Bài 2. Một số oxit quan trọng

Bài 2. Một số oxit quan trọng

Một số oxit quan trọng

Video Một số oxit quan trọng

Loại 2

Bạn Đang Xem: Bài 2. Một số oxit quan trọng

Oxit axit (so2, co2) phản ứng với dung dịch kiềm (naoh, ca(oh)2, ba(oh)2)

* Một số điều cần lưu ý:

* Phản ứng khi so2 phản ứng với dung dịch:

so2 + nah → nahso3 (1)

1 1

so2 + 2naoh → na2so3 + h2o (2)

1 2

Ta xét giá trị t = n ồ (trong dung dịch kiềm): n so2

– Nếu t ≤ 1 => chỉ xảy ra phản ứng (1) => sản phẩm tạo thành chỉ chứa muối nahso3, có thể có so2 dư

– Nếu t ≥ 2 => chỉ xảy ra phản ứng (2) => sản phẩm này chỉ là muối na2so3, có thể dư

– Nếu 1 < t xảy ra cả 2 phản ứng (1), (2) => sản phẩm tạo ra đều có muối nahso3, na2so3.

* vấn đề co2/so2 và giải pháp ca(oh)2, ba(oh)2

Xem Thêm: Soạn bài: Thực hành Tiếng Việt trang 27 Ngữ Văn lớp 6 Tập 1

2co2 + ca(oh)2 → ca(hco3)2 (1)

co2 + ca(oh)2 → caco3 + h2o (2)

Ta xét tỉ lệ: t = n oh (trong dung dịch kiềm): n so2

Xem Thêm : Bàn về vai trò của gia đình trong đời sống mỗi con người

– Nếu t ≤ 1 => chỉ xảy ra phản ứng (1) => chỉ tạo muối ca(hco3)2, có thể còn dư CO2

– Nếu t ≥ 2 => chỉ xảy ra phản ứng (2) => sản phẩm tạo thành chỉ chứa muối caco3, có thể dư ca(oh)2

– Nếu 1 < t Xảy ra cả 2 phản ứng (1), (2) => Sản phẩm tạo ra có 2 muối ca(hco3)2 và caco3.

* Một số ví dụ điển hình:

Ví dụ 1: Cho 1,12 lít khí so2 (dktc) đi qua 700 ml dung dịch ca(oh)2 0,1M. Tính chất của muối thu được sau phản ứng là

Mô tả chi tiết:

\({n_{s{o_2}}} = 0,05{\text{ }}mol;{\text{ }}{n_{ca{{\left( {oh} \ phải) }_2}}} = 0,07{\text{ }}mol\)

Ta thấy rằng 1 mol ca(oh)2 chứa 2 mol oh

=> 0,07 mol ca(oh)2 chứa 0,14 mol oh

Ta có tỉ lệ: n ồ : n so2 = 0,14 : 0,05 > 2

Xem Thêm: Các triều đại phong kiến Việt Nam qua dòng lịch sử

=>Sản phẩm sau phản ứng chỉ là muối caso3 dư và muối ca(oh)2

so2 + ca(oh)2 → caso3 + h2o

0,05 → 0,05 → 0,05

=>mcaso3 = 0,05,120 = 6 gam

Ví dụ 2: Cho 448 ml co2 (dktc) vào bình cầu chứa 100 ml dung dịch KOH 0,25M. Khối lượng hai muối tạo thành là

Mô tả chi tiết:

\({n_{c{o_2}}} = 0,02\,\,mol;\,\,{n_{koh}} = 0,025\,\,mol\ )

Xem xét tỷ lệ: \(1 < \frac{{{n_{koh}}}}{{n_{c{o_2}}}}} = \frac{{0,025}}{{ 0,02 }} = 1.25 Phản ứng này tạo ra 2 muối k2co3 (x mol) và khco3 (y mol)

Xem Thêm : Tả nghệ sĩ hài mà em yêu thích (yêu mến) hoặc đang biểu diễn lớp 5

co2 + 2koh → k2co3 + h2o

x 2 x x

co2 + koh → khco3

y ← y

Theo pt ta có: \(\sum {{n_{c{o_2}}}} = x + y = 0.02\,\,(1)\)

Xem Thêm: Sách giáo khoa Vật lí 11 nâng cao

∑nkoh = 2x + y = 0,025 (2)

Từ (1) và (2) => x = 0,005 mol; y = 0,015 mol

\( = > {m_{{k_2}c{o_3}}} = 0,005.138 = 0,69\,\,gram;\,\,\,{m_{other_3 }} } = 0,015,100 = 1,5\,\,gam\)

Ví dụ 3: Cho 4,48 lít CO2 đi qua 190,48ml dung dịch nah 2% có nồng độ 1,05g/ml. Khối lượng muối tạo thành là

Mô tả chi tiết:

nco2 = 0,2 mol;

+) Áp dụng công thức: mdd = d.v = 1,05.190,48 = 200 gam

=>mnaoh = 200,2% = 4 gam => nnaoh = 0,1 mol

Xét tỉ lệ: \(\frac{{{n_{naoh}}}}{{{n_{c{o_2}}}}} = 0.5 phản ứng này chỉ tạo ra muối nahco3

co2 + nah → naco3

0,1 ← 0,1 → 0,1

=>mnahco3 = 0,1,84 = 8,4 gam

loigiaihay.com

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục