Quy chế dân chủ trong hoạt động của trường Tiểu học Bách Thuận

Quy chế dân chủ trong trường học

Phòng GD & Số điện thoại huyện Vũ Thư, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Một trường phổ cập Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Bạn đang xem: Quy chế dân chủ trong trường học

số 26/ qĐ – nt bạch thuận, ngày 20 tháng 01 năm 2019

đã quyết định

“Quy chế thực hiện quy chế dân chủ trong điều hành nhà trường”

Năm học: 2018-2019

Xem Thêm: [Hóa giải] Ý nghĩa tên Khánh Huyền là gì? Tên hay cho con gái

Hiệu trưởng trường tiểu học bạch thuận

Xem Thêm: [Hóa giải] Ý nghĩa tên Khánh Huyền là gì? Tên hay cho con gái

– Điều lệ trường tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 41/2010/tt-bgd ngày 30 tháng 12 năm 2010 kèm theo Điện thoại;

– Căn cứ Nghị định số 04/2015/nĐ-cp ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

– Căn cứ Quyết định số 04/2000/qd-bgd&td ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường;

– Theo kết quả thảo luận về xây dựng quy chế thực hiện dân chủ trường học được thảo luận tại cuộc họp cb-vc học kỳ II năm học 2018-2019 trường tiểu học Bách Thuận;

Xem Thêm: [Hóa giải] Ý nghĩa tên Khánh Huyền là gì? Tên hay cho con gái

Quyết định

Xem Thêm: [Hóa giải] Ý nghĩa tên Khánh Huyền là gì? Tên hay cho con gái

Điều 1. Cùng với quyết định này, Quy định về thực hiện dân chủ trong trường tiểu học Baishun được ban hành.

Xem Thêm: [Hóa giải] Ý nghĩa tên Khánh Huyền là gì? Tên hay cho con gái

Điều 2. Toàn thể CC-VC và CBGV, các tổ chức, đoàn thể nhà trường và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Biên nhận: Hiệu trưởng

– Thích #2;

– phòng gd (b/c);

– Lưu vt.

Xem Thêm: [Hóa giải] Ý nghĩa tên Khánh Huyền là gì? Tên hay cho con gái

Trần hoa Osmanthus

Xem Thêm: [Hóa giải] Ý nghĩa tên Khánh Huyền là gì? Tên hay cho con gái

Xem Thêm: [Hóa giải] Ý nghĩa tên Khánh Huyền là gì? Tên hay cho con gái

Xem Thêm: [Hóa giải] Ý nghĩa tên Khánh Huyền là gì? Tên hay cho con gái

Xem Thêm: [Hóa giải] Ý nghĩa tên Khánh Huyền là gì? Tên hay cho con gái

Phòng GD & Số điện thoại huyện Vũ Thư, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Một trường phổ cập Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Bạn đang xem: Quy chế dân chủ trong trường học

số 30/ qc – nt bạch thuận, ngày 20/01/2019

Chính sách

Dân chủ trong các hoạt động của nhà trường

(đăng kèm theo Quyết định số 26/qd-nt ngày 20 tháng 01 năm 2019)

Xem Thêm: [Hóa giải] Ý nghĩa tên Khánh Huyền là gì? Tên hay cho con gái

Xem Thêm: [Hóa giải] Ý nghĩa tên Khánh Huyền là gì? Tên hay cho con gái

Chương 1: Điều khoản chung

Điều 1 Mục đích của việc thực hiện dân chủ trong trường học.

1.Thực hiện dân chủ trong trường học, thông qua dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện và các hình thức khác, trong các hoạt động của nhà trường với mục đích “dân biết, dân bàn, dân làm, dân thấy” nhằm thực hiện pháp luật giáo dục một cách tốt nhất, tốt nhất bảo đảm công dân, cơ quan, tổ chức có quyền giám sát, kiểm tra, tham mưu, góp ý, tham gia xây dựng giáo dục, thực sự là giáo dục vì dân, giáo dục vì dân, giáo dục vì nhân dân.

2. Thực hiện dân chủ trong trường học, phát huy quyền làm chủ, huy động tiềm năng trí tuệ của Hiệu trưởng, giáo viên, học sinh, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật, đề cao trật tự, kỷ cương, nền nếp trong mọi hoạt động. Nhà trường cần ngăn chặn những hiện tượng không lành mạnh, tệ nạn xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục theo đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Điều 2 thực hiện nguyên tắc dân chủ trường học.

Xem thêm:  Lời bài hát Chúng ta của hiện tại - Sơn Tùng MTP

1-Việc mở rộng dân chủ phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của hiệu trưởng, vai trò của các tổ chức, đoàn thể nhà trường.

2. Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, dân chủ được thực hiện trong trường học; quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm; dân chủ phải gắn với kỷ luật, kỷ cương trong trường học.

3. Điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm các quyền tự do dân chủ, các hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường.

Mục 3 Phạm vi điều chỉnh.

Xem Thêm: 30 loài hoa đẹp nhất thế giới mọc ở đâu? Ý nghĩa từng loại

Quy định này quy định nội dung liên quan của trường tiểu học Baishun để thực hiện dân chủ trong việc điều hành trường học.

Chương 2: Thực hiện dân chủ trong trường học

Phần 1 Trách nhiệm chính

Điều 4 Hiệu trưởng là người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm để quản lý các hoạt động của nhà trường. Hiệu trưởng có trách nhiệm:

1.Quản lý, điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của nhà trường trước pháp luật và cấp trên.

2. Tổ chức thực hiện các quy định về trách nhiệm của nhà trường, nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức và người học.

3. Lắng nghe, tiếp thu ý kiến ​​của cá nhân, tập thể, đoàn thể nhà trường và có biện pháp xử lý phù hợp với chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của nhà trường. Quyền hạn và trách nhiệm được giao cho hiệu trưởng. Nếu việc giải quyết vượt quá thẩm quyền của hiệu trưởng thì phải thông báo và báo cáo với cá nhân, tập thể, tổ chức xã hội trong nhà trường.

4. Thường xuyên thực hiện chế độ họp như: họp giao ban (tuần 1 lần), họp hội đồng (tháng 1 lần), họp hội đồng tư vấn, họp hội đồng thi đua khen thưởng, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hàng năm.

5.Thực hiện chế độ công khai thông tin tài chính theo quy định của Nhà nước, công khai chế độ, chế độ, chính sách và đánh giá thường xuyên đối với nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức và người học.

6. Nêu gương, đi đầu chống các biểu hiện phi dân chủ trong nhà trường như chuyên chế, sách nhiễu. Những biểu hiện phi dân chủ như định kiến, trù dập, giấu diếm, giấu giếm, dối trá, vi phạm nguyên tắc.

7.Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, cá nhân trong nhà trường để đẩy mạnh dân chủ hóa tổ chức nhà trường và điều hành nhà trường.

8.Bảo vệ và giữ gìn uy tín của nhà trường.

9.Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động dân chủ của cấp dưới, giải quyết kịp thời các kiến ​​nghị của cấp dưới theo phân công.

10. Phối hợp với Công đoàn nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo quy định của Nhà nước.

Điều 5 Trước khi quyết định, hiệu trưởng phải lấy ý kiến ​​đóng góp xây dựng của các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường:

1.Lập kế hoạch các hoạt động của nhà trường như phát triển, tuyển sinh, giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho năm học này.

2. Các vấn đề như quy trình quản lý đào tạo, chức năng nhiệm vụ tổ chức nhà trường. Phân bổ kiến ​​thức chuyên môn.

3. Chương trình tuyển dụng (năm thứ nhất), đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức.

4.Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất trường học.

5.Biện pháp tổ chức, xây dựng lề lối làm việc, xây dựng nội quy, quy chế hoạt động thi đua, khen thưởng hàng năm của nhà trường.

6.Báo cáo sơ kết và tổng kết được nộp định kỳ trong năm học.

Mục 2 Trách nhiệm của Nhà giáo, Cán bộ, Công chức

Điều 6 Giáo viên, công chức, viên chức trong nhà trường có trách nhiệm:

1.Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục.

Xem thêm:  Văn mẫu lớp 10: Phân tích 12 câu thơ đầu bài Trao duyên (14 Mẫu) Trao duyên 12 câu đầu

2. Cho ý kiến ​​về nội dung quy định tại Điều 5 của quy định này.

3. Kiên quyết chống bè phái, mất đoàn kết, bá quyền, quan liêu trong nhà trường vi phạm dân chủ, vi phạm kỷ luật, kỷ cương.

4. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, quy định về phòng, chống tham nhũng, quy định tiết kiệm.

5.Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, của cán bộ, công chức, tôn trọng đồng nghiệp và người học, bảo vệ uy tín của nhà trường.

Điều 7 Giáo viên, cán bộ, công chức hiểu, phát biểu ý kiến, giám sát, kiểm tra thông qua dân chủ trực tiếp hoặc qua các tổ chức, công đoàn nhà trường,…:

1.Chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức.

2. Quy định về sử dụng tài sản và xây dựng cơ sở vật chất trường học.

3. Các khiếu nại và báo cáo được xử lý theo các quy định của Đạo luật Khiếu nại và Báo cáo.

4.Công khai các khoản đóng góp của người học và việc sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ quyết toán thu, chi theo quy định hiện hành.

5.Giải quyết chế độ, phúc lợi, đời sống vật chất và tinh thần của nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên.

6.Việc thực hiện nâng bậc, nâng lương, điều động, chuyển công tác, đề bạt, khen thưởng, xử phạt đối với công chức, viên chức.

7.Vấn đề đăng ký.

8.Báo cáo sơ kết, tổng kết, nhận xét, đánh giá công chức hàng năm.

Phần 3. Những điều người học biết và tham gia phê bình

Điều 8. Những gì người học biết.

Học sinh phải hiểu những điều sau:

1.Các chủ trương, hệ thống, chính sách, quy định của Nhà nước, của ngành và nhà trường đối với người học.

2. Kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch đào tạo hàng năm của trường.

3. Thông tin về các nghiên cứu, đào tạo, sự kiện và đóng góp bắt buộc.

Quy tắc 9 Học sinh có thể nhận xét về điều gì:

1.Nội quy của lớp, trường và các quy định liên quan đến người học.

2. Tổ chức các cuộc thi và các hoạt động khác trong nhà trường phù hợp với người học.

Xem Thêm: Những nguyên tắc học tập hiệu quả cho học sinh THCS

Phần 4 – Trách nhiệm của nhà trường

Nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên tắc giáo dục.

Điều 10 Trách nhiệm của Nhà trường.

Hiệu trưởng thực hiện hoặc phân công cấp dưới thực hiện những việc sau:

1.Phát kế hoạch năm học và nội dung đầu năm học về trách nhiệm của học sinh, giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường.

2. Công bố quy chế tuyển sinh (lớp 1), nội quy, học lực, kết quả thi đua, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật, v.v.

3. Ít nhất 3 lần trong năm học (đầu năm học, giữa năm học và cuối năm học) tổ chức họp cha mẹ học sinh để thông báo kế hoạch, nhiệm vụ năm học, trách nhiệm của phụ huynh, sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình người học, thông báo tình hình học tập của người học và kết quả đào tạo.

4.Giáo viên chủ nhiệm thay mặt nhà trường tổ chức sinh hoạt dân chủ của lớp, thường xuyên tiếp thu, tổng hợp ý kiến ​​của học sinh, cha mẹ học sinh để phản ánh hiệu quả của lớp học.

5.Kịp thời thông tin cho Đảng và Nhà nước các chủ trương, chính sách đối với học sinh, giáo viên, cán bộ, công chức của nhà trường.

6.Thiết lập hòm thư góp ý hoặc các hình thức góp ý khác để tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ, đoàn thể trong nhà trường góp ý.

7.Trả lời ý kiến, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Mục 5 TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ, CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THỂ NHÀ TRƯỜNG

Điều 12 Trách nhiệm của từng đơn vị trong tổ chức quản lý trường học.

Các tổ chức quản lý nhà trường như: phó hiệu trưởng; thay mặt đơn vị, ban thanh tra nhân dân, tổ chuyên môn, tổ văn phòng có trách nhiệm:

1. Đề xuất, kiến ​​nghị và có biện pháp giúp hiệu trưởng thực hiện các quy định của quy chế này.

Xem thêm:  Hoàn cảnh sáng tác Phong cách Hồ Chí Minh

2. Quan sát và tổ chức phát triển các hoạt động dân chủ trường học.

3. Thực hiện nghiêm túc lề lối sinh hoạt trong nhà trường, giữa các tổ chuyên môn, giữa công đoàn với nhà trường; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của các tổ chức đoàn thể và các quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ nhà trường.

Điều 13 Trách nhiệm của Đoàn trường và các tổ chức.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Đảng Cộng sản Việt Nam; Hội đồng Đội Hồ Chí Minh; các tổ chuyên môn, văn phòng trong nhà trường là đại diện của các tổ chức, đoàn thể đó, có trách nhiệm:

1.Phối hợp với nhà trường tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.

2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức công đoàn, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.

3. Ban giám sát nhân dân có nhiệm vụ giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến ​​của quần chúng, nếu phát hiện nhà trường vi phạm quy chế dân chủ sẽ báo cáo hiệu trưởng để giải quyết. Trường hợp khách hàng không giải quyết được thì báo cáo cơ quan ban ngành có thẩm quyền theo phân cấp quản lý, xin ý kiến ​​chỉ đạo.

Mục 14 Trách nhiệm của Phụ huynh, Người giám hộ và Đại diện Phụ huynh tại Trường.

1.Ban đại diện cha mẹ học sinh có trách nhiệm tiếp thu ý kiến, kiến ​​nghị của cha mẹ học sinh và cùng nhà trường giải quyết những vấn đề sau:

1.1. Nội dung công việc liên quan đến việc phối hợp nhà trường và gia đình giải quyết các vấn đề liên quan đến học sinh.

1.2. Vận động cha mẹ học sinh thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ học sinh được quyền hoặc có nghĩa vụ đóng góp theo quy định.

1.3. Vận động cha mẹ học sinh thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục tại địa phương.

2. Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh có thể trực tiếp báo cáo, trao đổi, nêu ý kiến ​​về những vấn đề có liên quan trong công tác giảng dạy của nhà trường với nhà trường, giáo viên hoặc thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Chương 3: Quan hệ lao động-vốn giữa nhà trường, cơ quan quản lý cấp trên và chính quyền địa phương

Điều 15 Trường có cơ quan quản lý cấp trên.

1.Chấp hành sự chỉ đạo của tổ chức quản lý cấp trên, thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên kịp thời, tận tâm theo quy định.

2. Phản ánh kịp thời những tồn tại, khó khăn tồn tại trong nhà trường, đề xuất biện pháp chấn chỉnh để lãnh đạo cấp trên xem xét. (nếu có)

3. Phản ánh những vấn đề quản lý cấp trên chưa rõ và chỉ đạo chưa rõ ràng, đồng thời phê bình cơ quan quản lý cấp trên bằng văn bản hoặc thông qua người đại diện. Trường hợp ý kiến ​​phản ánh lên cấp trên chưa được giải quyết, nhà trường vẫn phải nghiêm túc chấp hành và thực hiện các chỉ đạo của cấp trên.

Điều 16 Mối quan hệ giữa nhà trường và chính quyền địa phương.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chính quyền địa phương, điều phối các vấn đề liên quan đến giáo dục nhà trường và quan tâm đến lợi ích học tập của học sinh.

Chương 4 Điều khoản thực hiện

Điều 17 Công chức nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ sẽ được khen thưởng, CCVC vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Điều 18: Toàn thể công chức, viên chức của trường tiểu học Bạch Thuận chịu trách nhiệm thi hành nội quy này.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nhận tại: riêng tư

– triển khai trên toàn tổ chức;

– Lưu: vt.

Xem Thêm: [Hóa giải] Ý nghĩa tên Khánh Huyền là gì? Tên hay cho con gái

Thiên Hoa ngọc quế

Xem Thêm: [Hóa giải] Ý nghĩa tên Khánh Huyền là gì? Tên hay cho con gái

Xem Thêm: [Hóa giải] Ý nghĩa tên Khánh Huyền là gì? Tên hay cho con gái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *