Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi

Thông tư 22 thi giáo viên giỏi

Thông tư 22 thi giáo viên giỏi

Video Thông tư 22 thi giáo viên giỏi

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bạn Đang Xem: Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi

Xem Thêm : Oan Thị Màu và oan Thị Kính?

Số: 22/2019/tt-bgdĐt

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Xem Thêm : Oan Thị Màu và oan Thị Kính?

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2019

Xem Thêm: Trace là gì? Tổng hợp các kiến thức liên quan

Tiến độ

Quy chế thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp trong cơ sở giáo dục phổ thông

Xem Thêm : Oan Thị Màu và oan Thị Kính?

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Nghị định số 69/2017/nĐ-cp ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/nĐ-cp ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều trong Luật Giáo dục, ngày 11 tháng 5 năm 2011 Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2011/nĐ -CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/nĐ-cp ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, bổ sung một số điều khoản của Luật Giáo dục Nghị định số 07/2013/nĐ của Chính phủ -cp ngày 09 tháng 01 năm 2013 sửa đổi Nghị định Chính phủ số 31/2011/nĐ-cp ngày 11 tháng 5 năm 2011 Điều 1 Điểm b Điều 13 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định Chính phủ số 75/2006/nĐ-cp tháng 8 ngày 02 tháng 01 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của giáo viên và giám đốc cơ quan quản lý giáo dục;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra thông báo ban hành Thể lệ Hội thi Giáo viên dạy giỏi trong các cơ sở giáo dục mầm non; Giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Điều 1 Thông báo về chuẩn bình chọn giáo viên dạy giỏi trong cơ sở giáo dục mầm non được ban hành đồng thời với thông báo này, giáo viên giỏi là giáo viên chủ nhiệm giỏi trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Xem Thêm: Luyện tập: Giải bài 39 40 41 42 43 trang 73 sgk Toán 7 tập 2

Điều 2 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2020 và thay thế Thông tư số 49/2011/tt-bgdĐT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Mầm non;Thông tư số 21/2010/tt-bgdĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 20 tháng 7 năm 2010 ban hành Thể lệ Hội thi Giáo viên dạy giỏi các cấp học của giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Giáo dục và Đào tạo ngày 26/11/2012 Thông tư số 43/2012/tt-bgdĐT ban hành quy chế hội thi giáo viên dạy giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Điều 3 Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo , các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông báo này./. /.

Địa điểm giao hàng:

– Văn phòng Chính phủ;

– Ủy ban Quốc hội vhgd -tntn&nĐ;

Xem Thêm : Đỗ Nương Báo Oán – Hồ Biểu Chánh

– Hội đồng Giáo dục Tiểu bang;

-Ban Tuyên giáo tw;

– Bộ Tư pháp (cục k.tr. vbqppl);

Xem Thêm: Bài Tập Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Và Phương Pháp Giải

– báo;

– Trang thông tin điện tử của chính phủ;

– trang web gd&tel;

– như Mục 3 (Thực hiện);

– Lưu: dịch vụ vt, pc. ngcbqlgd.

kt. Bộ trưởng

Thứ trưởng

Nuan You Dao

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *