Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969)

Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969)

Bác hồ sinh ở đâu

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969)

Bạn Đang Xem: Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969)

Chủ tịch Hồ Chí Minh (kèn Nguyễn Shengzong, tên khoa học Nguyen Daqing, lấy tên là Nguyen Aiguo trong những năm hoạt động cách mạng), sinh ngày 19/5/1890. Làng Nam Liên (nay là xã Kim Liên), huyện Nam Đan, tỉnh Nghệ An, Kim Liên, qua đời vì bạo bệnh tại Hà Nội ngày 2 tháng 9 năm 1969. Gia đình xuất thân: Cha là nhà Nho yêu nước, làm ruộng, mẹ làm ruộng, chị và em trai tôi đều tham gia Phản Pháp và bị tù đày.

Ra nước ngoài ngày 3-6-1911 (*), làm nhiều việc, tham gia các phong trào cách mạng của nhân dân nhiều nước, không ngừng đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác con đường giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân các nước thuộc địa. Tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tours năm 1920. Năm 1921, những người tham gia thành lập Hội Nhân dân các thuộc địa Pháp; xuất bản báo Người nghèo Pháp (1922). Năm 1923, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Quốc tế công nông, năm 1924 dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản và được cử làm Thường trực Ban Phương Đông, trực tiếp phụ trách Nam bộ. Năm 1925, Người tham gia thành lập Hội liên hiệp những người bị áp bức châu Á, xuất bản hai kiệt tác: Bản án chế độ thực dân Pháp (1925) và Con đường cách mạng (1927).

Năm 1925, Người thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội ở Quảng Châu (Trung Quốc), tổ chức liên đoàn do “Cộng sản đoàn” làm nòng cốt, đào tạo cán bộ cộng sản lãnh đạo hội, truyền bá chủ nghĩa Mác vào Việt Nam.

Xem Thêm: Tiểu sử ca sĩ Mạnh Quỳnh – Nghệ Sĩ Việt

Ngày 3-2-1930, Chủ tịch Hội nghị thành lập Đảng họp ở Cửu Long (gần cảng). Đại hội đã thông qua cương lĩnh, sách lược chung và điều lệ đảng do chính ông soạn thảo. Người ra lời kêu gọi nhân ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đổi tên là Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Lao động Việt Nam, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).

Từ năm 1930 đến năm 1940, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục hoạt động đấu tranh giải phóng nhân dân Việt Nam khỏi các dân tộc bị áp bức khác trong những điều kiện hết sức khó khăn.

Xem Thêm : Cá voi xanh là gì? Ăn gì? Loài động vật lớn nhất thế giới sống ở đâu

p>

Năm 1941 trở về Trung Quốc, Người triệu tập Hội nghị Xứ ủy Trung kỳ Đông Dương lần thứ VIII, xác định con đường cứu nước, thành lập Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội (Việt Nam Đồng Minh Hội), tổ chức vũ trang giải phóng quân, theo chính sách địa phương, lãnh đạo khởi nghĩa từng phần của nhân dân, chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám (1945), ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập” tại Quảng trường Ba Đình, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; ban hành một bản Hiến pháp dân chủ. Quốc hội khoá I bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (1946).

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng với Trung ương Đảng lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam đập tan âm mưu của chủ nghĩa đế quốc, giữ vững và củng cố chính quyền cách mạng.

Xem Thêm: Các dạng mọc của răng khôn và những ảnh hưởng đến sức khỏe

Ngày 19-12-1946, Người kêu gọi đồng bào cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, bảo vệ và phát huy thành quả của Cách mạng Tháng Tám.

tại Đại hội lần thứ II của Đảng (1951), Người được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, nhân dân Việt Nam đã giành được thắng lợi to lớn trong cuộc cách mạng chiến tranh chống thực dân Pháp và kết thúc bằng Đại thắng Điện Biên Phủ (1954).

Sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng (1955), Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra hai nhiệm vụ chiến lược cho cách mạng Việt Nam: tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng thời đồng thời giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cuộc đấu tranh của thời đại cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Xem Thêm : Caribe là gì? Có bao nhiêu quốc gia thuộc vùng biển Caribe?

Đại hội lần thứ III Đảng Cộng sản Việt Nam (1960) đã nhất trí bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Quốc hội khóa II, khóa III bầu Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng với Trung ương Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân Việt Nam chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ; lãnh đạo sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Xem Thêm: Hướng dẫn các cách mua cổ phiếu đầy đủ và chi tiết nhất cho nhà

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của đất nước Việt Nam, chỉ ra con đường đúng đắn đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người sáng lập Đảng Mác-Lênin Việt Nam, người sáng lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, người sáng lập Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, người sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tăng cường đoàn kết quốc tế. Đồng chí là tấm gương sáng về tinh thần tập thể, ý thức tổ chức và đạo đức cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân Việt Nam và của toàn dân tộc Việt Nam, chiến sĩ kiệt xuất, nhà hoạt động kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, phong trào cộng sản quốc tế và dân tộc. Phong trào giải phóng.

Chính phủ Việt Nam 1945-1998, Nxb. Chính trị Quốc gia, 1999

(*) Ngày 3/6/1911, Nguyễn Tất Thành nhận thẻ cán bộ và lên con tàu Amiran Latuse Terrevin mang tên Văn Ba. Hai ngày sau, ngày 5 tháng 6 năm 1911, con tàu rời Ryugu đến Pháp.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giải Đáp Cuộc Sống