Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 193 Sách giáo khoa Hóa học 11

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 193 Sách giáo khoa Hóa học 11

Bài 3 trang 193 sgk hóa 11

SGK Hóa học 11, Bài 1, Trang 193

Bạn Đang Xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 193 Sách giáo khoa Hóa học 11

Đánh dấu t (đúng) hoặc s (sai) vào ô trống bên cạnh những câu sau:

a) Phenol c6h5-oh là rượu thơm

b) Phenol tác dụng với natri hiđroxit tạo thành muối và nước.

c) Phenol tham gia phản ứng thế brom và nitro dễ hơn benzen

d) Dung dịch phenol làm quỳ tím hóa đỏ vì là axit

e) Nhóm -oh trong phân tử phenol tương tác với vòng benzen.

Xem Thêm: Câu 1, 2, 3 trang 10 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Hướng dẫn giải pháp:

a)a

b) là

c) là

d)s

e) là

Xem Thêm: Soạn bài Người trong bao | Ngắn nhất Soạn văn 11 – VietJack.com

Sách giáo khoa Hóa học lớp 11 Bài 2 Trang 193

Từ benzen và các chất vô cơ cần thiết có thể thu được những chất nào sau đây:

2,4,6-Triphenol (1); 2,4,6-Trinitrophenol (2).

Xem Thêm : Nhớ bài thơ “Hương Rừng Cà Mau” – Báo Cần Thơ Online

Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn giải quyết:

Đồ thị phản ứng:

c6h6 \(\xrightarrow[fe]{br_{2}}\) c6h5br \(\xrightarrow[t^{\circ},p]{dd nah dac}\) c6h5ona (\overset{h^{+}}{\rightarrow}\) c6h5oh \(\overset{h_{2}o}{\rightarrow}\) br3c6h2oh

\(\overset{dd hno_{3}}{\rightarrow}\) (no2)3c6h2oh

Sách giáo khoa Hóa học lớp 11 Bài 3 Trang 193

Cho hỗn hợp gồm 14,0 gam phenol và etanol phản ứng với natri dư thu được 2,24 lít khí hiđro (dktc)

a) Viết phương trình hóa học trong đó c xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong a.

c) Cần bao nhiêu gam axit picric (2,4,6-trinitrophenol) để phản ứng hết 14,0 gam hỗn hợp a với axit nitric?

Xem Thêm: Câu 1, 2, 3 trang 10 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Hướng dẫn giải pháp:

a) pthh:

2c6h5oh + 2na → 2c6h5ona + h2↑

x mol \(\frac{x}{2}\) mol

2 c2h5oh + 2na → 2c2h5oh + h2↑

y mol \(\frac{y}{2}\)

b) \(\left\{\begin{ma trận} 94,0x + 46,0y = 14,0\\ x+y=0,200 \end{ma trận}\right. \) = > \(\left\{\begin{matrix} x=0,100\\ y=0,100 \end{matrix}\right.\)

% phenol = 67,1%; % metanol = 32,9%

Xem Thêm : Dàn ý Phân tích nhân vật Chí Phèo trong truyện Chí Phèo (4 mẫu)

c)c6h5oh + 3hno3 → (no2)3c6h2oh + 3h2o

\(m_{(no_{2})_{3}c_{6}h_{2}oh}\) = 0,100 x 229 = 22,9 g

SGK Hóa học lớp 11 Bài 4 Trang 193

Cho từ từ phenol vào nước brom (1), cho styren vào dung dịch ccl4 brom (2). Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học.

Xem Thêm: Câu 1, 2, 3 trang 10 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Hướng dẫn giải pháp:

Xem Thêm: Nghị luận giải thích câu ca dao: “Thương người như thể thương thân”

(1) Nước brom nhạt: Có kết tủa trắng của 2, 4, 6, tribromphenol.

(2) ch2brchbrc6h5 dung dịch brom nhẹ lỏng nặng nhớt

bài giảng 5 trang 193 SGK Hóa học 11

Sục khí CO2 vào dung dịch natri phenat sẽ làm dung dịch bị vẩn đục, trong đó nahco3 sẽ hình thành. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và giải thích. Nhận xét về tính axit của Craberomol.

Xem Thêm: Câu 1, 2, 3 trang 10 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Hướng dẫn giải pháp:

Phenol là axit yếu nên bị axit cacbonic đẩy ra khỏi dung dịch muối:

c6h5ona + h2o + co2 → c6h5oh + nahco3

SGK Hóa học lớp 11 Bài 6 Trang 193

Viết các phương trình hóa học điều chế: phenol (1); styren từ etylbenzen (2). Các chất vô cơ cần thiết coi như đủ.

Xem Thêm: Câu 1, 2, 3 trang 10 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Hướng dẫn giải pháp:

c6h6 \(\xrightarrow[fe]{br_{2}}\) c6h5br \(\xrightarrow[t^{\circ},p]{dd nah dac}\) c6h5ona (\overset{h^{+}}{\rightarrow}\) c6h5oh

ch3ch2- c6h5 \(\xrightarrow[t^{\circ}]{br_{2}}\) ch3chbr- c6h5 \(\xrightarrow[t^{\circ}]{koh /c_{2}h_{5}oh}\)ch2=ch-c6h5

giaibaitap.me

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục