sản trong điều kiện Việt Nam

Trước hết, Người khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân Việt Nam.

“Đề cương” của Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua tại Hội nghị hợp nhất lần thứ ba năm 1930 quy định rằng Đảng là đội tiên phong của quân đội vô sản bao gồm rộng rãi giai cấp công nhân. Trao quyền cho họ để lãnh đạo quần chúng.

Bạn Đang Xem: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đại hội lần thứ 2 của Đảng năm 1951 khẳng định “Đảng Lao động Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân Việt Nam và nhân dân lao động Việt Nam. Mục đích của đảng là phát triển chế độ dân chủ nhân dân của Đảng. tiến tới hệ thống xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiến tới thực hiện tự do, hạnh phúc của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc anh em, dân tộc thiểu số ở Việt Nam ”. [1]

Tóm tắt Đại hội II: Đảng Lao động Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, nói cách khác, Đảng Lao động Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân. Đảng Lao động Việt Nam thực chất là một đảng công nhân, một đảng cách mạng kiểu mới của giai cấp công nhân, vì Đảng Lao động Việt Nam có đầy đủ các thuộc tính cơ bản của một đảng công nhân kiểu mới. :

 1. Đảng dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin;
 2. Đảng lấy dân chủ tập trung làm nguyên tắc tổ chức;
 3. Đảng phát triển bằng tự phê bình và phê bình.
 4. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu quan điểm về đảng (phát biểu tại hội nghị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ do Trung ương tổ chức tháng 1-1965): Đảng ta xứng đáng là đội tiên phong, là bộ. Giai cấp vô sản, nhân dân lao động và nhân dân cả nước, Đảng ta biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào điều kiện đất nước, xây dựng đường lối, chủ trương đúng đắn, bảo đảm cho cách mạng phát triển thuận lợi. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của ta nói chung là những đảng viên chân chính, trung thành với giai cấp và lợi ích của nhân dân, được nhân dân hết lòng tin yêu.

  Trong công việc, Đạo đức cách mạng viết: “Muốn thắng lợi, cách mạng phải do giai cấp công nhân lãnh đạo. Vì đó là giai cấp tiên tiến nhất, giác ngộ nhất, kiên quyết nhất, kỷ luật nhất và có tổ chức nhất. chuyên chính vô sản là bộ tham mưu của giai cấp công nhân. Các cuộc cách mạng ở Liên Xô và các nước thuộc phe xã hội chủ nghĩa đã chứng minh điều này, không ai có thể phủ nhận được. ”[2]

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phân tích những nhân tố dẫn đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong tác phẩm “Ba mươi năm hoạt động của Đảng”. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng đã giương cao ngọn cờ cách mạng dân tộc dân chủ và lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc. Đồng thời, giai cấp tư sản yếu ớt chỉ muốn thỏa hiệp với đế quốc và tìm cách tồn tại. Tuy tầng lớp tiểu tư sản tràn trề sức sống, nhưng tư tưởng của nó bị trì trệ và không có lối thoát. Chỉ có giai cấp công nhân là dũng cảm nhất, cách mạng nhất, luôn dũng cảm đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc thực dân. Với lý luận cách mạng tiên phong và kinh nghiệm của phong trào vô sản quốc tế, giai cấp công nhân nước ta đã chứng tỏ là người lãnh đạo tin cậy nhất của nhân dân Việt Nam. “[3]

  Xem Thêm : TỪ A- Z VỀ ĐỒ SI NGUYÊN KIỆN

  Từ đó đến nay, qua từng thời kỳ cách mạng, Đảng ta tiếp tục xây dựng bản chất công nhân của Đảng ngày càng cụ thể hơn cả về lý luận và thực tiễn.

  “Chương trình xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” do Đại hội VII của Đảng thông qua năm 1981 đã chỉ rõ: “Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, là đại biểu trung thành của giai cấp công nhân Việt Nam. đại diện cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và lợi ích của dân tộc.

  Mục đích của đảng là xây dựng một nước Việt Nam thịnh vượng, dân chủ và hùng mạnh trên con đường chủ nghĩa xã hội, và cuối cùng là thực hiện lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản “[4]

  Đại hội lần thứ bảy và thứ chín tiếp tục khẳng định và phát triển tư tưởng này. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng bổ sung: “Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, dân giàu, nước mạnh, xây dựng xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và thực hiện cuối cùng chủ nghĩa cộng sản “ [5]

  Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, về lợi ích, đảng đại diện cho lợi ích của giai cấp và của đất nước.

  Nói đến bản chất công nhân của đảng, không có nghĩa là coi thường vấn đề dân tộc, bởi vì trong thời đại này, chủ nghĩa đế quốc vẫn còn tồn tại, và ngày nay “bảo vệ nhân quyền” được sử dụng để áp bức nhân dân, buộc a quốc gia hay dân tộc khác phục tùng họ và chỉ có thể đứng trên quan điểm của giai cấp công nhân hiện đại, có quan điểm thế giới khoa học và phương pháp luận biện chứng, học thuyết tiên phong là chủ nghĩa Mác – Lê-nin, chỉ có như vậy chúng ta mới có chủ trương, chính sách đúng đắn để bảo đảm quốc gia lợi ích trước mắt và lâu dài. Chắc chắn nhất.

  Báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Công nhân Việt Nam tháng 2 năm 1951 nêu rõ mục tiêu đấu tranh của Đảng chỉ khi phù hợp với nguyện vọng của Đảng Công nhân Việt Nam. Lợi ích thì cách mạng thành công: bất cứ việc gì phù hợp với ý chí của nhân dân lao động sẽ được sự ủng hộ và đấu tranh sôi nổi của quần chúng, và đây mới là phong trào quần chúng thực sự. Trong báo cáo nêu trên cũng chỉ rõ, phải coi trọng lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, phải đoàn kết bình đẳng các lợi ích này: trong thời kỳ này, lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và cả dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nên phải là đảng của cả nước. “

  Xem Thêm : Obesity Degree là gì

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định một quan điểm rất rõ ràng và dễ hiểu, đó là: “Mọi việc do đảng và chính phủ đề ra là để nâng cao đời sống của nhân dân. Làm việc gì không có mục đích này là sai.

  Chính trên quan điểm Đảng đại diện cho lợi ích của nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên dù ở bất cứ đâu, cương vị công tác nào cũng phải đặt lợi ích của đảng, của nhân dân lên trên hết. Trong cuốn sách “Nâng cao đạo đức cách mạng và xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân” ngày 3/2/1969, Người viết: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng và của nhân dân lên trên hết. Phải kiên quyết diệt trừ chủ nghĩa cá nhân. đạo đức cách mạng, tu dưỡng tư tưởng tập thể, đoàn kết, tổ chức, kỷ luật phải đi sâu, đi sát thực tế, sâu sát quần chúng, thực sự tôn trọng và phát huy quyền tự chủ tập thể của quần chúng, phải ra sức học tập, rèn luyện. và nâng cao trình độ kiến ​​thức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác nhau. Dịch vụ ” [6]

  Sự thể hiện bản chất giai cấp công nhân của Đảng trước hết là rõ ràng, nhất là khi Đảng ta thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì chỉ có giai cấp công nhân mới “làm cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa thành công”.

  Trong di sản lý luận của Hồ Chí Minh để lại cho các thế hệ mai sau, tư tưởng cách mạng giải phóng dân tộc lấy độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội làm nòng cốt là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi tư tưởng của nhân loại. Đây là kết quả của việc ra nước ngoài tìm đường cứu nước và nhân dân theo quan điểm cách mạng của giai cấp vô sản. Sự lựa chọn này là kết quả trực tiếp của việc Hồ Chí Minh giác ngộ chủ nghĩa Mác – Lê-nin và chủ nghĩa xã hội khoa học, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng của Cách mạng Việt Nam thời kỳ đầu. Thế kỷ 20.

  Trung thành với sự lựa chọn của nhân dân, từ trước đến nay, Đảng ta luôn đặt mục tiêu chung của cách mạng Việt Nam là: “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội gắn liền, dân giàu thì nước mạnh, xã hội chủ nghĩa.” công bằng thì dân là dân. Dân làm chủ, văn minh ”.

  Trên đây cũng là một tiêu chí để đánh giá bản chất giai cấp công nhân của đảng. Vai trò hàng đầu của đạo đức đảng được quyết định bởi tính cách của người cách mạng, chứ không phải do quy mô giai cấp. Đặc điểm cách mạng này là bản chất giai cấp công nhân của đảng. Trong khi thành phần giai cấp công nhân là nhân tố quan trọng, không phải là nhân tố duy nhất quyết định bản lĩnh giai cấp công nhân, mà còn là nhân tố quan trọng nhất. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao bản lĩnh giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. /.

  th.s. dang thi minh hao le hong phong giảng viên học viện đào tạo cán bộ

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Kinh Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *